Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างโครงงานคณิต ชั้น ป 6 xls - P(5) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างโครงงานคณิต ชั้น ป 6

วū6;ทยาศาŪ6;ตร์ และ เทคโนโลยี - แผนยุทธศาŪ6;ตร์ มหาวū6;ทยาลัยวลัยลักษณ์
87, - จำนวนวū6;ทยานū6;พนธ์และงานวū6;ชาการŦ6;องนักศึกษาทีŭ6;ได้, ชū6;้นงาน, 9/ (6), 9, 9, 9, 9, 9 .... 37, การผลū6;ตพืชทุกชั้นปี) ... 76, กū6;จกรรมหลัก จัดŪ6;อบวū6;ทยานū6;พนธ์/โครงรŭ6;างวū6;ทยานū6;พนธ์, 1 ต. ..... 17, - Ū6;นับŪ6;นุนเครือŦ66;ายคณบดีแหŭ6;งประเทศไทยและเครือŦ66;ายŪ6;าŦ6;าคณū6;ตศาŪ6;ตร์, -, 10,000 ...... 24, - จัดกū6;จกรรม Workshop การทำตัวอยŭ6;างโครงŪ6;ร้างไม้ อาคารพักอาศัยชั้น เดียว ...
File link: http://dpl2.wu.ac.th/data/budget55/plan55_5.xls
30%
View Online - วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี - แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Matrix Report ประจำเดือนพฤศจū6;กายน 2552 - คณะ วū6;ทยาศาŪ6;ตร์ เทคโนโลยี ...
34, คณū6;ตศาŪ6;ตร์, 81, 66, 62, 16, 25, เวลา 08.30 - 12.00 น. ... ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 ... 4, วัน ดือน ปี, ชืŭ6;อ-Ū6;กุล, เรืŭ6;อง, หนŭ6;วยงานทีŭ6;จัด, Ū66;านทีŭ6;จัด, คำŪ6;ัŭ6;งทีŭ6;, งบประมาณ. 5, 28 ก.ย. ... 6, 9-14 ต.ค.51, นางศศū6;ธร พังŪ6;ุบรรณ, ให้อาจารย์ไปราชการเพืŭ6;อเŦ6;้ารŭ6;วมประชุม วū6;ชาการ ...... 32, Coli) ในตัวอยŭ6;างอาหารประเũ6;ทŪ6;ัมตำและยำ ทีŭ6;จำหนŭ6;ายในเŦ6;ตเทศบาลนคร ยะลา.
File link: http://science.yru.ac.th/...3/MatrixReport_Nov_52.xls
30%
View Online - Matrix Report ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 - คณะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ...
คณū6;ตศาŪ6;ตร์ - มหาวū6;ทยาลัย ราชũ6;ัฏ ลำปาง
6, 5, Title, A first course in linear algebra with applications Hal G. Moore, Adil .... 116, 115, Title, Differential Equations : Ū6;ำหรับนū666;ตวū6;ศวกรรมศาŪ6;ตร์ปีทีŭ66;าม เรียบเรียง โดย Ū6;ุรวū6;ทย์ ..... 385, 2, Title, การจัดกū6;จกรรมการเรียนการŪ6;อนโครงงานคณū6;ตศาŪ6;ตร์ นũ6;ัŪ66;ร Ū6;ุทธū6;กุล [Text] ..... 648, 265, Title, ตัวอยŭ6;างและแบบฝึกหัดแคลคูลัŪ6; มงคล ทองŪ6;งคราม [ Text].
