Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงานวิชาประวัติศาสตร์ ป 4 ppt - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงานวิชาประวัติศาสตร์ ป 4

Presentationกū4;รเขียนเũ4;ื่อกū4;รประŧ44;สัมũ4;ันธ์.ppt
ในงū4;นประŧ44;สัมũ4;ันธ์ กū4;รเขียนเป็นงū4;นũ4;ื้นฐū4;นหรืองū4;นสำคัญแรกสุŨ4;ของนัก ... ถึงกū4;รŨ4;ำเนิน งū4;นที่เป็นประโยŧ4;น์ต่อกลุ่มเป้ū4;หมū4;ย สังคมและประเทŪ444;ติ เũ4;ื่อสร้ū4;งควū4;มเŧ4;ื่อถือŪ4;รัทธū4; .... ควรระบุŧ4;ื่อ-นū4;มสกุลของผู้ส่งข่ū4;ว ũ4;ร้อมเบอร์ติŨ4;ต่อกลับ และวัน เŨ4;ือน ปีที่ส่งข่ū4;วไว้Ũ4;้วย .... ควū4;มรู้ที่นำเสนออū4;จเป็นควū4;มรู้เฉũ44;ะสū4;ขū4;วิŧ44; เŧ4;่น ทū4;งวิทยū444;สตร์ ..... ใบงū4;น 5 : งū4;น 4 คน.
File link: http://dusit.ac.th/~mspor...8%2598%25E0%25B9%258C.ppt
99%
View Online - Presentationการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์.ppt
กū4;รสำรวจควū4;มũ4;ร้อมของผลงū4;นวิŧ44;กū4;ร เũ4;ื่อกū4;รประเมิน
4. แผนบริหū4;รกū4;รสอนประจำวิŧ44; ( เฉũ44;ะเอกสū4;รประกอบกū4;รสอน / คำสอน ). ŧ4;ื่อวิŧ44;... ภū4;ษū4;ไทย...ภū4;ษū4;อังกฤษ... รหัสวิŧ44;... จำนวนหน่วยกิต... ŧ4;ั่วโมง น (ท-ป). คำอธิบū4;ยรū4;ยวิŧ44; ตรงตū4;มหลักสูตร .... หรืองū4;นŨ4;้ū4;นปรัŧ4;ญū4; หรือประวัติŪ44;สตร์ หรือวิทยū4;กū4;รสū4;ขū4;อื่นบū4;งสū4;ขū4;  ...
File link: http://itc.psru.ac.th/personal/as_prof_surachai/28.ppt
99%
View Online - การสำรวจความพร้อมของผลงานวิชาการ เพื่อการประเมิน
กū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนรู้..สู่อū4;เซียน - ŧ4;ลบุรี เขต 2
4. คำขวัญ ASEAN คืออะไร หนึ่งวิสัยทัŪ4;น์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประŧ44;คม. One Vision , One ... ประวัติŪ44;สตร์ของป.เũ4;ื่อนบ้ū4;น Ů4; สภū44;สังคม เŪ4;รษฐกิจกū4;รเมือง ของป.เũ4;ื่อนบ้ū4;นใน ปัจจุบัน ... กำหนŨ4; วิŧ44; ŧ4;ั้น เวลū4; 2. กำหนŨ4;ผลกū4;รเรียนรู้ เนื้อหū4;สū4;ระ 3. เขียนคำอธิบū4;ย รū4;ยวิŧ44; 4. ... ใบงū4;น 2. บัตรคำ กū4;รวัŨ4;และประเมินผล วิธีกū4;ร 1. สังเกตũ4;ฤติกรรมกū4;รร่วม กิจกรรม 2.
File link: http://www.chon2.go.th/news/download/Learning%2520to%2520ASEAN.ppt
99%
View Online - การจัดการเรียนรู้..สู่อาเซียน - ชลบุรี เขต 2
แผนกū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนรู้ที่ 1. วิŧ44;สังคม Ū44;สนū4;และวัฒนธรรม ป.4 หน่วยกū4;ร ... - th
วิŧ44;สังคม Ū44;สนū4;และวัฒนธรรม ป.4 ... สู่ 4ขั้นตอนกū4;รเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ŧ4;ุมŧ4;น ห้องสมุŨ4; ICT อินเตอร์เน๊ต. 1. ... มีส่วนร่วมกิจกรรมงū4;นบุญ ประเũ4;ณีท้องถิ่นที่วัŨ4; หรือสถū4;นที่สำคัญ ...
File link: http://www.tta.in.th/uploadfile/1111/SO-4-809-269-1111.ppt
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 หน่วยการ ... - th
๕กū4;รออกแบบหน่วยกū4;รเรียนรู้.ppt
ส 16102 ประวัติŪ44;สตร์ 6 กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้ สังคมŪ4;ึกษū4; Ū44;สนū4; และวัฒนธรรม. ŧ4;ั้น ประถม Ū4;ึกษū4;ปีที่ 6 เวลū4; 6 ŧ4;ั่วโมง ... ป 4/1 อธิบū4;ย ................ ป 4/ 2 นำเสนอ . .... คุณลักษณะอัน ũ4;ึงประสงค์. สื่อกū4;รเรียนรู้. แหล่งเรียนรู้. ใบควū4;มรู้. ใบงū4;น. แบบฝึกหัŨ4;. กิจกรรมนำสู่กū4;รเรียน.
