Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play หนังสือ ขอคืนเงินประกันราชการ ppt - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   หนังสือ ขอคืนเงินประกันราชการ

การบันทึกบัญชีในระบบ gfmis
*การเบิกเงินไม่ผ่าน PO จ่ายผ่าน ส่วนราชการ. *เงิน ... เงินงบประมาณ. ก่อหนี้ผูกพัน. รับใบ แจ้งหนี้. ขอเบิกเงิน. ทะเบียนคุม. หลักฐานขอเบิก ..... เมื่อครบกำหนดคืนเงินประกัน ผลงาน และหน่วยงานได้อนุมัติ รายการจ่ายเงิน ( P1 และ P2) ระบบจะโอนเงินและล้างบัญชีให้ อัตโนมัติ.
File link: http://www.sakonnakhon.go...0Loader_m%2520i%2520f.ppt
80%
View Online - การบันทึกบัญชีในระบบ gfmis
เทคนิคการตรวจการเงินการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สถจ.พิษณุโลก
ราชการ (แบบ 3) ให้ตรวจสอบ เป็นเงิน 7,600 บาท ... 2 ครั้งใน 1 วัน โดยไม่มีหลักฐานขอ อนุมัติใช้รถยนต์. (แบบ 3) ให้ตรวจสอบ เป็นเงิน 1,600 บาท .... 3) การคืนหลักประกันที่เป็น หนังสือค้ำประกันฯ ในกรณีที่ผู้เสนอ ... ถอนเงินประกันออกใบเสร็จรับเงินให้แก่องค์กรปกครอง ส่วน.
File link: http://www.pitloklocal.org/dnm_file/news/2080_side2.PPT
80%
View Online - เทคนิคการตรวจการเงินการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สถจ.พิษณุโลก
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ อปท.ฉบับใหม่
การอุทิศพัสดุ กรณีมีเงื่อนไข/ภาระติดพันไม่ต้องขออนุมัติ ผวจ. ... กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ เท่ากับนายกเทศมนตรี. -วิธีปกติ ไม่เกิน 300 ... รถโดยสาร 20 ที่นั่งขึ้นไป ทำประกันภัยชั้นใด ก็ได้ ... ในสัญญาจะกำหนดให้คืนหลักประกันสัญญา 50% ... จำเป็น/ราชการไม่เสียหาย.
File link: http://www.krabilocal.go.th/2010/doc/doc201011/ppt3.ppt
80%
View Online - แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ อปท.ฉบับใหม่
กฏหมายแรงงานที่ควรรู้ในงานบุคคล
ส่วนราชการ. 2. รัฐวิสาหกิจ. 3. ... หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ ลูกจ้างใน ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ..... ยื่นคำร้องเป็นหนังสือ - พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ตรวจรับรอง - ออกหนังสือรับรอง .... แล้วนำหลักฐานมาขอรับเงินคืนจากสำนักงานประกัน สังคม ...
File link: http://personneloffice.bu.ac.th/KM/document/KM0904.ppt
80%
View Online - กฏหมายแรงงานที่ควรรู้ในงานบุคคล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-จัดทำงบการเงิน. -ส่งรายงาน. -ตรวจหลักฐานขอเบิก. -จัดทำหน้างบเบิกจ่าย. -เบิกเงิน. -จัด ทำรายละเอียดจ่าย ... เงินประกันสังคม. 6. ... หนังสือ กค 0526.7/ว 129 ลว. 14 ต.ค. 39 ..... คำอนุมัติ. คำขอเบิก. วันครบกำหนดส่งคืน. แบบ 4244. ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ. วันที่.
File link: http://203.157.184.6/Newaumpher/fileupload/5240a2.ppt
80%
View Online - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การบริหารงานพัสดุ และความเสี่ยง (อ.สมยศ) 21.04.10 - สำนักงานส่งเสริม ...
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 51 ถ้ามีเงื่อนไข การหักเงิน ประกันผลงาน ผู้รับจ้างขอรับคืนได้ โดยนำ BG มาวางแทน; งานที่เสนอราคาไว้ก่อน 17 มิ.ย.
File link: http://www.krabilocal.go.th/2010/doc/doc201011/ppt4.ppt
80%
View Online - การบริหารงานพัสดุ และความเสี่ยง (อ.สมยศ) 21.04.10 - สำนักงานส่งเสริม ...
การบริหารสัญญาและหลักประกัน
ลดรูป (ข้อ 133) ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) ... การขอเพิ่มคู่สัญญา เป็นกรณีที่ไม่ ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ เนื่องจากมีผู้รับผิดร่วมกับลูกหนี้เพิ่มขึ้น จึงย่อมกระทำได้ .... 15 เมตร จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างคืนเงินค่าเสาเข็มเจาะให้กับราชการ ซึ่งผู้รับจ้างได้โต้แย้งว่า ...
File link: http://www.dmcr.go.th/hrdmcr/wp-content/uploads/2010/07/f-2.ppt
80%
View Online - การบริหารสัญญาและหลักประกัน
(ตัวอย่าง) การแก้ไขสัญญา
(ตัวอย่าง)การซื้อ/จ้างกับส่วนราชการด้วยกันหนังสือโต้ตอบ ถือเป็นหนังสือข้อตกลง ตามข้อ ..... ทั้งนี้ ให้นำค่าเสียหายข้างต้นทั้งหมดมาหักจากเงิน ประกันสัญญา ถ้าเหลือให้คืนบริษัทฯ ...
File link: http://www.gaa-mph.com/P-...59E%25E0%25B8%258454).ppt
80%
View Online - (ตัวอย่าง) การแก้ไขสัญญา
เอกสารแนบ - หน้าหลัก
การซื้อ/การจ้างแต่ละครั้ง หัวหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ ... เกษตรฯ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจาก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ..... กำหนดให้มี การประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒ ปี ยกเว้น ถนนลูกรัง ..... ทำ หลักฐานการยืมไว้ด้วย - ผู้ให้ยืม มีหน้าที่ทวงคืน; การส่งคืน - ส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้ เรียบร้อย.
File link: http://www.finance.msu.ac.th/docinformation/ProcurementExecutive.ppt
80%
View Online - เอกสารแนบ - หน้าหลัก
การจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 6 วิธี. ขออนุมัติ. - หัวหน้าส่วนราชการ. - ปลัดกระทรวง/ทบวง. - รัฐมนตรีเจ้าสังกัด .... การประกันความชำรุดบกพร่อง ..... ให้คืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ที่ ปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจน ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ...
File link: http://203.114.124.101/2010/download/file_upload/68.ppt
80%
View Online - การจัดซื้อ-จัดจ้าง