Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play พืชสมุนไพรมีอะไรบ้าง pdf - P(9) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   พืชสมุนไพรมีอะไรบ้าง

หลักในการนํายาสมุนไพรมาใชใหไดผลดีมีดังน 1
ใชใหถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดตองใชสด บางชนิดตองปนกับเหลา ... พืชชั้นสูงก็มี สารที่มีฤทธิ์เปนยาปฏิชีวนะแตยาปฏิชีวนะที่ไดจากพืชสมุนไพรที่ใชอยูในตลาดยา ...
File link: http://www.rt.ac.th/chanamon/data/da3.pdf
10%
View Online - หลักในการนํายาสมุนไพรมาใชใหไดผลดีมีดังน 1
บทที่ 7 อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ออกไปดวยคือ มีรายงานบางฉบับระบุวาปานอกเขต Tropic .... ในยุคนี้มีนักพฤกษ ศาสตรที่ศึกษาพืชสมุนไพรและการจัดจําแนกพืชออกเปน 2 กลุม คือ กลุมพืชมี.
File link: http://www.mwit.ac.th/~de...odivpdf/diver_plantae.pdf
10%
View Online - บทที่ 7 อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาการใชประโยชนพืชสมุ
ผลการวิจัยพบมีการใชประโยชนพืชสมุนไพรทั้งสิ้นจํานวน 151 ชนิด แบงเปน 74 ... โดยสงเสริมใหมีการเพาะปลูกพืชบางชนิดที่มีศักยภาพเปนพืชเศรษฐกิจ.
File link: http://www.qsbg.org/ABSTRACT/Harbsproject/Harbsproject.pdf
10%
View Online - ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาการใชประโยชนพืชสมุ
สมุนไพร ประวัติของการใช้สมุนไพร สมุนไพร คือ ข
ประเทศไทย. ประวัติการใช้สมุนไพรในประเทศไทย. ประเทศไทยมีภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ การเจริญงอกงามของพืชนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมีอยู่ มากมายเป็น. แสนๆ ชนิด ...
File link: http://greentreehealthphuket.com/asset/herb.pdf
10%
View Online - สมุนไพร ประวัติของการใช้สมุนไพร สมุนไพร คือ ข
เทียนกิ่ง : สมุนไพรไทยเพื่อความงาม
ความรูจักพืชสมุนไพรไทยตัวนี้กันเถอะคะ วาทําไมจึงถูกจัดเปนพืชสมุนไพร และมี สมบัติอะไรที่เปน. ประโยชนบาง. เทียนกิ่ง เปนชื่อที่ใชเรียกทั่วไป ...
File link: http://vlib.stkc.go.th/bi...8%25A1.pdf%3Fsequence%3D3
10%
View Online - เทียนกิ่ง : สมุนไพรไทยเพื่อความงาม
สารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพรไทย
พืชที่มีชีวิต โดยไมก อ ใหเกิดโรคและเปนที่รูจักกันมานาน จากการศึกษาอยา ง จริงจังใน ... “สมุนไพร ยารัก ษาโรค และสารเสริม สุขภาพ” จากฝา ยวิชาการ สํานักงาน กองทุน .... เพียงบางชนิด ไดแ ก เซลลม ะเร็งเตานม และเซลลม ะเร็งเม็ดเลือดขาว.
File link: http://khampramong.org/pd...E%25C3%25E4%25B7%25C2.pdf
10%
View Online - สารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพรไทย
โครงงานวิจัยสมุนไพรไทย
หลายหน่วยงานบางอย่างอาจจะมีข้อผิดพลาด ทําให้ผู้สนใจทัวไปไม่สามารถทีจะได้รับ ... อย่างกว้างขวางในทุกครัวเรือนมาเป็นเวลาช้านาแล้ว ปัจุบันสมุนไพรก็ยังเป็นพืชทีมี.
File link: http://bls.buu.ac.th/~f54...8%25B9%25E4%25BE%25C3.pdf
10%
View Online - โครงงานวิจัยสมุนไพรไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
พืชสมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามี ... ผล ของความร้อน จากการประคบที่มีต่อการรักษา คือ ช่วยทาให้เนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก , .... และ ระบายสีดังนั้น ภายหลังจึงได้มีการปรับปรุงให้ผ้ามีลักษณะอ่อน บาง และเรียบ ต่อมาเมื่อมี ... ชื่อ ต้องรู้ว่ามีชื่ออะไรในพืชสมุนไพรนั้นๆ ให้รู้ว่า ขิงเป็นอย่างไร ข่า เป็นอย่างไร ใบขี้เหล็กเป็น .
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p95537791125.pdf
10%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
มะรุม พืชมหัศจรรย์
มะรุม เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในหลายด้าน เช่น ราก จะมีรสเผ็ด หวาน ขม แก้อาการบวม .... รักษาพยาบาลง่ายขึน ในบางกรณีสามารถหยุดการเจริญเติบโตของโรคร้ายได้ ถ้าใช ...
File link: http://www.rd.go.th/publi...dhism_club/file/marum.pdf
10%
View Online - มะรุม พืชมหัศจรรย์
“ ผังแปลงนา เนื้อที่1 ไร่”
1 มี.ค. 2012 ... ผักสวนครัว พืชสมุนไพรเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร. แนวเขต บนคันนาบางส่วนแบ่งไว้สำหรับเลี้ยงเป็ด เป็ดจะไปหากินตามแปลงนา ... หมายเหตุ: ราย ละเอียดทรัพย์และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ ...
File link: http://scf.or.th/upload/forum/doc4fbce350a88db.pdf
10%
View Online - “ ผังแปลงนา เนื้อที่1 ไร่”