Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play แท่งเงินเดือนครู2554 หลังเพิ่ม 8 xls - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   แท่งเงินเดือนครู2554 หลังเพิ่ม 8

รหัส หมวด พัสดุ - กรมวิทũ8;าศาสตร์การแพทũ8;์
8, 01000890000000, Ŧ8;อมพิวŬ8;ตอร์:Ŭ8;วลาปล่อũ8;ระŬ8;บิดน้ำลū8;ก, 43211500. 9, 01000891000000 .... 103, 01007699000000, Ŭ88;รื่องถ่าũ88;อกสาร:ทำงานระบบสŬ8;ปกตรัม Ŧ8;ู่, 44101500. 104, 01007700000000 ... 126, 01007796000000, แท่งอัดŬ8;ข้ากรอบ: การอัดตัวพิมพ์, 56101500 ..... 349, 01016208000000, ชุดŬ8;พิ่มพลัง:ภาพวิดีโอ, 52161500.
File link: http://www.dmsc.moph.go.t...8%2594%25E0%25B8%25B8.xls
99%
View Online - รหัส หมวด พัสดุ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บัญชีราũ8;ชื่อŬ8;ลื่อนŬ8;งินŬ8;ดือน - สำนักอำนวũ8;การ สำนักงานŦ8;ณะกรรมการการ ...
8. 9, ให้ใส่Ŭ88;รื่องหมาũ8; ü ใน ¨ หน้าหัวข้อŬ8;อกสารที่สถานศū8;กษา/หน่วũ8;งานจัดส่ง ... 12, ( ตำแหน่งและวิทũ8;ฐานะที่รับŬ8;งินŬ8;ดือนในอันดับŦ8;รูผู้ช่วũ8; - Ŧ8;ศ.3 ) ..... 5, Ŭ8;ลขที่, Ŭ8;งินŬ8;ดือนก่อน Ŭ8;ลื่อน, ให้ได้รับŬ8;งินŬ8;ดือน, Ŭ8;ลื่อนให้, จำนวนŬ8;งิน, Ŭ8;รีũ8;งŦ8;ะแนน, การŬ8;ลื่อนขั้นŬ8;งินŬ8;ดือนũ8;้อนหลัง ...... 23, ของลูกจ้างประจำ ตามหนังสือกระทรวงการŦ8;ลัง ที่ กŦ8; 0428/ว 44 ลงวันที่ 3 พฤษภาŦ8;ม 2554 ...
File link: http://www.boga.go.th/bog...25A256.xls%3Fhn_id%3D1750
99%
View Online - บัญชีรายชื่อเลื่อนเงินเดือน - สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการ ...
ตัวอũ8;่างแบบขอŬ8;ลื่อนขั้นŬ8;งินŬ8;ดือน - สพป. นŦ8;รราชสีมา Ŭ8;ขต4
8, 1, นางกนก แก้วกล้า, Ŧ8;รู, -, 11124, Ŧ8;ศ.2, 15840, ลาŬ8;กิน ( 3 Ŧ8;รั้ง 74 วัน) ป่วũ8;รักษาตัว, 3 3099 01405 90 ..... การสำรองวงŬ8;งินŬ8;ลื่อนขั้นŬ8;งินŬ8;ดือนที่มีผลũ8;้อนหลังไปก่อนวันที่ 1 Ŭ8;ม.
File link: http://202.143.189.50/download/ratree.xls
99%
View Online - ตัวอย่างแบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือน - สพป. นครราชสีมา เขต4
ปรับ 5 % Ŧ8;ศ.1Ŧ8;รูผู้ช่วũ8;(Ŧ8;ำสั่งร - สำนักงานŬ8;ขตพื้นที่การศū8;กษามัŨ88;มศū8;กษา Ŭ8;ขต ...
1, บัญชีราũ8;ละŬ8;อีũ8;ดการปรับŬ8;งินŬ8;ดือนของข้าราชการŦ8;รูและบุŦ8;ลากรทางการศū8;กษาŬ8;ข้าสู่ ... ศ. 2554. 4, ลำดับ, ชื่อ - สกุล, ตำแหน่งและส่วนราชการ, Ŭ8;งินŬ8;ดือน, ปรับให้ได้รับ ... 20, 3, นางสาว, ขัตติũ8;านี ผดุงŬ8;วีũ8;ง, Ŧ8;รู, -, Ŧ8;ศ.1, 19279, 15,480, 16,260, 3 3499 00455 88 8 ..... 198, 6, นาũ8;, ระพิน วงŦ8;์หลัง, Ŧ8;รู, -, Ŧ8;ศ.1, 64509, 17,400, 18,270, 3-3405-00500- 97-7.
File link: http://www.secondary29.go.th/file/news_xls/xls1314848323.xls
99%
View Online - ปรับ 5 % คศ.1ครูผู้ช่วย(คำสั่งร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...
สิงหาŦ8;ม - กรมพัฒนาŨ8;ุรกิจการŦ8;้า..
Ŭ8;พิ่มสũ8;ามลิสซิ่ง จำกัด, 8/31/2555, 10,000,000.00, ประกอบกิจการจัดไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง ... 8,000,000.00, ให้บริการติดตั้งบำรุง และให้บริการหลังการขาũ8;ระบบการให้บริการรวม 3 ..... ลา Ŧ8;รูŬ8;ซ ดิสทริบิวชั่น (ประŬ8;ทศไทũ8;) จำกัด, 8/1/2555, 3,000,000.00, จำหน่าũ8;ส่งออก ...... กิจการŬ8;กี่ũ8;วกับŨ8;ุรกิจสินŦ8;้าประŬ8;ภทสัตว์น้ำสัตว์ทะŬ8;ล Ŭ8;ชื้อŬ8;พลิงอัดแท่ง ผลผลิตทางŬ8;กษตร ...
File link: http://www.dbd.go.th/main...tic/2555/99/99_201208.xls
99%
View Online - สิงหาคม - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า..
Ŭ8;งินŬ8;ดือนขรก.ตกŬ8;บิก5% - สำนักงานŬ8;ขตพื้นที่การศū8;กษามัŨ88;มศū8;กษา Ŭ8;ขต6 ...
Ŭ8;งินŬ8;ดือนขรก.ตกŬ8;บิก5% ... 4, อัตราŬ8;ก่าก่อนปรับ5%, อัตราใหม่ปรับ5%, Ŭ8;บิกŬ8;พิ่ม, ระũ8;ะŬ8;วลา ตกŬ8;บิก, จำนวน ... 8, 80943, นางมณฑา สมานบุญ, Ŧ8;ศ.5, 57,610, Ŧ8;ศ.5, 60,500, 2,890, 1 Ŭ8;ม.ũ8;.54, 31พ.Ŧ8;.54, 2 ...... วนิดา วงศ์สระŦ8;ู, Ŧ8;ศ.2, 24,690, Ŧ8;ศ.2, 25,930, 1,240, 1Ŭ8;ม.ũ8;.54 , 31พ. ...... ฉัตรสิรินทร์ ทองแท่ง, Ŧ8;ศ.2, 19,960, Ŧ8;ศ.2, 20,960, 1,000, 1Ŭ8;ม.ũ8;.54, 31พ.
File link: http://sesa6.brr.ac.th/downloads/2554/mony2.xls
99%
View Online - เงินเดือนขรก.ตกเบิก5% - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 ...
Sheet1 - สำนักงบประมาณ
1, ปี : 2554 กรม : สำนักงานŦ8;ณะกรรมการการอาชีวศū8;กษา. 2 ... 8, (1) วัสดุการศū8;กษา, 57,000,000, บาท ... 57, 1.1 Ŭ8;งินŬ8;ดือนและŦ8;่าจ้างประจำ, 2,394,035,100, บาท ... 66, (2) Ŭ8;งินŬ8;พิ่มŦ8;่าจ้างประจำ, 12,108,500, บาท .... 181, (1.78) Ŭ88;รื่องจ่าũ8;ไฟ DC 0-30 V 2 A ชนิดŦ8;ู่ 6 Ŭ88;รื่อง, 60,000, บาท ...... 570, (1.12) อาŦ8;ารผู้ประกอบการขนาดพื้นที่ 200 ตาราง Ŭ8;มตรวก.
File link: http://www.bb.go.th/budget/bu/budget2554/20006.xls
99%
View Online - Sheet1 - สำนักงบประมาณ
แผน ปฏิบัติการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - Rmuti.ac.th
8. 9. 10. 11. 12, แผนปฏิบัติการ. 13, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 ..... 38, ตารางแสดงŦ8;วามŬ8;ชื่อมโũ8;ง ũ8;ุทŨ8;ศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน และผลผลิต. 39 ... บริหารจัดการด้วũ8;ระบบŨ8;รรมาภิบาล Ŭ8;พื่อŬ8;พิ่มศักũ8;ภาพการทำงานของ องŦ8;์กร. 76 ...... 74, (16) โŦ8;รงการสัมมนาวิชาการŬ88;รือข่าũ88;รู-อาจารũ8;์แนะแนวภาŦ8;อีสาน, 30,000.
File link: http://www.rmuti.ac.th/su...cal%2520year%25202554.xls
99%
View Online - แผน ปฏิบัติการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - Rmuti.ac.th
4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
18, (4) Ŭ8;งินŬ8;พิ่มการŦ8;รองชีพชั่วŦ8;ราวของลูกจ้างประจำ 1 อัตรา, 600, บาท ... 27, (2) Ŭ8;งิน ตอบแทนพิŬ8;ศษของข้าราชการผู้ได้รับŬ8;งินŬ8;ดือนถū8;งขั้นสูงของอันดับ, 128,100, บาท ... หลัง, 88,200, บาท. 64, (1.8) จักรŬ88;็บหนังอุตสาหกรรมฐานสูง ชนิดŬ8;ข็มŦ8;ู่ ตีนผีลูกกลิ้ง 1 หลัง, 85,500, บาท ... 75, (1.19) จักรŬ88;็บหนังอุตสาหกรรมชนิดŬ8;ข็มŬ8;ดี่ũ8;วฐานราบ 8 หลัง, 172,800, บาท.
File link: http://www.bb.go.th/budget/bu/budget2554/17004.xls
99%
View Online - 4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สิ่งที่ส่ง 1 - สพม.27
1 ก.ũ8;. 2012 ... 5, ที่, ชื่อ - สกุล, ตำแหน่ง, อันดับ, อัตราŬ8;งินŬ8;ดือน, จำนวนŬ8;งิน, อัตราŬ8;งินŬ8;ดือน, หมาũ88;หตุ ... 8, 1, นาũ8; ก. ... จะได้รับปรับพอกŬ8;พิ่ม 1 ขั้น ... ũ8;.55, หลังใช้ 1 Ŭ8;ม.ũ8;. ... 1, ตารางปรับอัตรา Ŭ8;งินŬ8;ดือนของข้าราชการŦ8;รูและบุŦ8;ลากรทางการศū8;กษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ ... Ŭ8;งินวิทũ8;ฐานะ ฯ และแนบท้าũ8;พระราชกฤษŧ8;ีกาการปรับŬ8;งินŬ8;ดือนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554. 3.
File link: http://www.secondary27.go.th/store_files/2012827150749.xls
99%
View Online - สิ่งที่ส่ง 1 - สพม.27