Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รายงานเรื่องทรัพยากรดิน ppt - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รายงานเรื่องทรัพยากรดิน

powerpoint
ต้องใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด กล่าวคือ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ... วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน มีอยู่ 2 วิธีการใหญ่ ๆ คือ โดยวิธีการปลูกพืช ( Agronomic Methods ) และโดยวิธีกล ...
File link: http://pirun.ku.ac.th/~b521100246/Apinya5211002466.ppt
99%
View Online - powerpoint
หน่วยที่3 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ - Rmuti.ac.th
ทรัพยากรน้ำ; ทรัพยากรดิน; ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า; ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน .... Long run policy นโยบายการจัดการป่าไม้ระยะยาวเป็นเรื่องสำคัญ. การอนุรักษ์สัตว์ป่า.
File link: http://www.rmuti.ac.th/us...al%2520resource%25203.ppt
99%
View Online - หน่วยที่3 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ - Rmuti.ac.th
สื่อ:Asia.ppt
ถ้าไม่นับหมู่เกาะของอินโดนีเซียแล้ว ทวีปเอเชียจะมีดินแดนอยู่ทางซีกโลกเหนือทั้งหมด .... ดิน ความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรดินย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิอากาศและลักษณะ  ...
File link: http://brainbank.sl.ac.th/brainbank/images/d/d6/Asia.ppt
99%
View Online - สื่อ:Asia.ppt
ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ชุดดิน เขตการใช้ที่ดิน ... ทรัพยากรแร่ธาตุและธรณีวิทยา - แหล่งแร่ ชนิดแร่ โครงสร้างทาง ธรณีวิทยา ของแหล่งน้ำใต้ดิน; ทรัพยากรดิน ... โดยกำหนดเงื่อนไขและแสดงผลได้ทั้งภาพ Graphics แผนที่และรายงาน ... แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่ ได้ ... ไม่จริงจังในเรื่องการกำหนดมาตรฐานร่วมกัน; ขาดความรับผิดชอบในเรื่องการควบคุม ...
File link: http://www.mahadthai.com/gis/presentation/IntroGIS_semi1-6.ppt
99%
View Online - ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผ.ศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - กรมพัฒนาที่ดิน
ในการเสวนาวิชาการเรื่อง “ดินกับวิกฤติของประเทศ” จัดโดย สมาคมดินและปุ๋ยแห่ง ประเทศไทย. วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30-16.00 น ... ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ ... หน่วยงานบริหารจัดการที่ดินไม่เป็นเอกภาพ; ทรัพยากรดินและที่ดินเสื่อมโทรม มีการใช้ที่ดิน ผิดประเภท ...
File link: http://pld101.ldd.go.th/d...8%2597%25E0%25B8%25A8.ppt
99%
View Online - ผ.ศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - กรมพัฒนาที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ - ครู สาย พิ น วง ษา รัตน์
กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำสื่อนำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ใน ทวีปยุโรป ขึ้นมา เพื่อ ต้องการ ... ยุโรปเป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรดินทวีปหนึ่งในโลก ...
File link: https://sixsocial.files.w...0b8b2e0b895e0b8b4-2-1.ppt
99%
View Online - ทรัพยากรธรรมชาติ - ครู สาย พิ น วง ษา รัตน์
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ บทที่ 4 สิ่งแวดล้อม คือ ...
หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดิน น้ำ ต้นไม้ แร่ธาตุ. 2. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1.
File link: http://www.stech.ac.th/bl...ads/2011/08/Chapter-4.ppt
99%
View Online - เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ บทที่ 4 สิ่งแวดล้อม คือ ...
ประเด็นอภิปราย - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 ประเด็นอภิปราย: ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ... (รายละเอียด เพิ่มเติมดูเอกสารแนบ 3 และ VCD: เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องป่าและ การวิเคราะห์โครงสร้างของป่า โดย ผศ. .... ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
File link: http://www.most.go.th/OurWorldST/files/module3/ppt/3p.ppt
99%
View Online - ประเด็นอภิปราย - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสาร - กรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง หน้า. 1. หลักการและเหตุผล. 2. วัตถุประสงค์. 3. ระยะเวลาดำเนินการ. 4. การดำเนินงาน ... จริงจัง มีความรู้เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรดินของตนเอง และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดินของ ประเทศอย่างเหมาะสม ..... 4.5 ผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงาน.
File link: http://sql.ldd.go.th/land...8%2590%25E0%25B8%25A1.ppt
99%
View Online - เอกสาร - กรมพัฒนาที่ดิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดินและหิน
ดินเกิดจากอนุภาคของหินและแร่ที่ผุพัง ผสมกับซากพืชซากสัตว์ ... ดิน มีความแตกต่างกัน ตาม ประเภท, สถานที่ ในเรื่องของสี เนื้อดิน สิ่งที่อยู่ในดิน ... การได้มาของทรัพยากรในดิน.
File link: http://www2.nkc.kku.ac.th/rattanasuda.c/subject/soil.ppt
99%
View Online - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดินและหิน