Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานเพาะเห็ดนางฟ้า pdf - P(9) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานเพาะเห็ดนางฟ้า

จุดเด่นการดำเนินการในรอบปี 2551 - EGCO
โครงการพบปะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2551 แถลงผลประกอบการประจำปี 2550. 18 พฤษภาคม .... เอ็กคอมธารา ในเครือเอ็กโก. 17 กันยายน. • โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า ...
File link: http://www.egco.com/_admi...sub_annual_file_th_80.pdf
10%
View Online - จุดเด่นการดำเนินการในรอบปี 2551 - EGCO
เอกสารฝึกอบรม เห็ด (mushroom) - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก. เห็ดที่ทาการเพาะในถุงพลาสติก ได้แก่. 1. เห็ดนางฟ้า. 2. เห็ด ... ลักษณะทางด้านชีววิทยาของเห็ดที่เพาะในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก พระราชดาริ ..... ๆ จะเป็นฟาร์มใหญ่ที่ผลิตก้อนเชื้อจานวนมากก็ไม่ได้ทาเช่นนี้เพราะงาน.
File link: http://huaysaicenter.org/images/research/mushrooms.pdf
10%
View Online - เอกสารฝึกอบรม เห็ด (mushroom) - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
รหัสโครงการ....HIA ๐๑./๒๕๕๔ สรุปรายงานผลการดําเนิน - ศูนย์อนามัยที่ 11
โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕. กรณี ศึกษา: การเพาะเห็ดฟางด้วยกากมันสําปะหลัง พื้นที่ตําบลจรเข้มาก. อําเภอประโคนชัย ...
File link: http://hpc11.go.th/dhia/u...8%25B8%25E0%25B8%258D.pdf
10%
View Online - รหัสโครงการ....HIA ๐๑./๒๕๕๔ สรุปรายงานผลการดําเนิน - ศูนย์อนามัยที่ 11
ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ประจำ ...
มีนาคม 2552 ณ. โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาดูงานการ .... หนวยวิจัยและพัฒนาไดเริ่มโครงการเพาะเห็ดเมื่อป 2531 ...
File link: http://newsser.fda.moph.go.th/ossc/tha/data_center/Data/2552.pdf
10%
View Online - ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ประจำ ...
กลุ่ม หัวข้อ กลุ่ม หัวข้อ 1 การเลี้ยงปลานิลในก 6
การปลูกหนอไม้. ขายเครื่องจักรกลการเกษตร. การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล. 5. การเพาะเห็ด นางฟ้า. 10. โครงการพันธุ์ไม้. การขยายพันธุ์ปลาดุก. การปลูกผักผสมผสาน. การขยายพันธ์ ไม้.
File link: http://www.nitiphong.com/...i/topic_project1.2556.pdf
10%
View Online - กลุ่ม หัวข้อ กลุ่ม หัวข้อ 1 การเลี้ยงปลานิลในก 6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างอาชีพเสริมด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดขอนขาว
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างอาชีพเสริมด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดขอนขาว. นางพิมพ์ พิสุทธิ์ อ้วนล้า ... สตรีในหมู่บ้าน โดยได้จัดทาโครงการ “ปลูกเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว”ขึ้น  ...
File link: http://www.cddubon.net/webapp/Fileskm/km341131072014153809.pdf
10%
View Online - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างอาชีพเสริมด้านการเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดขอนขาว
รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วย ก - เทศบาลตำบลแม่พริก
ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย. 1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ... 2 โครงการแก้ไขปัญหาการ ว่างงาน. จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ... การเพาะเห็ดฟาง เห็ดลม เห็ดนางฟ้า. บ้านท่าด่าน. ต าบล ...
File link: http://maeprik-municipality.com/images/Planwork2557/006.pdf
10%
View Online - รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วย ก - เทศบาลตำบลแม่พริก
การจัดการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน - คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดูแล รดน้า ใส่ปุ๋ยและเก็บผลลิตนาส่งโครงการอาหารกลางวัน. 2. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า. กิจกรรมที่ปฏิบัติ. 1. รับสมัครนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่3-6 และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ. 2.
File link: http://natres.skc.rmuti.ac.th/webWBT/course-03.pdf
10%
View Online - การจัดการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน - คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการดําเนินงาน เรือนจําชั่วคราวคลองโพธิ์ ระ
โครงการฝึกวิชาชีพเลี้ยงปลา. 6. โครงการฝึกวิชาชีพปลูกไม้ผล. 7. โครงการฝึกวิชาชีพทํา น้ําหมักชีวภาพ. 8. โครงการฝึกวิชาชีพเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า. 9.
File link: http://www.correct.go.th/copnakw/picture/work%25202554/klongpow.pdf
10%
View Online - ผลการดําเนินงาน เรือนจําชั่วคราวคลองโพธิ์ ระ
ส่วนที่ 1 - กรมวิชาการเกษตร
มูลนิธิชัยพัฒนา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา และ ... กรรมการพิเศษประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก .... มาใช้เพาะเห็ดสกุลนางรม นางฟ้า ได้ดี เช่น ชานอ้อย ซัง.
File link: http://it.doa.go.th/kasikorn/year-53/nov_dec_53/part-1.pdf
10%
View Online - ส่วนที่ 1 - กรมวิชาการเกษตร