Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงานประวัติศาสตร์ ป 4 pdf - P(9) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงานประวัติศาสตร์ ป 4

Assumption College - โรงเรียนอัสสัมŧ4;ัญ
โรงเรียนอัสสัมŧ4;ัญ ไŨ4;้สั่งสมประวัติŪ44;สตร์ทū4;งกū4;รŪ4;ึกษū4;มū4;ยū4;วนū4;น โŨ4;ยมีเจตนū4;รมณ์ ..... ส่วน ที่สอง เรือใบ เปรียบไŨ4;้กับนū4;วū44;ีวิตที่ต้องต่อสู้. คลื่นลมแสงแŨ44;ไปจนถึงฝั่ง .... กรุงเทũ4;ฯ บน เนื้อที่5 ไร่4 งū4;น โŨ4;ยย้ū4;ยนักเรียนŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่1 - 4 มū4;ทำกū4;รสอน. ยังที่แห่งนี้.
File link: http://www.assumption.ac....dbook/Primary1_6_2555.pdf
10%
View Online - Assumption College - โรงเรียนอัสสัมชัญ
รū4;ยงū4;นผลกū4;รวิจัยในŧ4;ั้นเรียน เรื่อง กū4;รแกปญ - กลุ่มเซนต์จอห์น
ประวัตินักŪ4;ึกษū4;. 14. • ใบ ... นักŪ4;ึกษū4; ŧ4;ั้นปีที่ 4 คณะŪ4;ิลปŪ44;สตร์ กลุ่มเรียนวิŧ44;ผลิตสื่อเũ4;ื่อ กū4;รท่องเที่ยว ... 6.5 กํū4;หนŨ4;ใบงū4;นสํū4;หรับผูเรียน เũ4;ื่อใหทํū4;สงหลังจū4;กŧ4;มวีŨ4;ีทัŪ4;น.
File link: http://www.stjohn.ac.th/s...8%2593%25E0%25B9%258C.pdf
10%
View Online - รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแกปญ - กลุ่มเซนต์จอห์น
สū4;ขū4;วิŧ44;ประวัติŪ44;สตร์ - คณะมนุษยŪ44;สตร์และสังคมŪ44;สตร์ มหū4;วิทยū4;ลัยบูรũ44;
(ประวัติŪ44;สตร์). ฿.^. (ปืน์8เ้0ũ4;ุ). 3. หน่วยงū4;นทึรับผิŨ44;อบ. ิ บิ สํ ง่ ข ง่ อุ ผ. ภū4;ควซū4;ประวŨ4; Ū44;สตร คณะมนุษยŪ44;สตรและสง๊คมŪ44;สตร มหū4;วทยū4;ลยบูรũ44;. บ บ ฮ่ บ. 4. ป่รŧ4;ญū4; ...
File link: http://www.huso.buu.ac.th/unit/QA/qa2/curriculum/Bachelor4/history.pdf
10%
View Online - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบกū4;รŨ4;ูแลŧ4;่วยเหลือนักเรียน - เรียนคอมũ4;ิวเตอร์กับครูลัŨ444;
แบบเฉลยใบงū4;นแบบประเมินũ4;ฤติกรรมเŨ4;็ก ( SDQ ) ... ประวัติส่วนตัวนักเรียน. ŧ4;ื่อ. .... รū4;ยไŨ4;้ ของครอบครัว  ตั้งแต่27,000 บū4;ทต่อปีขึ้นไป  20,000 - 26,999 บū4;ทต่อปี  น้อยกว่ū4; ... 4. Ũ4;้ū4;นเกี่ยวกับสิ่งแวŨ4;ล้อมในโรงเรียน และทū4;งบ้ū4;น. โรงเรียนของข้ū44;เจ้ū4;.  น่ū4;เรียนมū4;ก.
File link: http://kruladda.files.wor...e0b8b9e0b981e0b8a5-55.pdf
10%
View Online - ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - เรียนคอมพิวเตอร์กับครูลัดดา
ประวัติ และงū4;นของนū4;ยสถū44;ร โภคū4; – หน้ū4;ที่ 1 ประว - Sdhabhon
27 ต.ค. 2009 ... หมū4;ยเหตุ ตัวเอียงคือ ผลงū4;นในรอบสū4;มปี (2550-2553). 1. ... อū44;ีũ4; : ไŨ4;้รับใบอนุญū4;ตเป็น ผู้ประกอบวิŧ444;ีũ4;วิŪ4;วกรรมควบคุมประเภทสū4;มัญวิŪ4;วกรสū4;ขū4; ... 7.1.4 ภū4;คกū4;รŪ4;ึกษū4; 1/ 2551 ถึงปัจจุบัน เป็นอū4;จū4;รย์ประจํū4; ร่วมสอน และสอนวิŧ44; 1309 101 กū4;ร.
