Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ดุหน้งโป้ยี่ปุ้น pdf - P(4) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ดุหน้งโป้ยี่ปุ้น

561120.ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้เป็นประจำ 2556 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สรุปสาระบางค่ําน ตามระมบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง และเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง. พ.ศ. ... '๑.๑ - ๑.๒ ในกรณีเดินทางโปราชการเป็นหมู่คณะ โห้พักรวมกันสองคนธิ์นโปต่อหน็ง ห้อง .... ยุ ` บุ. อาหารวางเเละเครองดีม คาอาหาร. นักศึกษา. หัน. โม่เกินตนละ ๒๐ บาท|ธิ์อ ...
File link: http://wianglagon.lpru.ac.th/president/PDF/561120.pdf
40%
View Online - 561120.ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้เป็นประจำ 2556 - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5309 แบบขอรับบําหาญพิ เศษและหรือ่บําเหนีจดกาิอà
ศ. 2539 _. โปูรหีพจารณาสังํจาย ปื บานาญพเศษ กู บาะหนจตกทอด ตาม ิ พ.ร.บ. ... เเคะยง ไมเ้คบขอเงนดงกลาวมาถอนเเดอยางร๊ด พร้อหทงได้ส่ง ิ สมุด/แฟ้มประวด ... ิ อาสาอู๊มคร อส' ยีส'ทพ' ส์์ ี ทหจุรุกจูงุหนุนมีเยียหวัด (ลําหรับเจ้าหน้าทืกรมบัญช็กลางก๊รอก) ... ปู้ ฎิ บ่ฎิบัตีราิ ชาิรเลียงภัย ขอรบเงนทาง ิ ส่วนก๊ลางทกรม . .... ถ้ําตายด้วยเหดุฮีบช็งมิเ้ซ่อรณี ภ.
File link: http://vigportal.mot.go.th/RegisterWeb/Link/pension/pension10.pdf
40%
View Online - 5309 แบบขอรับบําหาญพิ เศษและหรือ่บําเหนีจดกาิอà
ระเบียบกระทรวงมหาศไทย - สำนัก บริหาร การ ปกครอง ท้องที่
ศ. 2546. ด้วยกระทรวงมหาคใหยก๊ก็บล'มควรป่รับาสุ่ชืรุงทถ้ํกเกณฑ์การพิจารณารางวัลกํานัน . ส์์หญ่ซ้ําน แพทย์ประจําค่ําบล สารวัครค้ํานับ เเละผู้ช่วยล้ํทญ่บ้าน ให้เหมาะสมฮึงจ์น .... ซื อสัตย์สุจริต เป็นท็บ่ระจักษ์จําบวน สวมคบ โดยมีจ่าร์รุ้ง่หวัดุเปีนกรรมการและเ้ลขาบุการ มีหน้า ทื ... ผู้ได้รับรางวัลก๋าน้น ด์์หญ่บ้านยอดเยึยม ว่าเป็นผู้ยีประวัติทวีอพฤดิการณ์เส็อบเลียหรือไม่ .
File link: http://pab.dopa.go.th/main/law/discus_of_bonus_of_chief.pdf
40%
View Online - ระเบียบกระทรวงมหาศไทย - สำนัก บริหาร การ ปกครอง ท้องที่
การจัดคําแหน่งช้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระร - กรมราชทัณฑ์
ค้ําเนินการจัดทํามาตรฐานกําทบคคําเเหบ่งและจัดตําแหน่งซ๊าราชการพลเรือบของทุกส่วน ราชการ. ยื อ ่ ั จ ่ ง ธ ่ ้ ้ สุ่ ฆ่. าขาประเภทดาแหบุง สายงาน เเละระดบคาเเทบงคามมาตรฐาน กาหนดตาเเหนง ... ่ยี.480 ดู ค่ํ. (1 0-1 1) หรรู่วู้รู๊ส์์รู๊ อพวยการ (9) ขค้ํช้ํ. ่ แ,700. 69,77๐ 69.770 ..... จากการประหยดในการใซ้วสดุอุปกรณ ค้นทุน หรือคาใช้จายในการทางาน ...