File link: http://www.lib.lpru.ac.th/documentLBR/BookName/015.xls
30%
View Online - คณิตศาสตร์ - มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ลำปาง
5.Ū6;ืŭ6;อ - โรงเรียนศรียานุŪ6;รณ์
6;าษาอังกฤษ), อ 43102, ม.6, 16, รองประธานอนุกรรมการกลุŭ6;มŪ6;าระฯ ... 39, Co-teacher วū6;ชาคณū6;ตศาŪ6;ตร์ - วū6;ทยาศาŪ6;ตร์ ... 2, ชืŭ6;อ - Ū6;กุล, วัน / เดือน / ปี, เรืŭ6;องทีŭ6; ประชุม/อบรม/Ū6;ัมมนา, หนŭ6;วยงานทีŭ6;จัด, Ū66;านทีŭ6; .... การŪ6;ร้างหนŭ6;วยเรียนรู้บูรณาการและการเรียนการŪ6;อนพัฒนา กระบวนการทำโครงงาน .... 7, 5, Future Story, แผŭ6;นũ6;าพŦ6;นาดชั้นเรียน, ũ6;าษาอังกฤษ พื้นฐาน ม.
File link: http://www.siya.ac.th/eng/docoment.xls
30%
View Online - 5.สื่อ - โรงเรียนศรียานุสรณ์
แบบประเมū6;นอาจารย์ - มหาวū6;ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6, ประเมū6;นการบรū6;หารโดย ตนเอง หัวหน้าหลักŪ6;ูตร และหัวหน้าŪ6;าŦ6;า ตามลำดับ .... 14, จำนวน ชัŭ6;วโมงŦ6;องวū6;ชาทฤษฎี ให้คูณด้วย 1.5 ปัดเศษตามหลักคณū6;ตศาŪ6;ตร์/ วū6;ชาปฏū6;บัตū6;ทีŭ6;แยก 2 กลุŭ6;ม ให้คูณด้วย 0.5 .... 34, 2.2 การเป็นทีŭ6;ปรึกษาปรū6;ญญานū6;พนธ์ (ũ6;ายนอกมหาวū6;ทยาลัย / ũ6;ายใน หลักŪ6;ูตร) / โครงงานยŭ6;อย / รายงานในวū6;ชาŪ6;อน ปวŪ6;. ...... แบบประเมū6;นผู้บรū6;หาร(ตัวอยŭ6;าง) ...
File link: http://mechanics.rmutl.ac.th/Forms/007.xls
30%
View Online - แบบประเมินอาจารย์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Sheet1 - มหาวū6;ทยาลัยราชũ6;ัฏพū6;บูลŪ6;งคราม
13, GEHO158, งานคหกรรมในชีวū6;ตประจำวัน, 2, 0, 536, ป.ตรี, 4, 1, 4, 0 ..... 90, BIOL437 , การรวบรวมตัวอยŭ6;างŪ6;ัตว์, 3, 6, 0, ป.ตรี, 1, 2, 2, 0 .... 129, GSCI496, โครงงานวū6;จัยทาง วū6;ทยาศาŪ6;ตร์, 3, 0, 38, ป.ตรี, 0, 0, 0 ... 138, PHYS211, คณū6;ตศาŪ6;ตร์เชū6;งฟū666;กŪ6;์, 3, 12, 0, ป .
File link: http://www.psru.ac.th/pdf/plan/form_work.xls
30%
View Online - Sheet1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ฝŭ6;ายจัดŪ6;รรน้ำ - Ū6;ำนักชลประทานทีŭ6; 1 Ũ6;ึง 17 - กรมชลประทาน
4, คป. …… 5, ฝŭ6;ายวū6;ศวกรรม. 6, หัวŦ6;้อ, ũ6;ารกū6;จหลัก, ũ6;ารกū6;จยŭ6;อย/Ŧ6;ั้นตอนการดำเนū6;นงาน ..... 91, 1 งานŪ6;ำรวจผลผลū6;ตการปลูกพืชในฤดูฝน โดยการตั้งแปลงและเก็บตัวอยŭ6;างŦ6;้าวนาปี ... 98, 3 งานจัดทำแผนงานซŭ6;อมแซมฯตามลำดับความŪ6;ำคัญ เŪ6;นอโครงกาฯร, 1, วัน/ครั้ง, ครั้ง/ปี ..... 38, 1.26 งานประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณū6;ตศาŪ6;ตร์ ในการบรū6;หารจัดการน้ำ การตū6;ดตาม  ...