File link: http://www.thanyarat.ac.t...8%25B9%25E0%25B9%2589.ppt
99%
View Online - ๕การออกแบบหน่วยการเรียนรู้.ppt
ฝ่ū4;ยวิŧ44;กū4;ร - โรงเรียนวัฒนū4;วิทยū4;ลัย
19 ก.ค. 2010 ... กิจกรรมทัŪ4;นŪ4;ึกษū4; ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 3 ... Ũ4;ูแล ŧ4;่วยเหลือ ประสū4;นงū4;น. 3. ŧ4;ื่นŧ4;มผล ... 4. วิŧ44;สังคมŪ4;ึกษū4; 2 คū4;บ/สัปŨ44;ห์. 5. วิŧ44;ประวัติŪ44;สตร์ 1 คū4;บ/สัปŨ44;ห์. 6.
File link: http://www.wattana.ac.th/news/M.3_160753.ppt
99%
View Online - ฝ่ายวิชาการ - โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
บทที่ 1 ควū4;มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐŪ44;สตร์
รัฐŪ44;สตร์เป็นวิŧ44;ที่มุ่งŪ4;ึกษū4;ถึงกū4;รที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม ... มนุษย์ไม่สū4;มū4;รถŨ4;ำรงŧ4;ีวิต อยู่ไŨ4;้เũ4;ียงลำũ4;ังบนโลกใบนี้ไŨ4;้ เũ4;รū4;ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเป็นสัตว์กū4;รเมือง ... อำนū4;จ หน้ū4;ที่ของŪ44;ลยุติธรรมและควū4;มสัมũ4;ันธ์ระหว่ū4;งจū4;รีตประเũ4;ณีกับกฎหมū4;ยŨ4;้วย. 4.
File link: http://www.rncc.ac.th/Media/Local_Governing/Morn1_2553/lesson1.ppt
99%
View Online - บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ภū44;นิ่ง 1 - มหū4;วิทยū4;ลัยสุโขทัยธรรมū4;ธิรū44;
วิŧ44;ไทยŪ4;ึกษū4; ... ปี 2549. ตำแหน่ง นักวิŧ44;กū4;รสū4;ธū4;รณสุขŧ4;ำนū4;ญกū4;รũ4;ิเŪ4;ษ ที่ทำงū4;น สสจ. ยะลū4;. ตอนที่ 1.1 ข้อũ4;ินิจ ... เรื่องที่ 1.1.2 สภū44;ภูมิŪ44;สตร์ที่มีผลต่อũ4;ัฒนū4;กū4;รทū4;ง ประวัติŪ44;สตร์ ... 1. แคว้นไŧ4;ยū4;. 2. แคว้น. 3. แคว้นนครŪ4;รีธรรมรū44;. 4. แคว้นลังกū4;สุกะ. 5. แคว้นสุวรรณภูมิ .... 2521 “ประŧ44;ธิปไตยครึ่งใบ” ... สนธิสัญญū4;เบū4;ว์ริงยังมีผลต่อกū4;รแบ่งงū4;น กันทำ คือ.
File link: http://www.stou.ac.th/Off...%25A9%25E0%25B8%25A3).ppt
99%
View Online - ภาพนิ่ง 1 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติŪ44;สตร์_ป.2_ปีนักษัตรไทย.ppt
ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 2. นū4;งนลิณี หะยีมะสū4;และ. ครู คŪ4;.1 โรงเรียนบ้ū4;นคลอแระ. สำนักงū4;นเขต ũ4;ื้นที่กū4;รŪ4;ึกษū4;นรū4;ธิวū4;ส เขต 1. วิŧ44;ประวัติŪ44;สตร์ ... ปีที่ 4 ปีเถū4;ะ มีกระต่ū4;ย เป็นสัญลักษณ์.
File link: http://www.pil.in.th/Tool...8%2597%25E0%25B8%25A2.ppt
99%
View Online - ประวัติศาสตร์_ป.2_ปีนักษัตรไทย.ppt
ภū44;นิ่ง 1
ที่เรียน ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ 60 มีผลกū4;รเรียนรู้วิŧ44;ประวัติŪ44;สตร์อยู่. ในระŨ4;ับต่ำ(สมุŨ4; บันทึกผลกū4;รเรียน,2554 :4)เũ4;รū4;ะนักเรียนไม่มีส่วน ... ŧ4;ั้นปีที่ 4 สร้ū4;งผลสัมฤทธิ์ทū4;งกū4;รเรียน ไŨ4;้หรือไมอย่ū4;งไร. คำถū4;มรอง. 1.นักเรียนจะมีควū4;มเข้ū4;ใจในวิŧ44;ประวัติŪ44;สตร์มū4;กน้อยเũ4;ียง ใŨ4;. 2.
File link: http://km.camt.cmu.ac.th/...520%2520newrat.ppt123.ppt
99%
View Online - ภาพนิ่ง 1