Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ผลสอบ nt ป 3 ปี 2552 xls - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ผลสอบ nt ป 3 ปี 2552

การติดตามผล - คŨ3;ะศึกษาศาสตร์และพū3;ฒนศาสตร์ - มหาŪ3;ิทยาลū3;ยเกษตรศาสตร์
การũ3;ึกให้นิสิตจū3;ดทำโครงการด้านเกษตรและสิ่งแŪ3;ดล้อมในฟาร์มนิสิตโดยนิสิตชū3;้นปีที่ 3 เป็น แกนนำ ..... นิสิต ป.โท/เอก, 12 Mar 10, 13 Mar 10, คน, (สมาชิกองค์กรส่Ū3;นท้องถิ่น ,กำนū3;น, ผู้ใหญ่บ้าน) ...... 77, 3. เตรียมและติŪ3;สอบ NT และO-Net ภาคปลาย 2552, ũ3;่ายŪ3;ิชาการฯ, พ .
File link: http://www.edu.kps.ku.ac....259E%25E0%25B8%25A253.xls
80%
View Online - การติดตามผล - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.: สำนū3;กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรū3;ง เขต 2 :. - ข่าŪ3;
ภารกิจรองผอ.สพป.ตรū3;งเขต 2 .... ได้บū3;นทึกข้อมูล Data On Web ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูล Ũ3; Ū33;นที่ 10 พฤศจิกายน 2552 โดยให้บū3;นทึกให้แล้Ū3;เสร็จ ภายในŪ33;นที่ ... รายงานผลการสอบปฎิบū3; ติชū3;้น ป.3 ปี2551 ... รายงานผลการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2551 ของ สพท.ตรū3;ง เขต 2
File link: http://www.trang2.go.th/n...2520.xls%3Frowstart%3D320
80%
View Online - .: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 :. - ข่าว
ปฏิทิน 51 - โรงเรียนกาŪ3;ิละŪ3;ิทยาลū3;ย เชียงใหม่.
1 พ.ค. 2008 ... 51, - รū3;บนū3;กเรียนที่มาขอเข้าเรียนระหŪ3;่างปี, งานธุรการŪ3;ิชาการ ... ม.2-3,5-6 ยื่นคำร้องขอสอบ แก้ตū33; ครū3;้งที่ 1, นū3;กเรียน , ครูที่ปรึกษา ,งานŪ33;ดผล .... 52, F, ที่ติด 0 ,ร, มส , มผ ให้งานŪ33;ดผล / และ Handy Drive ให้งานประมŪ3;ลผล, งานŪ33;ดผล, งาน GPA. 53, 13-Oct-51, - ส่ง SAR ( รายงานผลการปฎิบū3;ติงานประจำภาคเรียน), ครูทุก .... 3 สอบ NT ของ สพฐ.
File link: http://www.kwc.ac.th/school/c_visagran.xls
80%
View Online - ปฏิทิน 51 - โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่.
รายงานรายบุคคล ป.3 NT 2552 - โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
1, รายงานผลการประเมินผลสū3;มฤทธิ์ทางการเรียนของนū3;กเรียน ระดū3;บชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ... 6, ห้องสอบ, เลขที่, เลขประจำตū33;ประชาชน, อ่าน (6), เขียน (6), ฟū3;ง ดู ...
File link: http://www.nsa.ac.th/dlfile/nsa100405_73.xls
80%
View Online - รายงานรายบุคคล ป.3 NT 2552 - โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
เขตลำดŪ3;น - สพป.สร.1
1, รายชื่อโรงเรียนที่มีผลสอบNT ชū3;้นป. 3 ปีการศึกษา 2552 ค่าเŧ3;ลี่ยต่ำกŪ3;่าเขตพื้นที่ สพป. สุรินทร์ เขต 1. 2, เขตพū3;ฒนาการศึกษาลำดŪ3;น. 3, จำนŪ3;น, ภาษาไทย, หมายเหตุ. 4, โรงเรียน  ...
File link: http://202.143.164.162/sendbook/kn/kn765.2.xls
80%
View Online - เขตลำดวน - สพป.สร.1
2011-02-03_153952_ครū3;้งที่_4_ขยายโอกาส
3, นอกเหนือจากโรงเรียนในโครงการฯ 1,750 โรงเรียนเดิม. 4. 5, สพป. ตรū3;ง, เขต, 1 ... 8, ข้อมูล, ปีการศึกษา 2552, ปีการศึกษา 2553, Fax . ... 14, ผลการทดสอบ NT ( ป.3) .
File link: http://210.246.188.54/tra...8%25A7%25E0%25B8%25A2.xls
80%
View Online - 2011-02-03_153952_ครั้งที่_4_ขยายโอกาส
ปี.กศ.2551 - สพป.อบ.4
2, ปีการศึกษา 2551 (พค.51 - พค.52). 3, ที่, โรงเรียน, Ū3;ิชาการ .... 36, 3. ผลสอบ NT ปี กศ .2550 อยู่ในอū3;บดū3;บ 4, 2. นร.เด็กเล็ก-ป.6 จำนŪ3;น 187 คน, 2. ให้ผู้ปกครองดูแลและคอย ...
File link: http://www.ubn4.go.th/news/upload_files/news_891.xls
80%
View Online - ปี.กศ.2551 - สพป.อบ.4
0
3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ปีขึ้นไป, ทū3;้งหมด. 4, รŪ3;มก่อน ประถมศึกษา, 0, 32 ..... จบป.6 หมายถึง จำนŪ3;นนū3;กเรียนชū3;้น ป.6 ที่จบการศึกษา ใน ปีการศึกษา 2552. 13, ค. .... 1, ตารางที่ 15 คะแนนเŧ3;ลี่ยผลการสอบ NT ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ.
File link: http://www.inspect11.moe....042/Surat/Surat%25203.xls
80%
View Online - 0