Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รูปวาดประเพณีไทยๆ xls - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รูปวาดประเพณีไทยๆ

Report - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย
6, งานประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย, สชร. ... 0 5371 7433, 0 5374 4674-5, งานอื่นๆ, ระดับน่าสนใจ, สนับสนุน, 0.00, 0.00, 0, 0, ทุกๆปี ... (สำนักงานเชียงราย), 13/02/2556, 15/02/2556, บ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้าต. .... การประกวดกว่าง และภาพวาดกว่าง
File link: http://www.cots.go.th/calendarTravel.xls
99%
View Online - Report - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย
desup - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
14, ค้าขาย ท่องเที่ยว ภาษาอาเซียน และภาษาอังกฤษ ถ่ายรูป วาดรูป. 15, 4. ... 16, วัน สำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีไทย, Logistic ขนส่งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ กริยามารยาท. 17, 5. .... 124, (เช่นป้ายชื่อ จานรองแก้ว,ต๊กตา,อุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ แจกัน ดอกไม้).
File link: http://www.petburi.go.th/...8%25B8%25E0%25B8%25A1.xls
99%
View Online - desup - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ตารางแข่งขันศิลปะ (ปรับ 25 กย.55).xls - 202.143.154.183
25 ก.ย. 2012 ... 6, รายงานตัว, 2) การแข่งขันวาดภาพระบายสี. 7, 08.00 - 08.30 น. 3) การแข่งขันเขียนภาพ ไทยประเพณี. 8, ณ จุดแข่งขัน, 4) การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์.
File link: http://202.143.154.183/ioffice2555/DocFile/201209/NewsAtt366.xls
99%
View Online - ตารางแข่งขันศิลปะ (ปรับ 25 กย.55).xls - 202.143.154.183
คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 2553 - ระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
17, 4) ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น. 18 ... 37, เป้าหมาย(ถ้ามี) : - สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม .... และเป็น ผู้นำในการประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของ สังคม ..... 90, โดยจัดบริการทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ/ประเภทในรูปแบบที่ ...
File link: http://kpi.msu.ac.th/upload/ag_tor_ref_bymst/ag_13_in_7.2.2_2_50.xls
99%
View Online - คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 2553 - ระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
วันที่ 15 ก.ย. เช้า - สพป.สระบุรี เขต 2
8, ไทยประเพณีฯ ม.1-3, ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3, วาดภาพระบายสี ม.1-3, สร้างสรรค์การปะติด ม.1-3, ลายเส้น ม.1-3. 9, ป.3/2, ป.3/1, ป.2/2, ป.2/1, ปะติมากรรมลอยตัว ม.1-3ม.1/2 ...
File link: http://www.saraburi2.org/information/311_4.xls
99%
View Online - วันที่ 15 ก.ย. เช้า - สพป.สระบุรี เขต 2
รายการแข่งขัน - ส พ ป.เชียงราย เขต 2
17, แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (8 บท), ภาษาไทย, ม.1-3, 2. 18, การแข่งขันอัจฉริยะ ภาพทาง .... ศิลปะ, ม.1-3, 1. 77, การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี, ศิลปะ, ม.1-3, 1.
File link: http://203.172.131.99/news/bookoffice/F2LNYzgnc53616WedJul2013.xls
99%
View Online - รายการแข่งขัน - ส พ ป.เชียงราย เขต 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
26, มารยาทในการชมการแสดง, 10, 2, หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมและประเพณีไทย. 27, ลีลา ภาษาท่าและนาฎยศัพท์, 10, วัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ, 5. 28, คำศัพท์, 5. 29, วาดภาพ ประเพณี ...
File link: http://swis-acn.acn.ac.th/html_edu/acn/temp_news/5929.xls
99%
View Online - รายละเอียดเพิ่มเติม
บาท - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
34, เพลงราชนิพนธ์, วาดภาพที่แสดงออก, ๔. .... 83, ประเพณีไทย จังหวัดพังงา, ศาสนา พุทธ, ไทยธรรม และจัดรถแห่เทียนพรรษา, กิจกรรมอันดีงามของศาสนาพุทธ, ศึกษาฯ. 84, ๒.
File link: http://www.phangngapao.go...0process%2520itself.2.xls
99%
View Online - บาท - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ภาษาไทย
12, 3, วาดภาพประเพณีไทย, 3, ชุมชนโนนแดง, 1. 13, 4, บ้านอ้อประชาสามัคคี, 6. 14, 4, วาดภาพสีเอกรงค์, 3, มะค่าสามัคคี, 7. 15, 4, เพชรหนองขาม, 9. 16, 5, วาดภาพไทยลาย ...
File link: http://www.korat7.go.th/w...EDU_Supervision/Agent.xls
99%
View Online - ภาษาไทย
ทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงานพัฒนาสังคม ...
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบำรุง การป้องกันรักษาพืช วาดภาพ ขับร้องเพลงไทย ..... จัก การกองทุน ประเพณีต่าง ๆ ทำไร่ ทำนา, มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า, 31/2, 4, ช่อง ...
File link: http://www.nakhonsawan.m-society.go.th/Elderly.xls
99%
View Online - ทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงานพัฒนาสังคม ...