Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบคณิตคิดเร็ว ม 1 ppt - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบคณิตคิดเร็ว ม 1

เอกสารบรรยาย เรื่อŧ1; สมรรถนะ - MJU Competency
1. สมรรถนะ. ดร.ũ1;ัทมา สุขสันต์. 2. ตัวอย่าŧ1;การตรวจสอบความรŬ1;้ ทักษะ ... การŭ1;ห้ความ ท้าทายขอŧ1;อŧ1;ค์กร คือ การŭ1;ห้พื้นที่ว่าŧ1;แก่ผŬ1;้คนสำหรับความคิดริเริ่ม .... การบริหาร ŧ11;ม./สท .... การทำŧ1;านได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีũ1;ระสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีการเพิ่มคุณภาพขอŧ11;านที่ทำ ..... มี ทักษะระดับที่ 2 แŪ1;ะสามารถŭ1;ช้สŬ1;ตรคณิตศาสตร์แŪ1;ะเครื่อŧ1;มือต่าŧ1;ๆ ŭ1;นการคำนวณตัวเŪ1;ขที่ ซับซ้อนได้.
File link: http://www.competency.mju.ac.th/doc/4221.ppt
80%
View Online - เอกสารบรรยาย เรื่อง สมรรถนะ - MJU Competency
การเรียนร่วม (Mainstreaming)
คณิตศาสตร์ :การนำความรŬ1;้ ทักษะแŪ1;ะกระบวนการทาŧ1;คณิตศาสตร์ไũ11;ช้ŭ1;นการแก้ũ1;ัญหา การ ดำเนินชีวิตแŪ1;ะศึกษาต่อ การมีเหตุมีผŪ1;มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์พัฒนาการคิดอย่าŧ1;เũ1;็น ระบบ. 3. ... ว 1.1 ũ1;. 1/2. ũ1; 1/2 ตัวชี้วัดชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ีที่ 1 ข้อที่ 2. 1.1 สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 .... ŭ1;ห้ข้อสอบที่ŧ1;่าย ตรวจสอบความเข้าŭ1;จผŬ1;้เรียนบ่อยครั้ŧ1; มากกว่าทำ ข้อสอบเũ1;็นทาŧ1;การ.
File link: http://www.sotroiet.com/sotroiet/mainfile/files20.ppt
80%
View Online - การเรียนร่วม (Mainstreaming)
โครŧ1;การฝึกอบรมหŪ1;ักสŬ1;ตร ผŬ1;้รับผิดชอบด้านพŪ1;ัŧ11;านสามัญ (โรŧ11;าน)
ตอนที่ 1 กฎหมายแŪ1;ะการจัดการด้านการอนุรักษ์พŪ1;ัŧ11;าน. บทที่ 2 .... โดยũ1;ฏิกิริยาเคมี; พŪ1;ัŧ11;านความร้อน – พŪ1;ัŧ11;านที่ทำŭ1;ห้โมเŪ1;กุŪ1;เคŪ1;ื่อนไหวเร็วขึ้น; พŪ1;ัŧ11;านเสียŧ1; ...
File link: http://www.mlog.mut.ac.th/form/logt0712.1.ppt
80%
View Online - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)
ผŬ1;้บริหารการศึกษาŭ1;นฐานะผŬ1;้นำการเũ11;ี่ยนแũ111; 1 - กระทรวŧ1;ศึกษาธิการ
เŪ1;ือกกิจกรรมที่สำเร็จได้เร็วแŪ1;ะเห็นจริŧ11;นช่วŧ1;เริ่มŧ1;านเพื่อสร้าŧ1;กำŪ1;ัŧ11;จ(QUICK WIN) .... 1. คิดอย่าŧ11;ช้ยุทธศาสตร์. 2. มีวิธีทำŧ1;านโดยมุ่ŧ1;ผŪ1;สำเร็จ. 3. การพัฒนาทีมร่วมสร้าŧ1;ผŪ1;สำเร็จ. 4 . ... หน่วยũ1;ฎิรŬ11;การเรียนรŬ1;้เพื่อพัฒนาคุณภาพผŬ1;้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขอŧ1;ชาติ ... เน้น ũ1;รับระบบการศึกษาŭ1;ห้หŪ1;ากหŪ1;ายทาŧ1;เŪ1;ือก เพิ่มคณิตศาสตร์ ภาษาอัŧ1;กฤษ การอ่าน ...
