Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างบทความโน้มน้าวใจ ppt - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างบทความโน้มน้าวใจ

Presentationการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์.ppt - dusithost.dusit.ac.th
R. กระบวนการสื่อสาร. คือ สารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าว ภาพข่าว บทสัมภาษณ์ บทความสารคดีฯลฯ .... เป็นการเขียนเพื่อเชิญชวน ชักจูงใจ โน้มน้าวให้คล้อยตาม เห็นดีเห็น งาม ...
File link: http://dusithost.dusit.ac...8%2598%25E0%25B9%258C.ppt
99%
View Online - Presentationการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์.ppt - dusithost.dusit.ac.th
วิทยากรวิทยาการเพื่อการเข้าสู่ Learning Facilitator - ศูนย์ความรู้กลาง
ความหมาย: ... แบบบอกเล่าหรือแจ้งให้ทราบ; แบบชักชวนหรือโน้มน้าวใจ .... สมคิด อิสรวัฒ น์ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร”; ปานใจ สุภาพ “แนวทางและตัวอย่างการพูด”; ดร.
File link: http://kmcenter.rid.go.th/kmc17/datafile/ab39.ppt
99%
View Online - วิทยากรวิทยาการเพื่อการเข้าสู่ Learning Facilitator - ศูนย์ความรู้กลาง
PPT-1
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ... ความหมายของนวกรรมและการเผยแพร่นวกรรม .... องค์ประกอบย่อยของสาร (Element) เป็นส่วนประกอบย่อยๆ ในสาร เช่น ในบทความ ... โครงสร้างของสาร (Structure) ในแต่ละภาษาหรือการเขียนลักษณะต่างๆ มีโครงสร้างที่ต่าง กัน. 44.
File link: http://www1a.biotec.or.th...download/PPT1-aj.wipa.ppt
99%
View Online - PPT-1
ppt.การเขียนโน้มน้าวใจ
การเขียนโน้มน้าวใจ. หลักการเขียนโน้มน้าวใจ. ภาษาที่โน้มน้าวใจ. ลักษณะของสารโน้มน้าว ใจ. การเขียนโน้มน้าวใจ. ๑. การวิเคราะห์ผู้อ่าน เช่น เพศ วัย อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ...
File link: http://teacher.kjn.ac.th/...9%2583%25E0%25B8%2588.ppt
99%
View Online - ppt.การเขียนโน้มน้าวใจ
การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ์
รูปแบบของการใช้คำพูดหรือการสื่อสารด้วยวาจาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ... จะไม่มีการสอด แทรกการโน้มน้าวใจให้เห็นด้วย; เป็นการพูดเพื่อให้ข้อเท็จจริง; ผู้ฟังจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าถูกผิด  ...
File link: http://home.kku.ac.th/hslib/412362/title.ppt
99%
View Online - การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ์
เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
นำเสนอตามลำดับเรื่องที่ได้เตรียมการไว้; อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ ย้ำประเด็นสำคัญ ... เน้น ย้ำประเด็นหรือสาระสำคัญของเรื่อง; ฝากข้อคิด หลักการ หรือเชิญชวน โน้มน้าวใจ ...
File link: http://pirun.ku.ac.th/~fbuspsr/pic/manit.ppt
99%
View Online - เทคนิคการนำเสนอเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
บทความธุรกิจ 2
การเขียนบทความเชิงธุรกิจ ... การใช้ภาษาในการเขียนบทความ ... กำหนดจุดมุ่งหมาย โดย กำหนดให้ชัดเจนว่าเขียนเพื่ออะไร เช่น ให้ความรู้ เสนอความเห็น โน้มน้าวใจ; 3.
File link: http://hselearning.kku.ac.th/atutor/416434/powerpoint/ppt6.ppt
99%
View Online - บทความธุรกิจ 2
หลักและเทคนิคการนำเสนอและพิธีกร
ใช้คำพูดที่ง่าย ชัดเจน และเร้าอารมณ์ผู้ฟัง; ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย ... จง กล่าวถึงความภูมิใจที่ได้กล่าวคำปราศรัย; จงยกย่องผู้ฟัง ด้วยน้ำใสใจจริง ... เริ่มต้นให้โน้มน้าว . 7. ... กระชับชัดเจน; จัดเรียงลำดับข้อมูล; เชื่อมโยงประเด็น; เน้นย้ำ ใช้อากัปกิริยา; ยก ตัวอย่าง ...
File link: http://www.chiangrai.net/...8%2581%25E0%25B8%25A3.ppt
99%
View Online - หลักและเทคนิคการนำเสนอและพิธีกร
การพูด ป.ตรี
แบ่งตามจุดมุ่งหมาย. 1. การพูดเพื่อให้ความรู้. 2. การพูดเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจ. 3. การพูด เพื่อจรรโลงใจ ... การเขียนโครงร่างการพูด. 1. คำปฏิสันถารกับผู้ฟัง. 2. อารัมภบท. 3.
File link: http://www.kkw.rmutr.ac.t...%25BB.%25B5%25C3%25D5.ppt
99%
View Online - การพูด ป.ตรี
การเขียนบทความและสารคดี เพื่อการประชาสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วัตถุประสงค์ของบทความ; แนวความคิดของเรื่องที่จะเขียน; ข้อมูลประกอบการเขียน; กลุ่มผู้รับ ... โครงสร้างของการเขียนบทความ ... ให้ความรู้; ชักจูงโน้มน้าวใจ; ให้ทัศนะและความเห็น.
File link: http://tulip.bu.ac.th/~artitaya.s/Week10-1.ppt
99%
View Online - การเขียนบทความและสารคดี เพื่อการประชาสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