Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงานภาษาไทย ป 4 pdf - P(6) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงานภาษาไทย ป 4

กū4;รŪ4;ึกษū4;วิธีกū4;รสอนอū4;นภū4;ษū4;ไทยแกนักเรียนที - มหū4;วิทยū4;ลัยŪ4;ิลปū4;กร
สอนอū4;นภū4;ษū4;ไทยแกนักเรียนที่มีปญหū4;ทū4;งกū4;รเรียนรูŨ4;ū4;นกū4;รอū4;นในระŨ4;ับ ... จū4;กเอกสū4;ร ตํū4;รū4; งū4;นวิจัยที่เกี่ยวของ ที่จัŨ44;ิมũ4;เผยแũ4;รในปᢳ44;ุทธŪ4;ักรū44; 2544 – ..... ควū4;มรูŨ4;ū4;นอื่นŭ4; นอกจū4;กนี้ จินตนū4; ใบกū4;ซูยี( 2534 : 57 ) ไŨ4;กลū4;วถึงหลักกū4;รของ กū4;รอū4;นที่มี ..... เลอรเนอร(Lerner 1997 : 4 ) กลū4;ววū4;ปญหū4;ทū4;งกū4;รเรียนรู หมū4;ยถึง ...
File link: http://www.thapra.lib.su....e_Chankesorn/fulltext.pdf
25%
View Online - การศึกษาวิธีการสอนอานภาษาไทยแกนักเรียนที - มหาวิทยาลัยศิลปากร
ใบงū4;น ภูมิŪ44;สตร์ประเทŪ4;ไทย - แบบทŨ4;สอบ/ใบงū4;น ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 1
เฉลยใบงū4;น ... มีทะเลขนū4;บทั้งสองŨ4;้ū4;น คือทū4;งตะวันออกมีอ่ū4;วไทย ทū4;งŨ4;้ū4;นตะวันตกมีทะเล อันŨ44;มัน ... 4. ถ้ū4;นักเรียนต้องกū4;รเŨ4;ินทū4;งไปŧ4;มควū4;มงū4;มของทะเล หū44;ทรū4;ย เกū4;ะต่ū4;งŭ4; .... หนū4;แน่น. บริเวณที่มีประŧ44;กรอū44;ัยอยู่. เบū4;บū4;ง. เŧ4;ื้อŧ44;ติ. เũ44;. Ū44;สนū4;. ภū4;ษū4;. อū4;ยุ ...
File link: http://testmor1.files.wor...e0b897e0b8a2-e0b8a1-1.pdf
25%
View Online - ใบงาน ภูมิศาสตร์ประเทศไทย - แบบทดสอบ/ใบงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สū4;ขū4;ภū4;ษū4;ไทย - คณะมนุษยŪ44;สตร์และสังคมŪ44;สตร์ มหū4;วิทยū4;ลัยบูรũ44;
... 8สฉ่ํ610ธ 0รู๊ ถ้ํ5 (โปู้อข์). 3. หน่วยงū4;นทึรับผิŨ44;อบ. ภū4;ควีซū4;ภū4;ษū4;ไทย คณะมบุษย Ū44;สตร์และสังคมŪ44;สŨ4;ร์ มหū4;วิทยū4;ลัยบูรũ44;. 4. บ่รัŧ4;ญū4; / วัตถุประสงค์ของหลักสูตร. ปรัŧ4;ญū4; ... เũ4;ือให้มึควū4;มสū4;มū4;รถในกū4;รบํū4;ควū4;มกู๊ปใŧ4;้ใบซีวิตประจํū4;ว้นและกū4;รประกอบอū44;ีũ4;. ยู่ ิ ส่ สํ รํ. 4.
File link: http://www.huso.buu.ac.th/unit/QA/qa2/curriculum/Bachelor4/thai.pdf
25%
View Online - สาขาภาษาไทย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงงū4;นภū4;ษū4;ไทยŧ4;ั้นป.๖ เรื่อง แม่กŨ4;สŨ4;ใส เŨ4;็กไท
•โครงงū4;นภū4;ษū4;ไทยŧ4;ั้นป.๖. เรื่อง แมกŨ4;สŨ4;ใส เŨ4;็กไทยไปโลŨ4;. •Ũ4;. ... ที่มū4;และควū4;มสํū4;คัญ ของโครงงū4;น. • ในŧ4;ั่วโมงเรียนภū4;ษū4;ไทยเรื่องแมมū4;ตรū4;แมกŨ4; ซึ่งมีตัวสะกŨ4; ... Page 4 ...
File link: http://www.krubanchang.com/images/subpulldown_1233661761/Thai.pdf
25%
View Online - โครงงานภาษาไทยชั้นป.๖ เรื่อง แม่กดสดใส เด็กไท
31 บทที่5 กū4;รทํ ū4;งū4;นในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรŨ4;
4. แสŨ4;งแถบไมบรรทัŨ4;และยกเลิก กū4;รแสŨ4;งแถบไมบรรทัŨ4;. 5. ... ใบงū4;นที่ 5.2 กū4;ร เปลี่ยนคํ ū4;สั่งในแถบเมนูใหเปนภū4;ษū4;ไทยหรืออังกฤษ. 6. ... ปญหū4;และขอเสนอแนะ. 1.
File link: http://oho.ipst.ac.th/download/word/Teach/chap5.pdf
25%
View Online - 31 บทที่5 การทํ างานในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด
20 สัปŨ44;ห์แรก : ประสบกū4;รณ์อย่ū4;งไร....ที่เŨ4;็ก ป.1 ไŨ4;
นักเรียนจะไŨ4;้สั่งสมสū4;หรับเป็นต้นทุนแห่งŧ4;ีวิตของเขū4;ให้เขū4;อ่ū4;นโลกออกŨ4;้วยภū4;ษū4;และวิธีเŧ4;ิง ปฏิภū4;ณไŨ4;้มี .... 3. ฝึกกū4;รท่องũ4;ยัญŧ4;นะไทย/อังกฤษ/นับเลข. 4. แนะนū4;/ฝึกสวŨ4;มนต์. ภū4;ค เŧ4;้ū4;. ภū4;คบ่ū4;ย .... ครูแจกใบงū4;นบทร้องเล่นให้นักเรียนทุกคนฝึกอ่ū4;น แล้วระบū4;ยสีภū44;ประกอบ .
File link: http://www.acn.ac.th/2012/tablet/pdf/plan_detail.pdf
25%
View Online - 20 สัปดาห์แรก : ประสบการณ์อย่างไร....ที่เด็ก ป.1 ได
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ - มหū4;วิทยū4;ลัยรū44;ภัฏũ4;ระนคร
ประกอบกū4;รŪ4;ึกษū4;ค้นคว้ū4; รวมทั้งคณū4;จū4;รย์และเจ้ū4;หน้ū4;ที่ที่ร่วมกันท ū4;งū4;นจนบรรลุผลส ū4;เร็จ หวังว่ū4; .... ภū4;ษū4;ไทยเũ4;ื่อกū4;รสื่อควū4;มหมū4;ย. 3. แผนกำรสอนประจำสัปŨ4;ำห์. สัปŨ4;ำห์. ที่. หัวข้อ ... “ควū4;มสū4;คัญ. ของภū4;ษū4;ไทย. และกū4;ร. สื่อสū4;ร”. 2. power point. 3. ใบกิจกรรม. 4.
File link: http://www.pnru.ac.th/offi/ge/upload-files/uploaded/GEbook/_4.pdf
25%
View Online - หน่วยกำรเรียนรู้ที่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Ũ4;ูรū4;ยละเอียŨ4;เũ4;ิ่มเติม
ในโครงกū4;รมหิตลū4;ภū4;ษū44;ิลป์(ในส่วนของสū4;ขū4;วิŧ44;ภū4;ษū4;ไทย) ประจū4;ปี2553. วัตถุประสงค์. 1. ... (ม.4-6). 2. ส่งผลงū4;นประกวŨ4;เป็นทีม ทีมละ 2-3 คน ส่งผลงū4;นไŨ4;้ทีมละไม่เกิน 2 เรื่อง ( แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียน .... 4. ใบสมัครกū4;รประกวŨ4;คลิปวิŨ4;ีโอ “สุภū444;น”.
File link: http://www.mahidol.ac.th/...news/aug53/art_detail.pdf
25%
View Online - ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กū4;รสอนแบบ "cippa model"
ปᢳ4; 2537 ครูแมแบบวิŧ44;ภū4;ษū4;ไทย ของจังหวัŨ44;ิจิตร และเขตกū4;รŪ4;ึกษū4; 7. ❖ ปᢳ4; 2537 ..... นั้น ไŨ4;จัŨ4;ทํ ū4;เปนใบงū4;นที่มีรū4;ยละเอียŨ4;ของกิจกรรม และบทบū4;ทของผู. เรียนที่ ...
File link: http://202.143.150.11/media/ebook/pdf/t_ampa/pdf.pdf
25%
View Online - การสอนแบบ
ภū4;ษū4;ไทย3ท22101
กลุมสū4;ระกū4;รเรียนรูภū4;ษū4;ไทย. ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปᢳ4;ที่ 2 จํū4;นวนŧ4;ั่วโมงที่สอน/สัปŨ44;ห 3. จํū4;นวน ... ในกū4;รฟง กū4;รŨ4;ูและกū4;รũ4;ูŨ4;นํū4;มū4;ประยุกตใŧ4;ในŧ4;ีวิตประจํū4;วัน. 4. หลักและกū4;ร ใŧ4;ภū4;ษū4; ... ใบงū4;น. 3. 7-9. กū4;รเรียงเรียงควū4;ม. - นักเรียนอū4;นหนังสือเรียนวิวิธภū4;ษū4;เรื่อง.
File link: http://www.saipanya.ac.th/uploads/culum/files/13-331372664239.pdf
25%
View Online - ภาษาไทย3ท22101