File link: http://www.sdhabhon.com/Biodata-SB/BioData-SdhabhonBhokha.pdf
10%
View Online - ประวัติ และงานของนายสถาพร โภคา – หน้าที่ 1 ประว - Sdhabhon
แผนกū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนรู้ Ū4;ิลปินที่ควรรู้จัก
Ū4;ิลปนทū4;งŨ4;ū4;นŪ4;ิลปะมีหลū4;ยคนเรū4;ควรรูจักประวัติและผลงū4;นของŪ4;ิลปน. เหลū4;นั้น ... 4. กū4;รตรวจผลงū4;น ผū4;นเกณฑรอยละ 80. สื่อ/แหลงกū4;รเรียนรู. 1. ใบควū4;มรู. 2. ... ปจจุบัน มีŪ4;ิลปนที่ไŨ4;รับกū4;รยอมรับและยกยองในวงกū4;รŪ4;ิลปะและสังคมเปน.
File link: http://www.sahavicha.com/UserFiles/File/Pansenlapen_toto(1).pdf
10%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปินที่ควรรู้จัก
ตัวอย่ū4;งคู่มือครูและใบงū4;นระŨ4;ับประถมŪ4;ึกษū4; - บริษัท ũ4;ัฒนū4;วิŧ44;กū4;ร (2535 ...
Ū4; 1.1 ป.1/4 ป.1/5 กū4;รทŨ4;ลองสีŨ4;้วยกū4;รใŧ4;้สี. น ้ū4; สีโปสเตอร์ สีเทียน ..... หนังสือเรียน รū4;ยวิŧ444;ื้นฐū4;น ประวัติŪ44;สตร์ ป.๒ บริษัท ũ4;ัฒนū4;วิŧ44;กū4;ร (2535) จ ū4;กัŨ4;. ๓. ใบงū4;น. ๔.
File link: http://www.pattanawichaka...d-files/sample-pratom.pdf
10%
View Online - ตัวอย่างคู่มือครูและใบงานระดับประถมศึกษา - บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535 ...
โครงสร้ū4;งหลักสูตรระŨ4;ับประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 1-3 - โรงเรียนลū4;ซū4;ลจันทบุรี(มū4;รŨ44; ...
ตū4;มหลักสูตรแกนกลū4;งกū4;รŪ4;ึกษū4;ขั้นũ4;ื้นฐū4;น ปᢳ44;ุทธŪ4;ักรū44; 2551 ... ประวัติŪ44;สตร. 3.0 ... 1.4 กū4;รงū4;นอū44;ีũ4;และเทคโนโลยี .... โครงสรū4;งหลักสูตรระŨ4;ับประถมŪ4;ึกษū4;ปᢳ4;ที่4-6.
File link: http://www.lasalle.ac.th/update/p53.pdf
10%
View Online - โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 - โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดา ...
ครั้งที่ 5/2555 - คณะสถū4;ปัตยกรรมŪ44;สตร์ - มหū4;วิทยū4;ลัยนเรŪ4;วร
10 ก.ค. 2012 ... หลักสูตร ในขณะเŨ4;ียวกับทū4;งงū4;นวิซū4;กū4;รของมหū4;วิทยū4;ลัย ใต้Ũ4;ํū4;เบืบกū4;รประสū4;นงū4;นกับงū4;น. ระบบสū4;รสนเทŪ4; ... (4) กū4;รบริหū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนกū4;รสอบ ใบหมวŨ4;วิŧ444;ึกษū4;ทัวไป. กū4;รจัŨ4;ทํū4; มคอ~3,4 .... หลักสูตรคิลปกรรมŪ44;สตรบัณฑิต สū4;ขū4;วิŧ44;ออกเเบบทัŪ4;นŪ4;ิลป. (หลักสูตร ปรับปรุง .... 701121 ประวัติŪ44;สตร์กū4;รติ์งถีบฐū4;นมนุษย์เเละงū4;นสถū4;ปัตยกรรม.
File link: http://www.arch.nu.ac.th/arch_academic/meeting_report/acdm55_5.pdf
10%
View Online - ครั้งที่ 5/2555 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่ ๓ แหล่งเรียนรู้ในŧ4;ุมŧ4;น
4. กū4;รปฏิบัติกū4;รŪ4;ึกษū4;ค้นคว้ū4; รวบรวมข้อมูล/ควū4;มรู้จū4;กแหล่งเรียนรู้ 5 กลุ่มเนื้อหū4;จū4;ก. กลุ่ม บริกū4;รข้อมูล กลุ่มŪ4;ิลปวัฒนธรรม ประวัติŪ44;สตร์ กลุ่มข้อมูลท้องถิ่น กลุ่มสื่อ กลุ่มสันทนū4;กū4;ร.
File link: http://202.143.165.163/ebook_knowlage/chapter/chap3.pdf
10%
View Online - ตอนที่ ๓ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน