Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงานสังคม ป 2 ppt - P(10) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงานสังคม ป 2

นวัตกรรมทางการศึกษา - สาขาวิชาการปรū2;เมินแลū2;การวิŧ2;ัย คณū2;ครุศาสตร์ ...
การขออนุญาตลา ใช้แบบใบลาของมหาวิทยาลัย; การส่งงาน ตรงตามกำหนด ครบถ้วน ถูก ต้อง ... บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการวิŧ2;ัย; บทที่ 2 ปัญหาเพื่อการวิŧ2;ัย; บทที่ 3 เอกสารแลū2;งาน วิŧ2;ัยที่เกี่ยวข้อง; บทที่ 4 ... พึงมีความรับũ2;ิดชอบต่อสังคมทุกรū2;ดับ ... (ฉบับที่)/ชื่อวารสาร, [ ชนิดของสื่อ], ปีที่ (volume) (ฉบับที่), หน้า. ... กิŧ2;กรรม ใบงานที่ 1 ศึกษาค้นคว้า สรุปũ2;ัง ความคิด.
File link: http://www.er.cmru.ac.th/pimthong/er3409/er3409-1.ppt
4%
View Online - นวัตกรรมทางการศึกษา - สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ ...
Pptx - อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
21 พ.ค. 2013 ... สื่อมีความหลากหลายแลū2;เŧ2;าū2;เฉพาū2;กลุ่มมากขึ้น; ในยุคของสังคมข่าวสารนี้ ... การใช้สถิติมี ความสำคัญมากสำหรับงานวิŧ2;ัยที่ทำการสุ่ม ... ũ2;ลŭ2;ม้ŭ2;ทยหารับปรū2;ทานŭ2;ด้ง่ายตลอดทั้งปี ŭ2;ม่ ว่าŧ22;เป็นกล้วย ฝรั่ง มū2;ลū2;กอ สับปū2;รด .... 2. ขั้นให้ความช่วยเหลือ มีเป้าหมายให้ũ2;ู้เรียนเกิด ความเข้าใŧ2;ในตัว บท ..... แŧ2;กแũ2;่นใบงานรายการกลยุทธ์การอ่านแก่นักเรียน.
File link: http://www.udompanya.in.th/upload/20130521172204.ppt
4%
View Online - Pptx - อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
บรรยายพิเศษ - สำนักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 ก.ค. 2013 ... 2.เป็นสภาพความเสื่อมของสังคม. ทางแก้ปัญหา. ต้องทำให้เกิด/สร้าง ... งาน; เช่น งาน สงกรานต์ งานทอดũ2;้าป่า งานกฐิน งานวัด งานลงแขกเกี่ยวข้าว; กิŧ2;กรรมเรื่องการทำความดี การทำบุญทำกุศล ... หมู่คณū2;ที่มีŧ2;ิตสำนึกในŧ2;รรยาบรรณ(ŧ2;ริยธรรม) คอยสอดส่องดูแล หรือ การมีองค์กรวิชาชีพตลอดŧ2;นการมีใบอนุญาต .... เส้นũ2;่าศูนย์กลาง 100,000 ปีแสง.
File link: http://law.crru.ac.th/attachments/article/105/profession2.ppt
4%
View Online - บรรยายพิเศษ - สำนักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนัก มาตรฐาน การ อาชีวศึกษา - สำนักงานคณū2;กรรมการการอาชีวศึกษา
2 กำหนดให้มีหน่วยงานรับũ2;ิดชอบเป็นแกนกลางปรū2;สานสถาบันการศึกษา แลū2;อุตสาหกรรม ... ส่งเสริมภาพพŧ2;น์แลū2;บทบาททางสังคม; การใช้ทรัพยากรเพื่อการดำเนินงาน .... VQ 2. VQ 3. ปวช. 1. ปวช. 2. ปวช. 3. มีความรู้ความเข้าใŧ2;ในวิธีการแลū2;วิธีดำเนินการ ...
File link: http://bsq2.vec.go.th/Assure/standardvec3.ppt
4%
View Online - สำนัก มาตรฐาน การ อาชีวศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เอกสารปรū2;กอบ - สภาวิศวกร
สภาวิศวกรมีวัตถุปรū2;สงค์. ũ2;ู้มีหน้าที่ดำเนินการ. 1. ส่งเสริมการศึกษา การวิŧ2;ัย แลū2;การปรū2;กอบ วิชาชีพวิศวกรรม. 2. ... คณū2;กรรมการสภาวิศวกรดำเนินการให้สัมฤทธิũ2;ลโดยŧ2;ัดทำแลū2;เสนอ แũ2;นดำเนินงาน ... 2. ด้านการพัŨ2;นาการศึกษา. 3. ด้านการบริการสมาชิก. 4. ด้านงานบริการ เพื่อสังคม. 5. ด้านการพัŨ2;นาองค์กร. 11 ... เป็นการอบรมวิศวกรũ2;ู้ซึ่งŭ2;ด้ใบอนุญาตฯ ภายใน 3 ปี.
File link: http://www.coe.or.th/_coe/_product/20080115161544-1.ppt
4%
View Online - เอกสารประกอบ - สภาวิศวกร
แนū2;นำข้อสอบ วิชาภาษาŭ2;ทย O-Net - TOT e-Conference
วรรณศิลป์. แนวคิดสำคัญของบทปรū2;พันธ์; บทปรū2;พันธ์สū2;ท้อนภาพสังคม / ค่านิยมของสังคม .... คำนำหน้าชื่อũ2;ู้แต่ง. 2. ครั้งที่พิมพ์. 3.ปีที่พิมพ์. 4. หน่วยงานที่พิมพ์เũ2;ยแพร่. 23. รศ.ดร.
File link: http://www.tot-econferenc...11171840503dc6821bce2.ppt
4%
View Online - แนะนำข้อสอบ วิชาภาษาไทย O-Net - TOT e-Conference
การสร้างแลū2;การหาคุณภาพเครื่องมือวิŧ2;ัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิŧ2;ัย. 1. นวัตกรรม ... การหาปรū2;สิทธิภาพ. E1/ E2. การหาดัชนี. ปรū2;สิทธิũ2;ล (E.I.). สปส.ความแปรũ2;ัน. c.v. ... สังคมมิติ (Sociometry) 10. .... ใบงาน ภาคปฏิบัติ.
File link: http://www.kalasin3.go.th/news_file/p21013790817.ppt
4%
View Online - การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
คณū2;อนุกรรมการส่งเสริมแลū2;พัŨ2;นามาตรฐานũ2;ู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน ...
กลุ่มงานมาตรฐานการพัŨ2;นาชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัŨ2;นาชุมชน โทร 0 2141 6138. - การมีส่วนร่วมของชุมชน ... แนวคิดทฤษฎีฐานราก/สังคมแห่งการเรียนรู้ ... ŧ2;ัดทำใบสมัคร ยื่นใบสมัคร ... 2.6.1 2.6.2 (1) 2.6.2 (2) (ปี 2552-2556) 4,549 หมู่บ้าน.
File link: http://phrae.cdd.go.th/po...5E0%25B8%258A.(2556)..ppt
4%
View Online - คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน ...
ปรū2;เด็นปัญหาŧ2;รรยาบรรณวิชาชีพ
พรŧ2;ันทร์ สุวรรณชาต อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 กล่าวถึง ... ศ.2540 มาตรา 27 ห้ามมิ ให้ũ2;ู้ที่ŭ2;ม่มีใบอนุญาตปรū2;กอบวิชาชีพการพยาบาล ... ũ2;ู้ฝ่าฝืนต้องรū2;วางโทษŧ2;ำคุกŭ2;ม่เกิน 2 ปี หรือปรับŭ2;ม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งŧ2;ำทั้งปรับ ... การตอบ : ปกปิดทุกเรื่อง ข้อยกเว้น ŭ2;ด้แก่ ปรū2;ชุมวิชาการ, รายงานหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่รับũ2;ิดชอบต่อความปลอดภัยของสังคม, ...
File link: http://www.bcnu.ac.th/newbcnu/attachments/WorksTeacher/Panu/21panu.ppt
4%
View Online - ประเด็นปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. มีความรู้ŧ2;ริงในงานอย่างแท้ŧ2;ริง (Job Knowledge). 2. ต้องปรับตัวให้เป็น (General .... การตรวŧ2;ใบสมัคร ตรวŧ2;การอ้างอิงแลū2;ข้อมูลอื่นๆในใบสมัคร. 4. ... ทักษū2;ในการปฎิบัติงาน. 5.
File link: http://reg.ksu.ac.th/business/difinition.ppt
4%
View Online - หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์