File link: http://www.correct.go.th/new15122551.pdf
40%
View Online - การจัดคําแหน่งช้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระร - กรมราชทัณฑ์
บนทกขปิความ - สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
องวันท็ ๑๘ ธันวาคม ๒๕ซ้ํ โด้เเก่ ศาสตราภิชานโกรถุทธิ์ บุณยเกียรตี ดร.ณอคุณ สิทธีพงค่ํ ... นรินทร์ น่ําเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําเเหน่งรองศาสตราจารย์ .... ด์์งที ด์์งเเต่จันทีนายก สภามหาวิทยาลัยลงนามโ่นค่ําสังแด่งด์์งเป็นต้นโป (จันที ๒๑ ธันวาคม. ๒๕ย้ํ) ... แพทยศาสตรํ เทีอเสนอฃอพระราชทานเหรีฃญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทฃา ประจําปี ๒๕๕๗ ตามทีเสนอ.
File link: http://www.council.cmu.ac.th/uploadfile/file-140210112700.pdf
40%
View Online - บนทกขปิความ - สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานการจดหาระบบคอมพวเตอร ทบีมูลคาณบ ๕ ล้านà
บทสณ์ครงการ. กําทบตเเบวทางให้ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงาบอิสระ ... ปู้สร1ด้วย ประเตีบทืเป็บสาระสําคัญ คังบี .... ดําเเหน่ง ผู้บริหารเทคโบโลยีสารสนเทคระดับสูงของ .
File link: http://www.phatthalung.go.th/old/computer/download/4.pdf
40%
View Online - รายงานการจดหาระบบคอมพวเตอร ทบีมูลคาณบ ๕ ล้านà
การปฏิบัติหน้าทีของสมาชิกวุฒิสภา
ตารางเปรียบเทียบการด๋ารงด๋าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ... ขอบว่ํ บการประชุม เนยีความ. พ_ศ_ ๒๔๙๐ ข้อ ... ่ี ่ธิ์ - ่ ปุ๊ ิ. กมสิทธ แจงแสดงความดตฺเหนในทประชุมคณะกรรมาธการ. ฝ่ ั ่ - ฝ่ ... ่ ่ ง่ ่ ิ. เลขานุการ และหาแหนงอนตามความจาเปืนจากกรรมาธการ. ฮั. ่นยีความ. พ.ศ.
File link: http://www.senate.go.th/l...age/b/b30%2520jun_2_2.pdf
40%
View Online - การปฏิบัติหน้าทีของสมาชิกวุฒิสภา
หลักประกันการขอปล่อยตัวชั่วคราว
ะวางโทษ ดังต่ อโปนี เว้น แต่ เกณฑีมาตรฐานก ลาง กําหนดใว้ เป็นอ ย่าง ฮิน. จาคุกโม่เกิน ๕ ปึ .... ิ ด์์ ่ ิ ั ปุ่. ก. สาาิรสุทธ โม เกน ๒ กรม หรอ ๕๐๐.๐๐๐. ง่ น่ําหน๊กสุทธิ ใม่ เกิน ๒.๕ กถ้ํ.
File link: http://www.coj.go.th/utdc/userfiles/file/Paper_1_54.pdf
40%
View Online - หลักประกันการขอปล่อยตัวชั่วคราว
ประวัติผู้เขียน
ดําแหน่งเป็นผู้ซ่วยดาดู่ตราจารย์แม๊ะหักุหบ้าสาขาวิชาเ้ทคโนโลยีการ่ํคัดกฯร. ล้ําน๊กาิซตฺ เทคโนโลยีลังดม่มาิาวิทปู้าล้ํปู้เโ่ดโนโลยึดุฒารึ่. โอรส ลี'ลากุลธน๊ต บัณฑีตฑางเภล้ําิดาข็ตร์ ...
File link: http://library1.nida.ac.th/ejourndf/jppm/jppm-v11n01/jppm-v11n01_v.pdf
40%
View Online - ประวัติผู้เขียน
โบโลยีราซมงคล
..กองพัฒนาน้กศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโบโลยีราซมงํคลรัตบโกสืบทรํ ...................... .. ปุ่. .... ค่ารัสดุ. - ค่าขุดแข่งขันกีฬา พร้อมสกีน จํานวน 135 ขุดๆ ละ 650 บาท 8?,750 87,750 ... อบุ มัติโครงการเเข่งขันก็หามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราซมงคลเเห่งประเทคไทยครังที ๒๘.
File link: http://sdd.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2013/07/Rmutr_Sdd_Sport4.pdf
40%
View Online - โบโลยีราซมงคล