Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิธีเขียนคำนำ ppt - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิธีเขียนคำนำ

รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy การเขียนรายงานทางวิชาการ ...
เข้าใจวิธีเขียนเนื้อหาในปริญญานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ /สารนิพนธ์. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษา ทำรายงานทางวิชาการ เพื่อให้ : -. - นักศึกษาได้ฝึกฝนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
File link: http://www.lib.mut.ac.th/files/Saranya/SOHU0022%2520p11.ppt
99%
View Online - รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy การเขียนรายงานทางวิชาการ ...
16. การเขียนรายการอ้างอิง.ppt
(ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, ม.ป.ป. : 23-47). 2. วิธีการเขียนนามผูแตง. 2.1 กรณีผูแตงเป นคนธรรมดา ไมตองใสคํานําหนาชื่อ โดยถาเปนคนไทยใหใสชื่อและชื่อสกุล ...
File link: http://www.science.cmru.a...blog/file/70711122230.ppt
99%
View Online - 16. การเขียนรายการอ้างอิง.ppt
วิชาระเบียบงานสารบรรณ - โรงเรียนนายเรืออากาศ
อิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ... ระบบสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์. งาน สารบรรณ .... ตัวอย่างการเขียนคำนำหน้านามตามลำดับ.
File link: http://www.rtafa.ac.th/admin/law_adminstrator/knowledgeadmin.ppt
99%
View Online - วิชาระเบียบงานสารบรรณ - โรงเรียนนายเรืออากาศ
การเขียนบทความเชิงธุรกิจ
โครงเรื่อง หมายถึง การกำหนดเค้าโครงของการ เขียน โดยวิธีการจัดลำดับความคิดให้เป็น หมวดหมู่หรือเป็น ขั้นตอนตามลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์ของความ คิดเหล่านั้น.
File link: http://hselearning.kku.ac.th/atutor/416434/powerpoint/ppt5.ppt
99%
View Online - การเขียนบทความเชิงธุรกิจ
4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3.1 ส่วนต้นของรายงาน มี 2 วิธี เป็นตัวอักษร ก ข ค ง จ ฯลฯ เลขหน้าเป็นเลขโรมัน i ii iii iv v ... เขียนรายการให้ถูกต้องตามแบบแผน และตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนจัดเล่ม.
File link: http://dusithost.dusit.ac...it4learning/lesson8-4.ppt
99%
View Online - 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
UserFiles/File/e-book thai 1.ppt
คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำที่มีสระ ตัวแสะกดเดียวกันกับคำที่กำหนดให้. 1. พัก .............. ........... ..... ............... ............. ............ 2. ราก .............. ................ ............... ............. ............ 3.
File link: http://www.kroobannok.com/UserFiles/File/e-book%2520thai%25201.ppt
99%
View Online - UserFiles/File/e-book thai 1.ppt
การเขียนโครงเรื่อง
การศึกษาค้นคว้าและ การเขียนรายงานทางวิชาการ. ความหมายของการศึกษาค้นคว้า. วิธีการ หรือกระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการศึกษาหา. ความรู้ ด้วยตนเอง โดยสามารถปฏิบัติได้อย่าง.
File link: http://mail.chiangmai.ac.th/~tom/mitm2004_docs/report_step.ppt
99%
View Online - การเขียนโครงเรื่อง
กลศาสตร์วิศวกรรม
กรณี 3 มิติแล้ว ส่วนประกอบในแนวตั้งฉากกันของ V จะเขียนอยู่ในเทอมของ เวคเตอร์หนึ่ง หน่วย ... การเขียนจำนวนของปริมาณต่างๆให้มีขนาดเหมาะสม ทำได้ด้วยการใช้คำนำหน้า หน่วย ...
File link: http://www.ind.cru.in.th/...%25202105,CE%25201202.ppt
99%
View Online - กลศาสตร์วิศวกรรม
คลิก - การร่างหนังสือ
การแก้ร่างหนังสือราชการ 13.00 – 16.00 น. การเขียนคำกล่าวในพิธี. 27 ส.ค.51 09.00 – 16.00 น. การจดรายงานการประชุม. 28 ส.ค.51 09.00 – 16.00 น. การเขียนหนังสือราชการ.
File link: http://www.anegsangsoog.com/pps/offlettertype.ppt
99%
View Online - คลิก - การร่างหนังสือ
ภาพนิ่ง 1 - joomla.ru.ac.th
วัตถุประสงค์ที่เขียนรายงานการประเมินตนเอง. 3. ... ระบุ ว.ด.ป. ตัวอย่างการเขียนคำนำ. 11 .... จุดอ่อน. จุดแข่ง. ผลงาน/วิธีการทำงานมีคุณภาพด้อยกว่าที่กำหนดในดัชนีและเกณฑ์.
File link: http://joomla.ru.ac.th/phrae/images/km/sar-2.ppt
99%
View Online - ภาพนิ่ง 1 - joomla.ru.ac.th