Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานเพาะเห็ดนางฟ้า pdf - P(9) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานเพาะเห็ดนางฟ้า

DaLaa Organization วันที่ รหัส สถานที่ กิจกรรม โครงก - DaLaa Thailand
1 ก.พ. 2013 ... โครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับเด็ก และชุมชนโดยการเปิดโอกาส .... ขนม พื้นบ้าน เพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ และกลุ่มเลี้ยงปลา. ในปี พ.ศ.
File link: http://www.dalaa-thailand...uploads/Brochure-thai.pdf
10%
View Online - DaLaa Organization วันที่ รหัส สถานที่ กิจกรรม โครงก - DaLaa Thailand
การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โดยตรง รวมทั้งจัดหาผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ เพื่อการสนับสนุน-. โรงเรียนได้มีการพัฒนา งาน ...... แล้วหาวัสดุในท้องถิ่นกั้นเป็นโรงเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรม.
File link: http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/332-file.pdf
10%
View Online - การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ - กระทรวงการคลัง
ภายในโครงการฯ ยังมีการเพาะเห็ดแบบครบวงจร ... จำหน่ายเห็ดที่เพาะได้ ที่นี่มีเห็ด หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ... เห็ดฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฐาน ผลผลิตที่ได้จะส่งไปจำหน่ายที่.
File link: http://www.mof.go.th/home/e-mag/pdf/2552/e_mag_august_52.pdf
10%
View Online - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ - กระทรวงการคลัง
แผนแม่บทชุมชน มหาสารคามโมเดล - โครงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไข ...
หน่วยงานที่ขอ. งบประมาณ. เป็นโครงการประเภท. ท าเอง ท า. ร่วม. ท า. ให้. 1. ด้าน เศรษฐกิจ โครงการเพาะเห็ด. - เห็ดฟาง , เห็ดนางฟ้า. , เห็ดขอนขาว. โครงการจักสาน. - กระติ๊ บ ...
File link: http://health.drchalard.c...%258A%25E0%25B8%25991.pdf
10%
View Online - แผนแม่บทชุมชน มหาสารคามโมเดล - โครงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไข ...
คนดีวิถีพุทธ กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินงานเพื
12 พ.ย. 2012 ... จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปรากฏในโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ... ปฏิบัติ จริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการเพาะเห็ดนางฟ้า ...
File link: http://www.bannongpaopees...782_1_20121112-121201.pdf
10%
View Online - คนดีวิถีพุทธ กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินงานเพื
ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) และข้อมูลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการ. พัฒนา ชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไข .... กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า. หมู่ที่ 7. ประเพณี/วัฒนธรรม.
File link: http://203.114.112.233/TDR/PDF/920901.pdf
10%
View Online - ตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... 8 กลุ่มผู้ศึกษา ดูงาน จากจํานวน 8 หมู่บ้าน ถ่ายภาพร่วมกัน. ภาพที่ 9 การศึกษาดูการเพาะเห็ดนางฟ้า ...
File link: http://www.dnp.go.th/forestfire/2554/Fire_Ubon_May-June54.pdf
10%
View Online - ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
ต้นยวน
โรงเรียน คิด ว่า น่า จะ ทำ โรง. เรือน ใน การ เพาะ เห็ด ได้เรา จึง ได้ขอ พื้นที่. นั้น มา ใช้ อย่าง ผู้ บริหาร ที่ นี่ ก็ ดี สนับสนุน เต็ม ร้อย. พร้อม กับ ส่ง ไป ศึกษา ดูงานการ เพาะ เห็ด นางฟ้า ...
File link: http://www.thai-library.org/Resource/0000005608.pdf
10%
View Online - ต้นยวน
ประกาศ
เงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจําปี ๒๕๔๖ จากโครงการหีขอรับทุน คุณสมถ้ํเเ ละประหี ... ๘ นายบรรหาร กาลมุล ตรึง เพาะเห็ดนางฟ้าและเดิ์ยงไก่ ๘,๐๐๐ บาท. ติ์นบ้าน.
File link: http://www.opp.go.th/fileupload/news/fileup/image0002_1368778703.pdf
10%
View Online - ประกาศ