Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบภาษาถิ่น ppt - P(4) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบภาษาถิ่น

PowerPoint Template - ศาลยุติธรรม
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด ... ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล .... ข้อสอบภาค ก.
File link: http://elib.coj.go.th/Ebook/data/ojoc/v.1/doc/051.ppt
40%
View Online - PowerPoint Template - ศาลยุติธรรม
๙๙๙๐๓๒ไทยศึกษา 999032Thai Studies
เข้าใจภาษาไทย. ภาพรวม จากสุวรรณภูมิ-สยาม ... ภาษาในสังคมไทย: ภาษาถิ่น(ตาม ภูมิลำเนา/ตามกลุ่มสังคม/อาชีพ ฯลฯ). ทั้งตัวอักษรไทย ... องค์ประกอบของข้อสอบ. คะแนน เต็ม ๒๕.
File link: http://ku-iged.psd.ku.ac.th/032/revise.ppt
40%
View Online - ๙๙๙๐๓๒ไทยศึกษา 999032Thai Studies
PowerPoint ประกอบการบรรยาย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 พ.ย. 2010... ของท้องถิ่นและรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ...... ถิ่น กำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ ...
File link: http://web.sut.ac.th/qa/document/in_qa9/00-qa_sut2010_nov9.ppt
40%
View Online - PowerPoint ประกอบการบรรยาย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น - SiamVIP
นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ... ราชบัณฑิตยสถาน ( ๒๕๒๕, หน้า ๔๒๒ ) นโยบายเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีโดยการสมาสคำว่า “นย” กับคำว่า “อุปาย”เข้าด้วยกัน ...
File link: http://www.siamvip.com/Ma...8%25A9%25E0%25B8%25B2.ppt
40%
View Online - นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น - SiamVIP
แนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา (Concept of ... - มหาวิทยาลัยนเรศวร
รากศัพท์ของ “Epidemiology” มาจาก ภาษากรีก; Epi = On, Upon; Demos = People; Logos = Knowledge. นิยามศัพท์. Endemic (โรคประจำถิ่น): Refers to a disease or ...
File link: http://www.health.nu.ac.t...8%25A2%25E0%25B8%25B2.ppt
40%
View Online - แนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา (Concept of ... - มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย - คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษา คือ เครื่องมือหรือสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้สื่อความเข้าใจระหว่างกัน ... พิถีพิถันหรือ เคร่งครัดในกฎเกณฑ์ทางภาษามากนัก อาจหมายรวมถึงภาษาถิ่นหรือภาษาย่อย ตลอดจนคำ หยาบ คำสแลงก็ได้ แต่ไม่นิยมใช้เขียนอย่างเป็นทางการ. “ข้อสอบคราวนี้ทำเอาเราหนาวดึ๋ง เลย”.
File link: http://cdn.gotoknow.org/a...8%2597%25E0%25B8%25A2.ppt
40%
View Online - บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย - คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ - สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
... บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือก ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา  ...
File link: http://www.kalasin3.go.th/news_file/p31115721441.ppt
40%
View Online - กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ - สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ไฟล์ทบทวน - ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
21 ธ.ค. 2012... ซิกข์ ขงจื้อ เต๋า ฯลฯ. เข้าใจ ภาษาไทย ... ภาษาในสังคมไทย: ภาษาถิ่น(ตามภูมิลำเนา/ตาม กลุ่มสังคม/อาชีพ/เพศ ฯลฯ) ... องค์ประกอบของข้อสอบ. คะแนนเต็ม ๒๕.
File link: http://ku-iged.psd.ku.ac.th/032/01999032_revise_mid-2_55.ppt
40%
View Online - ไฟล์ทบทวน - ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาพนิ่ง 1 - นร จ.32
ถา เขียน ถ ถุง สระอา เป็นคำภาษาไทยถิ่นเหนือ ตรงกับคำว่า ตรา ในภาษาไทยมาตรฐาน หมายถึง เครื่องหมายสำหรับประทับเพื่อแสดงหลักฐานไว้เป็นสำคัญ และหมายถึง ...
File link: http://www.navy32.com/person9/download/1901.ppt
40%
View Online - ภาพนิ่ง 1 - นร จ.32