Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play จำนวนนับ1 100 เป็นภาษาอังกฤษ xls - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   จำนวนนับ1 100 เป็นภาษาอังกฤษ

แผนงานประจำปี 2553
4, พันธกิจ : 5, 1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารในด้านตราสินค้า ... พัฒนาบุคลากรของหน่วย งานให้มีความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ .... จำนวนโครงการ / กิจกรรม, 3, 3, 1. ... UTCC Citizenship, ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัย, 100%, 100%, 1.
File link: http://utcc2.utcc.ac.th/b...ter%252053%2520Update.xls
99%
View Online - แผนงานประจำปี 2553
โครงการบริการ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6, 1, โครงการจัดอบรมเรื่องการบริการวิชาการและการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (รปศ.) ... 10, 5 , โครงการค่ายศิลปะสู่ชุมชน, P, โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา, นักเรียน, จำนวน 100 คน, 13-16 มกราคม 2554 ... 12, 7, โครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ทางการ ศึกษา, P .... 1, 9.การบริการวิชาการ. 2, สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน. 3, โครงการบริการ วิชาการ.
File link: http://web.nrru.ac.th/web/qa/UserFiles/File/service03.xls
99%
View Online - โครงการบริการ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตัวอย่างการใช้สูตร Excel ในงาน HR 1 - TumCivil.com
24, bahtonly( ), แปลงจำนวนเงินให้เป็นตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) .... 5, แผ่น, แผ่นซีดี ธรรมดา, 20, 100, =$B$21*$E$21, 5, แผ่น, แผ่นซีดีธรรมดา, 20, 100, {=L17:L20*O17: O20}.
File link: http://www.tumcivil.com/download/21-12-51/Excel_training.xls
99%
View Online - ตัวอย่างการใช้สูตร Excel ในงาน HR 1 - TumCivil.com
กลยุทธ์พัฒนา2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
โรงเรียนร้อยละ 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 1)วางแผนกำหนดวันเยี่ยมบ้าน. 119, จัดกิจกรรมส่งเสริม ... 124, ต่อจำนวนประชากร, 3.3 การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย, -, -, -, -, กสส. 125, วัยเรียนได้รับการ .... 18, ปฏิบัติงานและความ, 2)จัดหาครูภาษาอังกฤษที่เป็น.
File link: http://www.takesa1.go.th/...ation55/6.1strategies.xls
99%
View Online - กลยุทธ์พัฒนา2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
คAEC- วันที่ 17 กย 56 - Thai Spa Association
21, ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาทต่อ 1 ท่าน), จำนวนผู้สมัคร (ท่าน) ... (กรุณาระบุชื่อ- นามสกุล ผู้รับใบรับรองผ่านการอบรม กรณีที่ขอเป็นภาษาอังกฤษให้ระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษ)  ...
File link: http://www.thaispaassocia...2581%25E0%25B8%25A256.xls
99%
View Online - คAEC- วันที่ 17 กย 56 - Thai Spa Association
ตัวอย่างการใช้สูตร Excel ในงาน HR 1
24, bahtonly( ), แปลงจำนวนเงินให้เป็นตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) .... 5, แผ่น, แผ่นซีดี ธรรมดา, 20, 100, =$B$21*$E$21, 5, แผ่น, แผ่นซีดีธรรมดา, 20, 100, {=L17:L20*O17: O20}.
File link: http://www.human.cmu.ac.th/home/finance/Form/G1.4.xls
99%
View Online - ตัวอย่างการใช้สูตร Excel ในงาน HR 1
(28 ต.ค.54).xls - สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12, (3) ร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ... 13, (4) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและจัดทำ Website ภาษาอังกฤษ, 5, 4ข้อ, 1ข้อ, 2 ข้อ, 3ข้อ, 4ข้อ, 5ข้อ ... (Benchmark) กับมหาวิทยาลัย 1 ใน 100ของ QS, 5, 4ข้อ, 1ข้อ, 2 ข้อ, 3ข้อ, 4ข้อ, 5ข้อ .... 15, ข้อ 5 มีการออกแบบเว็บไซต์ภาษาอังกฤษที่โดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ ...
File link: http://qm.kku.ac.th/files/06-25541028161731-phanch-1.xls
99%
View Online - (28 ต.ค.54).xls - สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบสมัครอังกฤษ
21, ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาทต่อ 1 ท่าน), จำนวนผู้สมัคร (ท่าน) ... (กรุณาระบุชื่อ- นามสกุล ผู้รับใบรับรองผ่านการอบรม กรณีที่ขอเป็นภาษาอังกฤษให้ระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษ)  ...
File link: http://www.sme.go.th/Publ...8%25A4%25E0%25B8%25A9.xls
99%
View Online - ใบสมัครอังกฤษ
คุณภาพผู้เรียน
จำนวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, ร้อยละ, -, 50, 75, 85, 100, 1 ... จำนวนสถานศึกษาที่พัฒนาเครือข่ายสื่อด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้, สถาน ศึกษา, 60, 64, 64 ... ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษา อังกฤษ ...
File link: http://www.secondary5.obec.go.th/sec5/store_files/2012119102340.xls
99%
View Online - คุณภาพผู้เรียน
11.1(1)
1, ตัวบ่งชี้ 11.1 (1) ร้อยละของรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ, C 13/19หาร. C13/16คูณ 100. 2, C13/19, C13/16. 3, คณะ/หน่วยงาน, จำนวนรายวิชา ...
File link: http://www.sc.psu.ac.th/u...td%252011/sc%252011.1.xls
99%
View Online - 11.1(1)