Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทอาขยาน ป 4 ป 5 ป 6 pdf - P(4) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทอาขยาน ป 4 ป 5 ป 6

Download
15 Ŧ5;.ũ4;. 2012 ... หมū4;ยเหŨ5;ุ. 1. ทŭ6;องอū46;ยū4;นหมูŭ6;. ป.1-3. ทีม 5 คน. 2. เปū644;จนū4;นุŦ5;รม. ป.4-6 ... 3.1 เนื้อหū4;ทีŭ6; จะให้ผู้เŦ6;้ū4;แŦ66;งŦ6;ันทŭ6;องอū46;ยū4;นบทหลัŦ5;และบทเลือŦ56;องแŨ56;ละŧ46;วงŧ4;ั้น ...
File link: http://www.kajonkietsuksa.ac.th/th/pdf/2%2520Thai.pdf
40%
View Online - Download
Ŧ5;ลุŭ6;มŪ64;ระŦ54;รเรียนรู้ũ6454;ไทย - Ū6; ũ4; ป.ũ4;ัทลุง เŦ65; 1
656;จŦ5;รรมทŭ6;องอū46;ยū4;น. ✓. ✓. ทีม 5 คน. 7.Ŧ56;จŦ5;รรมอŭ64;นทํū4;นองเŪ6;นū4;ะ. ✓. เŨ4;ีŭ6;ยว. 8. ... 2) ระŨ4;ับŧ4;ั้น ป.4-6 ใŧ4;้Ũ46;นŪ6;อŨ4;ํū4; HB คัŨ45;ัวบรรจงเŨ55;มบรรทัŨ4; Ũ54;มŦ6;้อควū4;มทีŭ65;ํū4;หนŨ4; 1 จบ ..... เปŭ5;น เรืŭ6;องทีŭ6;แŨ56;งŦ6;ึ้นเอง หรือŨ4;ัŨ4;แปลงมū4;จū45;เรืŭ6;องทีŭ6;มีอยูŭ6;เŨ46;มŦ55;ไŨ4;้แŨ56;งเปŭ5;นบทร้อยแŦ5;้วหรือร้อยŦ5;รอง.
File link: http://edu-world.phatthalung1.go.th/downloads/thai.pdf
40%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - ส พ ป.พัทลุง เขต 1
คูŭ6;มือหลัŦ5;เŦ5;ณฑ์และŦ56;จŦ5;รรมŦ54;รประŦ5;วŨ4;ทัŦ55;ะควū4; - Ū64;ป.Ū65;ูล
5. Ŧ5;ลุŭ6;มŪ64;ระŦ54;รเรียนรู้Ū6;ังคมŪ4;ึŦ554446;นū4;. 6. Ŧ5;ลุŭ6;มŪ64;ระŦ54;รเรียนรู้Ū6;ุŦ64;ึŦ554;และũ4;ลŪ4;ึŦ5;. 7. ... Ŧ5;ลุŭ6;มŪ64;ระŦ54;รเรียนรู้ũ6454564;งประเทŪ4;. 4. Ŧ56;จŦ5;รรมũ4;ัฒนū4;ผู้เรียน. 4. รวม. 75. ปี 2554 ...... ให้ คณะŦ5;รรมŦ54;รเŨ5;รียมบทอū46;ยū4;น บทหลัŦ5;และบทเลือŦ5; รวม 3 บท เũ4;ื อให้ผู้เŦ6;้ū4;แŦ66;งŦ6;.
File link: http://www.sesao.go.th/af54/manual/af54_Manual.pdf
40%
View Online - คู่มือหลักเกณฑ์และกิจกรรมการประกวดทักษะควา - สพป.สตูล
ประมวลŦ54;รŪ6;อน ũ64;คŦ54;รŪ4;ึŦ554;ทีŭ6;1 ปᢳ454;รŪ4;ึŦ554; 2556 1.Ŧ6;อ
ไวในŨ6;ุงแŨ4;ง. 5. บทรอยŦ5;รอง เŧ4;น นū6;ทū4;นคํū45;ลอนเรืŭ6;องũ4;ระอũ6;ัยมณี. 6. ... 3. Ŧ54;รũ4;ูŨ4; รū4;ยงū4;นŦ54;รŪ4;ึŦ554;คนควū4;เŦ5;ีŭ6;ยวŦ5;ับũ6;ูมū6;ปญญū4;ทองŨ666;น. 4. ... บทอū46;ยū4;นŨ54;มทีŭ65;ํū4;หนŨ4;.
File link: http://www.saipanya.ac.th/uploads/culum/files/13-351372664301.pdf
40%
View Online - ประมวลการสอน ภาคการศึกษาที่1 ปการศึกษา 2556 1.ขอ
เครือŦ664;ยทีŭ6; 14 บัญŧ4;ีรū4;ยŧ4;ืŭ6;อคณะŦ5;รรมŦ54;รงū4;นŪ46;ลป
Ŧ54;รอŭ64;นบทอū46;ยū4;นทū4;นองเŪ6;นū4;ะ. 4. นū4;งจū65;รū4; เũ44;รŦ54;ญจน์. บ้ū4;นยū4;งงū4;ม. ทŭ6;องอū46;ยū4;น ทū4;นองเŪ6;นū4;ะ ป.1-3. 5. นū4;งŪ46;รū64;ร Ū6;ุŦ6;อนันŨ5;์. บ้ū4;นโคŦ5;เมū4;. บทร้อยŦ5;รอง (Ŧ5;ลอนŪ6;ีŭ6;). 6.
File link: http://203.172.179.23/myoffice/2555/tkk2/25550821_223112_3074.pdf
40%
View Online - เครือข่ายที่ 14 บัญชีรายชื่อคณะกรรมการงานศิลป
รū4;ยละเอียŨ4;เũ466;มเŨ56;ม
Ū6;อนวū644; ũ6454;ไทย ป.6 ... ũ6454;ไทย ป.5. Ŧ54;รทองจํū4;บทอū46;ยū4;น Ŧ54;รใŧ4;แผนผัง. 19209 ... ป.3. Ŧ54;รทองจํū4;อū46;ยū4;น Ŧ54;รเลū4;นū6;ทū4;น Ŧ54;รŪ6;อนโŨ4;ยใŧ4;บทเũ4;ลง ... Page 5  ...
File link: http://swis.acsp.ac.th/html_edu/acsp/temp_news/131.pdf
40%
View Online - รายละเอียดเพิ่มเติม
Ũ54;รū4;งŪ6;อบวัŨ4;ผลŪ6;ัมฤทธū6;์ทū4;งŦ54;รเรียน ครั้งทีŭ6;4
6 มี.ค. 2013 ... วันอังคū4;รทีŭ6;5 มีนū4;คม – วันũ4;ุธทีŭ6;6 มีนū4;คม 2556 Ũ6;ือเปนวันมū4;เรียน ... Ŧ54;รวัŨ4;และประเมū6;นผล ครั้งทีŭ6; 4 ปีŦ54;รŪ4;ึŦ554; 2555. ป.1. 08.15–09.15 ..... -ธรรมŧ4456;นี้มีคุณ คํū4;ยū45;ในบทเรียน คํū4; ประũ4;ันธᢴ6;ประเũ6;ทรอยŦ5;รอง บทอū46;ยū4;น เũ4;ลงũ4;ื้นบū4;น (แŨ5;ง.
File link: http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/mcp/temp_news/17441.pdf
40%
View Online - ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่4 ป
เทปũ6454;อังŦ5;ฤŪ5; ŧ4;ุŨ4; on the spring board ป.5 - องค์Ŧ54;รค้ū46;อง Ū656;ค ...
6 มū6;.ย. 2010 ... 3 2012100007511 เทปเũ4;ลงŧ4;ุŨ4;มū46;นุŦ55;ับŨ5;ัวโน้Ũ5; ŧ4;ั น ป.6. 45.00 ... 60.00. 4 2012100006910 บทอū46;ยū4;นบทหลัŦ5; ระŨ4;ับมัธยมŪ4;ึŦ5545;อนŨ5;้น ม้วน 1. 60.00 ...
File link: http://www.suksapan.or.th/documents/po/order_tape.pdf
40%
View Online - เทปภาษาอังกฤษ ชุด on the spring board ป.5 - องค์การค้าของ สกสค ...
1. ũ6454;ไทย (ท42101-ท421102)
มัธยมŪ4;ึŦ554;ปีทีŭ6; 5/1-4. ũ64;คเรียนทีŭ6; 1 / ... คุณคŭ64;วรรณคŨ4;ีและวรรณŦ5;รรม Ŧ54;รŪ6;ังเครū4;ะห์ วรรณคŨ4;ีและวรรณŦ5;รรม บทอū46;ยū4;นและบทร้อยŦ5;รองทีŭ6;มีคุณคŭ64; ... 1. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12 ...
File link: http://www.acr.ac.th/acr/...)_%25C15_%25BB%25D554.pdf
40%
View Online - 1. ภาษาไทย (ท42101-ท421102)
ป.1-ป.3 ป4.-ป.6 ม.1-ม.3 1 Ŧ54;รเลŭ64;นū6;ทū4;นประŦ5;อบŪ6;ืŭ6;อ เŨ4;ีŭ6;ยว บ
31 Ū6;.ค. 2012 ... ท้ū4;วŪ6;ุรนū4;รี ( 2521 ). 6. เรียงควū4;มและคัŨ4;ลū4;ยมือ. /. เŨ4;ีŭ6;ยว. บ้ū4;นŪ6;ุŦ6;ไũ4;บูลย์. 7. ทŭ6;องอū46;ยū4;น ท้ū4;นองเŪ6;นū4;ะ ... แŨ56;งบทร้อยŦ5;รอง Ŧ544;ย์ยū4;นี$65;$65;. /. ทีม 2 คน ... ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3. 1 . เũ4;ลงคุณธรรม. /. ทีม 5 คน. บ้ū4;นหนองŨ5;ะเŦ6;้หนองŨ5;ูม. 2. เũ4;ลงคุณธรรม.
File link: http://eoffice.korat3.go....2582%25E0%25B8%2595_3.pdf
40%
View Online - ป.1-ป.3 ป4.-ป.6 ม.1-ม.3 1 การเล่านิทานประกอบสื่อ เดี่ยว บ