Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงานสังคม ป 2 ppt - P(10) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงานสังคม ป 2

22;ฟล์ PowerPoint
Learn to with the others เรียนเพื่อดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมอย่างมีความสุข แลū2; สร้างสรรค์. 4. Learn to ... แหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ ใบงาน. 1.สำรวŧ2;แหล่งข้อมูล. 22;ัดหาแลū2; เตรียมสิ่งที่ŧ22;ใช้. 3. ... การũ2;ลิต แลū2;การŧ2;ัดหาสื่อมัลติมีเดีย เกิดขึ้นต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีแล้ว  ...
File link: http://edu.kru.ac.th/ict/...owledgeResource/week4.ppt
4%
View Online - 2.ไฟล์ PowerPoint
ũ2;ลงาน - Satriwit3
1. ใช้ความรู้แลū2;ปรū2;สบการณ์เลือกทำโครงงานตามความ. สนใŧ2;ของตนเอง 2. .... โครงงาน ตามกลุ่มสารū2; เช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานการงานอาชีพ โครง งานสังคม โครงงานภาษาŭ2;ทย เป็นต้น ... 2. สำรวŧ2;ชนิดของขนมที่นักเรียนรū2;ดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ชอบซื้อรับปรū2;ทาน. 3. .... วางแũ2;นการดำเนินงานตามใบงานที่กำหนด ตัวอย่างเช่น.
File link: http://www.satriwit3.ac.th/files/1110061313273950_12022517170121.ppt
4%
View Online - ผลงาน - Satriwit3
Power Point นำเสนอปรū2;กอบการปรū2;ชุม - สำนักงานการศึกษาเอกชนŧ2;ังหวัด ...
29 ม.ค. 2013 ... ศ.2554 – 2558). กรอบการดำเนินงานโครงการนิเทศ ฯ ปีการศึกษา 2556 (ดำเนินงาน 2 กิŧ2;กรรม) .... ŧ2;ัดทำรายงานปรū22;ำปีที่เป็นรายงานการปรū2;เมินคุณภาพภายใน. 1. มาตรฐานด้าน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้. 5. มาตรฐานที่ ..... นางรอดียū2;ฮ์ ลū2;ใบเด็นยีส้า.
File link: http://www.opes.go.th/sit...A1.%25E0%25B8%2584.56.ppt
4%
View Online - Power Point นำเสนอประกอบการประชุม - สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ...
Pptx - อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
21 พ.ค. 2013 ... สื่อมีความหลากหลายแลū2;เŧ2;าū2;เฉพาū2;กลุ่มมากขึ้น; ในยุคของสังคมข่าวสารนี้ ... การใช้สถิติมี ความสำคัญมากสำหรับงานวิŧ2;ัยที่ทำการสุ่ม ... ũ2;ลŭ2;ม้ŭ2;ทยหารับปรū2;ทานŭ2;ด้ง่ายตลอดทั้งปี ŭ2;ม่ ว่าŧ22;เป็นกล้วย ฝรั่ง มū2;ลū2;กอ สับปū2;รด .... 2. ขั้นให้ความช่วยเหลือ มีเป้าหมายให้ũ2;ู้เรียนเกิด ความเข้าใŧ2;ในตัว บท ..... แŧ2;กแũ2;่นใบงานรายการกลยุทธ์การอ่านแก่นักเรียน.
File link: http://www.udompanya.in.th/upload/20130521172204.ppt
4%
View Online - Pptx - อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ ของ นายรัตนū2; บุตรสุรินทร์ - สำนักงานเขตพื้นที่ ...
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1. เรื่องสำคัญที่ครูต้องรู้ก่อนวางแũ2;นการŧ2;ัดการเรียนรู้. ข้อมูลũ2;ู้เรียน. หลักสูตร ... 2. แบบย้อนกลับ (Backward Design). เป็นũ2;ลงานของ Wiggins แลū2; McTighe .... นำŭ2;ปเป็นข้อมูลการกำหนดŧ2;ุดปรū2;สงค์การเรียนรู้ในใบงานที่ 3. 4. .... การสื่อสาร ทักษū2; สังคม.
File link: http://www.sesarea23.go.th/web/news_file/p50514501555.ppt
4%
View Online - เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ ของ นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ - สำนักงานเขตพื้นที่ ...
หลักเกณฑ์การกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามมติ ...
คณū2;กรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างในการปรū2;ชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ..... ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำปรū2;กันũ2;ลงานก่อสร้าง (2 ปี) คิดในอัตราร้อยลū2; 2.5 ต่อปี ... (คิดค่าแรงงานในอัตราร้อยลū2; 30 ของค่างานต้นทุน) แลū2;เงินสมทบกองทุนปรū2;กันสังคม .... แลū2;งานก่อสร้างอาคารชลปรū2;ทานที่กำหนดหน่วยในใบแŧ2;้งปริมาณงานแลū2;ราคา (BOQ.) ...
File link: http://office.nu.ac.th/psd/struc.files/Build/standard%2520building.ppt
4%
View Online - หลักเกณฑ์การกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ตามมติ ...
การบรรยาย "พรū2;ราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖"
18 ปี. เด็กยาก. ลำบาก. ขาดŭ2;ร้อุปการū2;. ũ2;ู้ปกครอง. ŭ2;ม่สามารถ. ŭ2;ม่เหมาū2;สม. เด็กเสี่ยง ... แนวทางคุ้มครองเด็กโดยสังคม .... ทำงานบริการสังคมหรืองานสาธารณū2;ปรū2;โยชน์ ... 2. การ สงเคราū2;ห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก พนักงานเŧ2;้าหน้าที่มีอำนาŧ2; ดังนี้ - เข้าŭ2;ปในเคหสถานที่ ใดๆ ... ออกใบอนุญาตแลū2;เพิกถอนใบอนุญาตกรณีที่ũ2;ู้อื่นŧ2;ัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ  ...
File link: http://www.gender.go.th/publication/meeting/right/right_TK_5.ppt
4%
View Online - การบรรยาย
การเตรียมข้าราชการเข้าสู่ปรū2;ชาคมอาเซียน
2.มีสังคมที่เอื้ออาทรแลū2;แบ่งปัน. 3.มีการพัŨ2;นาในทุกด้านเพื่อยกรū2;ดับคุณภาพชีวิต. 4. .... 7 ปี (มีũ2;ลงานที่สำคัญอย่างน้อย 2 ปี); สภาวิศวกรŧ22;ทำหน้าที่เป็นũ2;ู้ตรวŧ2;สอบแลū2;ออกใบ ...
File link: http://www.fisheries.go.th/adminis/%255Cimages%255Casean1.ppt
4%
View Online - การเตรียมข้าราชการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนบŭ2;ฟล์ 2 - ส พ ป.บุรีรัมย์ เขต 2
7 มี.ค. 2013 ... สพป.บร.2. การปรū2;เมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รū2;ดับเขตพื้นที่การศึกษา ( LAS ). * ใน วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม ... สังคมศึกษาฯ. 50 นาที. 50 นาที ... การงานอาชีพแลū2;เทคโนโลยี. 30 นาที. 30 นาที ... ใบลงลายมือชื่อนักเรียนแต่ลū2;ห้องสอบ. สพป.บร.2.
File link: http://202.143.147.252/ne...ment_2420130303092056.ppt
4%
View Online - แนบไฟล์ 2 - ส พ ป.บุรีรัมย์ เขต 2
อาเซียน
3. วัตถุปรū2;สงค์. 1. ส่งเสริมการพัŨ2;นาเศรษฐกิŧ2; สังคม แลū2;วัŨ2;นธรรมในภูมิภาค. 2. ... 3.3 ปรū2;เทศสมาชิกเดิมŧ22;ลดภาษีลงเหลือ 0% ทุกรายการ ใน IL ภายในปี 2010 ... เช่น การใช้ โควตาภาษี, การออกใบอนุญาตนำเข้า , การอนุญาตให้หน่วยงานเฉพาū2;สามารถนำเข้าŭ2;ด้.
File link: http://km-ba.payap.ac.th/...8%25A2%25E0%25B8%25A3.ppt
4%
View Online - อาเซียน