Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ระเบียบพัสดุ อปทใหม่ปี2553 ppt - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ระเบียบพัสดุ อปทใหม่ปี2553

เทคนิคการตรวจการเงินการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ท้องถิ่น จังหวัด ...
ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้มีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน). 2) นส.มท ที่ มท 0808.2/ว 296 ลว. ... อปท. ได้จัดให้พนักงานเข้าพักอาศัย. โดยพนักงานผู้เข้าพักอาศัย เป็นผู้มี. สิทธิเบิกค่าเช่า บ้าน จำนวน 5 คน ..... ศ.2553. และต้องดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ. จัดจ้างประจำปี และ ประจำไตรมาส ..... ระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อกลุ่ม. ประชาชน ชุมชน ...
File link: http://www.pitloklocal.org/dnm_file/news/2080_side3.PPT
99%
View Online - เทคนิคการตรวจการเงินการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ท้องถิ่น จังหวัด ...
หลักปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการพัสดุ : บรรทัดฐานจากคดีปกครอง
2535; ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ. ... ทาง ราชการต้องการแก้ไขเงื่อนไขการประกวดราคาใหม่ ฯลฯ); ไม่คืนหลักประกันซอง; กรณีไม่ผ่าน ข้อเสนอทาง .... ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง แสนบาท .... 2) ให้ปิดประกาศเผยแพร่ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของ อปท. .... 53. วรรค สอง ...
File link: http://www.alro.go.th/alro/ess/upload/32/pf32_3001_1.ppt
99%
View Online - หลักปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการพัสดุ : บรรทัดฐานจากคดีปกครอง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อยู่ภายใต้การบังคับระเบียบพัสดุหรือไม่ ... ระเบียบฯ ข้อ 13 กำหนดว่า หลังจากได้ทราบยอด เงิน ที่จะนำมาใช้ในการจัดหา ... ตอบ - ได้ แต่ต้องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุใหม่ ... กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) จะพิจารณาถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไร ... ยกเว้นให้ (ที่ กค(กวพ)0421.3/ว 341 ลว.20 ก.ย.53) ดังนี้. กรณีมหาวิทยาลัย ให้ พนักงานมหาวิทยาลัย ...
File link: http://203.157.5.230/web_finance/file_upload/p5580-1.ppt
99%
View Online - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่ ... - กรมทางหลวง
ไม่มี จนท. พัสดุ หรือมีไม่เพียงพอ หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจแต่งตั้ง จนท. มาทำหน้าที่ จนท. .... คดีหมายเลขแดงที่ อ.255/2553 คดีหมายเลขดำที่ อ.574/2550 ... อาคารศาลากลาง จังหวัด (หลังใหม่) และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 31 สิงหาคม  ...
File link: http://www.doh.go.th:88/h...ments/%2520.%25204.56.ppt
99%
View Online - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่ ... - กรมทางหลวง
การปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ ... - กลุ่มงานพัสดุ
กำหนด. โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ของทุกปี. และส่งสำเนาให้ สตง. หรือ สนง. ... ต้องรู้ระเบียบพัสดุฯ จึงจะสามารถกำหนดได้อย่างถูกต้อง. 4. ๒. กฎหมาย ระเบียบ ...
File link: http://supply.dusit.ac.th/semina_document/rule_for_supply.ppt
99%
View Online - การปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ ... - กลุ่มงานพัสดุ
การบริหารงานพัสดุ - สำนักงาน คลัง จังหวัด - กรมบัญชีกลาง
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ... ก่อนสิ้นเดิอนกันยายนทุกปี. -หส.ราชการ-แต่งตั้งคกก. ที่มิไช่จน ท.พัสดุตรวจ ..... ตามระเบียบฯพัสดุ (ส่วนราชการข้อ ๗๒/ อปท. .... 53. รวมถึงการจัดให้มีการ ศึกษา อบรม สัมมนา การตรวจวิเคราะห์ สำรวจ ทดสอบ วางระบบ การให้คำแนะนำ ... มีเหตุผล ชัดแจ้งว่า จำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน.
File link: http://klang.cgd.go.th/ay...8%2594%25E0%25B8%25B8.ppt
99%
View Online - การบริหารงานพัสดุ - สำนักงาน คลัง จังหวัด - กรมบัญชีกลาง
เทคนิคการตรวจการเงินการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ท้องถิ่น จังหวัด ...
1) ระเบียบ มท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์. ของ อปท. พ.ศ.2548. 2) นส.มท. ที่ มท 0407/ว .... ยกเลิกระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุขององค์การ. บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 พ.ศ .2553. 3) นส.สถ. ... (2) กรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ตั้งแต่วัน ที่.
File link: http://www.pitloklocal.org/dnm_file/news/2080_side2.PPT
99%
View Online - เทคนิคการตรวจการเงินการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ท้องถิ่น จังหวัด ...
พัสดุ+อปท.. - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น. ขอบเขตการ ... 2553) . การซื้อ. การซื้อพัสดุทุกชนิด (รวมติดตั้ง/ทดลอง/บริการที่เกี่ยวเนื่อง). การจ้าง ... ถ้าไม่ได้ผล (กรณีเกิน 10%) ให้เรียกทุกรายมายื่นซองใหม่ .... ระเบียบพัสดุ ข้อ 139 - 143; หลักเกณฑ์ : มีพัสดุไว้ใช้งานอยู่แล้ว  ให้หน่วยงานอื่นยืม ... โดยผ่อนชำระ 4 ปี ปีละ 712,500 บ.
File link: http://www.kknontat.com/w...259B%25E0%25B8%2597...ppt
99%
View Online - พัสดุ+อปท.. - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.ที่ 9 พ.ศ.2553)
ที่ 9 พ.ศ.2553). โดย... อ. สมยศ สรรพัชญา. หัวหน้างานระเบียบพัสดุท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น. หมายถึง .... 51 ไม่ถือว่า เป็นผู้ทิ้งงาน หากยังไม่จ้างใหม่ให้จ้างรายเดิมโดย วิธีพิเศษ ..... อำนาจการลงนามในสัญญาตามแบบตัวอย่างที่กำหนด เป็นของนายก อปท.
File link: http://www.thailocalgov2013.com/upload/patsadu_2535.ppt
99%
View Online - 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.ที่ 9 พ.ศ.2553)
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ. ... เล่ม 127 ตอนพิเศษ 80 ง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553; มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553; http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ ... การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ อปท.
File link: http://www.krabilocal.go.th/2010/doc/doc201011/ppt1.ppt
99%
View Online - ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