File link: http://www.moe.go.th/charuaypon/works/ppt_charuaypon_123.ppt
80%
View Online - ผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1 - กระทรวงศึกษาธิการ
การวิจัยŭ1;นชั้นเรียน ความหมายแŪ1;ะความสำคัญขอŧ1;การวิจัยŭ1;นชั้นเรียน
ผŬ1;้เรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ (เจตคติ). 16. 2. ... 1. ผŬ1;้เรียน. ผŬ1;้เรียนŭ1;นชั้นเรียนมีความรŬ1;้ความ สามารถพื้นฐานแตกต่าŧ1;กัน บาŧ1;คนเรียนรŬ1;้ได้เร็ว ..... ŭ1;นการอ่านแบบคิดวิเคราะห์นี้ ผŬ1;้สอนต้อŧ1; อ่านเอกสารหŪ1;ายๆ รอบแŪ1;้ว สรุũ1;หรือย่อความ แŪ1;ะถอดความ ... ข้อแนะนำŭ1;นการเขียนข้อสอบ.
File link: http://service.christian.ac.th/rdc/html/Research_in_Class.ppt
80%
View Online - การวิจัยในชั้นเรียน ความหมายและความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
ppt file
1. แบบทาŧ1;กŪ1; เũ1;็นแบบที่ŭ1;ช้Ū11;กกŪ1;ิ้ŧ1;กŪ1;ม ที่มีน้ำหนักแŪ1;ะแรŧ1;เสียดทานพอดี เมื่อเŪ1;ื่อน Mouse ... โอเอ็มอาร (Optical Mark Readers : OMR); Wand Readers; Hand Written Character Device; Bar ... ที่เกิดจากดินสอŭ1;นกระดาษที่มีรŬ11;แบบเฉพาะ เช่นเครื่อŧ1;ตรวจ ข้อสอบ ... POS นี้จะเห็นได้ทั่วไũ11;นห้าŧ1;สรรพสินค้า ที่ŭ1;ช้สำหรับแสดŧ1;จำนวนเŧ1;ินที่เคาร์เตอร์ คิดเŧ1;ิน.
File link: http://www.mwit.ac.th/~jeed/teach/ng40101/1-51/ComputerSystem.ppt
80%
View Online - ppt file
Slide 1 - RAC
18 พ.ย. 2010 ... คือการสอบความรŬ1;้รวบยอดũ11;ายช่วŧ1;ชั้นขอŧ1;ชั้น ũ1;.6 ม.3 แŪ1;ะ ม.6 ตามมาตรฐานการเรียนรŬ1;้ ... ศักยภาพ การคิด แŪ1;ะแก้ũ1;ัญหาเชิŧ1;คณิตศาสตร์ 10% ... 1. การรับรŬ1;้ 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดสร้าŧ1;สรรค์. ข้อสอบมี 2 ส่วน 100 ข้อ .... เร็วกว่า สอบได้หŪ1;ายครั้ŧ1; เŪ1;ือกได้หŪ1;ายคณะ โครŧ1;การ เตรียมตัวสอบŧ1;่ายกว่า, ข้อสอบน้อย แต่Ū1;ึก การแข่ŧ1;ขันน้อยกว่า. 4.
File link: http://www.urrac.com/wbadmin/managebranch1/pic/file1_2010111894928.ppt
80%
View Online - Slide 1 - RAC
การวัด
1. การวัดผŪ1;ถือเũ1;็นการวัดด้านũ1;ริมาณ (Quantitative). การวัดมีหŪ1;ายวิธีการทั้ŧ1; : ... เช่น 1 ม. 1 กก. 2. การวัดผŪ1;พัฒนาถึŧ1;ขั้นหน่วยคŧ1;ที่ (Consistency of Units). 3. ... การวัดทั้ŧ1; วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์/สัŧ1;คมศาสตร์ย่อมต้อŧ1;มีความคŪ1;าดเคŪ1;ื่อนเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ... ขอŧ1;มนุษย์โดยตรŧ1; = การวัดแบบอ้าŧ1;อิŧ1; (Inference) เช่น การวัดความรŬ1;้ สติũ1;ัญญา ความคิด แŪ1;ะทัศนคติ.
File link: http://ms.src.ku.ac.th/schedule/Files/2554/Aug/8470641.ppt
80%
View Online - การวัด
16.n
1. Privacy 2. authentication 3. integrity 4. nonrepudiation ดัŧ1;รŬ11; 16.1 .... key มีข้อดี ด้านเวŪ1;าคือมีความ เร็วสŬ111;นการเข้ารหัสแŪ1;ะถอดรหัสเมื่อเũ1;รียบเทียบกับวิธี public key ... d, แŪ1;ะ e อย่าŧ1;ไร ผŬ1;้ที่คิดอัŪ1;กอริธึมนี้ได้พิสŬ1;จน์ทาŧ1;คณิตศาสตร์ว่าถ้าŭ1;ช้วิธีการต่อไũ1;นี้แŪ1;้ว อัŪ1;กอริ ธึม ... เมื่อผŬ1;้ส่ŧ1;เซ็นชื่อŭ1;นเอกสารแŪ1;้วจะเũ11;ี่ยนแũ1111;ายเซ็นไม่ได้ เหมือนกับข้อสอบทุกฉบับ  ...
File link: http://www.ru.ac.th/ouen/data/CT105/LecturePowerPoint/16.n.PPT
80%
View Online - 16.n