Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รูปภาพคำศัพท์อัง�¸ ฤษ อาชีพ xls - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รูปภาพคำศัพท์อัง�¸ ฤษ อาชีพ

Sheet1
10, 6, BW0207, แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ตัวตรง 0.5 นิ้ว, 75.00 ..... 164, 147 , BE1710, สมุดภาพคำศัพท์ หมวดกริยา หมวดอาชีพ หมวดเครื่องแต่งกาย ...
File link: http://school.obec.go.th/dsc-padriew/tools/list_tool55.xls
99%
View Online - Sheet1
Click - Symposium โรงเรียนในฝัน ภาคเหนือ
5, 1, นายทศพล ฑีฆะพร, สพม.42, รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ, 31- Jul-56, 13.00 - 17:30 น. ... อุตรดิตถ์เขต 1, การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่การเป็น 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ...... แพร่ เขต 1, การสร้างสื่อมัลติมิเดียพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ.
File link: http://northsymposium13.net/PresentBestN.xls
99%
View Online - Click - Symposium โรงเรียนในฝัน ภาคเหนือ
ไฟล์รายการหนังสือ หมวดภาษาศาสตร์_ใบสั่งซื้อ.xls
43, 39, 9786167091129, Hot คำศัพท์ & ภาพภาษาอังกฤษ, 79, 165 ... 48, 44, 9786167188027, พจนานุกรม คำศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน, 79, 150 ..... 235, 226, 9789745346185, เขียนจดหมายและเอกสารธุรกิจอย่างมืออาชีพ, 95, 250. 236, 227 ...
File link: http://www.lpc.rmutl.ac.t...9%2589%25E0%25B8%25AD.xls
99%
View Online - ไฟล์รายการหนังสือ หมวดภาษาศาสตร์_ใบสั่งซื้อ.xls
100-เบ็ดเตล็ด - ศูนย์บริการข้อมูลนิสิต ม.นเรศวร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
2, รายชื่อหนังสือของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร .... 47, 43, ร 142 ด, รักเขาเท่าเพลงไหน, ดีเจนภาพร และคณะ, 125. 48, 44, ข 143 อ, ข่มขืน ขื่นขม ..... 23, 20, ส 319 ห, เส้นทางสู่อาชีพและความรัก, หัทยา ภาสกร, 150. 24, 21, ห 320 จ ..... 17, 14, อ 413 ด, อังกฤษธุรกิจฉบับเสริมศัพท์และไวยากรณ์, เดวิด โฮล์มส์, 110. 18, 15, บ 414 ป ...
File link: http://www.ssid.nu.ac.th/book_for_web.xls
99%
View Online - 100-เบ็ดเตล็ด - ศูนย์บริการข้อมูลนิสิต ม.นเรศวร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ไทย - ศูนย์บรรณ ...
34, 33, ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่แท้จริง, สำราญ คำยิ่ง, 25--, 3, วี เจ พริ้นติ้ง ... 57, 56, บทสนทนาภาษาอังกฤษประกอบภาพของออกซฟอร์ด, Richards, J. C., 25--, 1 .... 101, 100, สนทนาภาษาอังกฤษ 9 อาชีพ 99 สถานการณ์, Robert, 2556  ...
File link: http://www.lib.hcu.ac.th/BookFile/ART/ET.xls
99%
View Online - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ไทย - ศูนย์บรรณ ...
จำนวนข้อตามตัวชี้วัดแต่ละโรงเรียน
ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบและคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน, 1, 1, 1, 1, 1 ... 16, มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ ..... อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ, 1, 1, 1 .... และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ, 1, 1 .
File link: http://34.qbankthai.net/F...8%25B1%25E0%25B8%2594.xls
99%
View Online - จำนวนข้อตามตัวชี้วัดแต่ละโรงเรียน
เนื้อหาสอบระดับประถมศึกษา
4, ภาษาไทย, คำคล้องจอง, ประโยค, การผันวรรณยุกต์, สระลดรูป, มาตราตัวสะกด, แบบฝึกหัด ... 15, การงานอาชีพ, งานประดิษฐ์, งานธุรกิจ , การออกแบบและเทคโนโลยี, 91- 145 ... Vto be, V.to have, Verb, day Months, Unit 10,12, สมุดแบบฝึกหัด/คำศัพท์ ... 18, ภาษาอังกฤษ, Grammar, Recycle, Past Continuous, Vocabulary Unit 7-12, 63, 82,88,99.
File link: http://www.sl.ac.th/html_edu/sl/temp_cal/5499.xls
99%
View Online - เนื้อหาสอบระดับประถมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
15, 4, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, 10, 3, รูปเรขาคณิต ... 33, 6, หน่วยที่ 7 วันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนาและศาสนพิธี, 7, วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
File link: http://home.acn.ac.th/html_edu/acn/temp_news/1228.xls
99%
View Online - รายละเอียดเพิ่มเติม
(2)56นวัตกรร..(1). - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
5, 1, นาง, ปาลิตา, คำป้อง, บ้านคลองทราย, วิเชียรบุรี, ภาษาไทย, ชุดแบบฝึกคำควบกล้ำ ... บ้านคลองดู่, ศรีเทพ, วิทยาศาสตร์, บทเรียนำเร็จรูป เรื่องพืชน่ารู้ สัตว์น่ารัก เรื่องโครงสร้าง ของพืช ... การงานอาชีพ/เทคโนโลยี, การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรมพิมพ์ดีด Typing ... แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Family ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓.
File link: http://202.143.185.115/pb...3%25E0%25B8%25A3..(1).xls
99%
View Online - (2)56นวัตกรร..(1). - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
แผนการศึกษาหลักสูตร 4 ปี
23, BCS 217, การใช้โปรแกรม Microsoft Office, 2(1-2), ENG 325, ภาษาอังกฤษเพื่อ อาชีพ, 3(2-2). 24, ENG 213, คำศัพท์และทักษะการอ่าน, 2(1-2), MAT 143, สถิติทั่วไป ...
File link: http://accounting.east.sp.../A37learning%2520plan.xls
99%
View Online - แผนการศึกษาหลักสูตร 4 ปี