File link: http://irrigation.rid.go....rce/r1000000990051945.xls
30%
View Online - ฝ่ายจัดสรรน้ำ - สำนักชลประทานที่ 1 ถึง 17 - กรมชลประทาน
แบบคำนวณũ6;าระงานŪ6;ายวū6;ชาการ APS Version 2.2 - Ū6;าŦ6;า วū6;ชา วū6;ทยาการ ...
6, บุคลากรประเũ6;ทŪ6;ายวū6;ชาการ Ū6;ังกัดมหาวū6;ทยาลัยแมŭ6;โจ้. 7. 8, Ū66;วนทีŭ6; 1 ..... 136, หมายเหตุ, - ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้แกŭ6; ประธานหลักŪ6;ูตร หรือหัวหน้ากลุŭ6;มŪ6;าŦ6;าวū6;ชา ..... 0.00, 0.00, Ū66;ทธū6;บัตร/อนุŪ66;ทธū6;บัตร/ลū6666;ทธū6;์, 0.00, 0.00. 70, วū6;ชาโครงงาน (project) /งานวū6;จัยนศ.ป. ... 88 , การไปปฎū6;บัตū6;งานตามคำเชū6;ญŦ6;องหนŭ6;วยงานũ6;ายนอก, 0.00, 0.00, รวม, 0.00, 0.00.
File link: http://csmju.jowave.com/documents/20120820160435_APS_v.2.2.xls
30%
View Online - แบบคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS Version 2.2 - สาขา วิชา วิทยาการ ...
ตŭ6;ำกวŭ6;า 1 ล้านบาท
คอมพū6;วเตอร์, โปรแกรมทางคณū6;ตศาŪ6;ตร์ FMELAB, 1, โปรแกรม, 48,000, 48,000, 48,000, -. 21, 8. ... 37, 6. 8. วū6;ทยาศาŪ6;ตร์ฯ, ตู้ดูดควันแบบเคลืŭ6;อนทีŭ6;, 1, ชุด, 200,000, 200,000, 200,000. 38, 7. 9. วū6;ทยาศาŪ6;ตร์ฯ, เครืŭ6;องตัดตัวอยŭ6;างยางพารา, 1, เครืŭ6;อง, 60,000, 60,000, 60,000. 39, 8. ... งานบ้านฯ, ตู้แชŭ66;นาดความจุ 9.5 ลū6;ตร, 1, เครืŭ6;อง, 12,670, 12,670, 12,670.
File link: http://202.28.94.204/Dean....%25E0%25B8%2584.2550.xls
30%
View Online - ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
ปี 1
1, ตารางแผนการŪ6;อนผŭ6;านทางไกลŦ6;องบุคลากรครูปีการศึกษา 1/2554 ชั้นปวช. ... 10, Ū6;ัปดาห์ทีŭ6; 6, Ū6;ัปดาห์ทีŭ6; 7, Ū6;ัปดาห์ทีŭ6; 8, Ū6;ัปดาห์ทีŭ6; 9, Ū6;ัปดาห์ทีŭ6; 10 .... รูปแบบกū6;จกรรม, โครง งานวū6;ทย์ฯ, ดุลยũ6;าพŦ6;องเซลล์และรŭ6;างกายพืช Ū6;ัตว์, และทรัพยากรธรรมชาตū6;, 2. ... Power point ,ตัวอยŭ6;างบทความ,แบบเรียน, แบบเรียน, แบบเรียน .... 50, 4, 2000-1501, คณū6;ตศาŪ6;ตร์ -, อ.
File link: http://www.academiclc.pan...20update%252014.06.54.xls
30%
View Online - ปี 1