Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบภาษาไทย เรื่อง สระ pdf - P(4) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบภาษาไทย เรื่อง สระ

12. วิชา ภาษาญี่ปุ่น (ญ30202) - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2 พ.ย. 2012 ... ๖. บอกความเหมือน ความแตกต่างเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ คำาและประโยคชนิดต่างๆ ระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับ. ภาษาไทย และสามารถนำาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ...
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/13505434911683.pdf
40%
View Online - 12. วิชา ภาษาญี่ปุ่น (ญ30202) - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านและ. การ เขียนเรืองสระเปลียนรูป สระลดรูปและการผันวรรณยุกต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับ.
File link: http://www.nongyama.ac.th...8%25A9%25E0%25B8%25B0.pdf
40%
View Online - 2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ทักษะการสื่อความหมายภาษา ...
ภาษาเกาหลีสําหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทํางานในประเทศเกาหลี ตามระบบ. การจ้างงานอีพีเอส .... 2.2 แบบทดสอบย่อยประจําหน่วยการเรียนรู้หรือแบบทดสอบท้ายบท เป็นข้อสอบ ... ชุดที่ 1 เรื่อง สระภาษาเกาหลี ข้อทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก.
File link: http://grad.vru.ac.th/pdf-journal/JourTs31/11-Supannee.pdf
40%
View Online - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ทักษะการสื่อความหมายภาษา ...
การกำหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q - โรงเรียน สารสาสน์ วิเทศ นิมิต ใหม่
วิชาภาษาไทย. เนื้อหาที่จะสอบ : - ภาษาพาทีบทที่ 5 ชีวิตใหม. - วรรณคดีลํานํา บทที่3 รื่น รสสักวา ... ขอใดมีคําที่มีเสียง “อะ”แตไมมีรูป “สระอะ”. ก. ชิมรสชาติอรอยดี. ข. ... บท สักวา “ดาวจระเขก็เหหก” มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตามขอใด. ก. การชมนก. ข. การชมจระเข ...
File link: http://www.swm.ac.th/down...B9%2588%25203%2520G.2.pdf
40%
View Online - การกำหนดเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ Q - โรงเรียน สารสาสน์ วิเทศ นิมิต ใหม่
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทย - โรงเรียนศรียานุสรณ์
6 ธ.ค. 2010 ... ระบบเสียงในภาษาไทย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต แนวขอสอบ. 1.1 พยัญชนะ มักถามเรื่อง พยัญชนะตนเดี่ยว พยัญชนะควบกล้ํา พยัญชนะทาย มาตรา ...
File link: http://www.siya.ac.th/gd/thai.pdf
40%
View Online - เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทย - โรงเรียนศรียานุสรณ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาไทยเพื่อ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
ภาษาไทย เรื่องการอ่านเพื่อจับใจความ สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี .... 1.2.1 การหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของ ..... การพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาไทย เรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป. ชั้นประถมศึกษาปีที่1.
File link: http://www.kana.sskru.ac.th/2011_new/kana_new/vijai/18.pdf
40%
View Online - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาไทยเพื่อ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธ
4.5 นักเรียนอานทําความเขาใจเรื่อง เสียงสระแท 18 เสียง 9 คูและสระประสม 3 เสียง ในเวลา 10 นาที. 4.6 ครูอธิบายเรื่องเสียงในภาษาไทย ประกอบดวย 3 เสียง ...
File link: http://www.st.ac.th/bhatips/tip47/th1unit2.pdf
40%
View Online - แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธ
เมื่อโทรทัศน์ครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ ดิฉันรู้
ปัจจุบันดิฉันสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รายการโทรทัศน์ครู ... นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องสระค่อนข้างน้อย ดิฉันได้ขอค ...
File link: http://www.thaiteachers.tv/images/award/october/paranee.pdf
40%
View Online - เมื่อโทรทัศน์ครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ ดิฉันรู้
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.6 ฉบับที่ 1.pdf
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 41 หน้า) : จํานวน 200 ข้อ ประกอบด้วย. Part I : ... ข้อสอบชุดนี้มี รูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ...... อ่านเรื่องและตอบคําถาม ..... ตอบ ข้อ 2 เพราะเด็กๆเล่นฟุตบอลใกล้สระน้ํา จึงทําให้ลูกบอลตกน้ํา ความหมายของคําตอบจึง.
File link: http://202.143.138.116/wankhoo/web1/web/mainfile/3d0DUWrxIJYP.pdf
40%
View Online - แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.6 ฉบับที่ 1.pdf
มาตรา แม่ เก อ ว
และเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะ. ใน การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ... ผู้เรียน จึงได้จัดทําชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษา เรื่องมาตรา ตัวสะกด ในรายวิชา. ท๒๐๒๐๑ .... คําชี้แจง ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ที่กําหนด ให้เขียน.
File link: http://tc.mengrai.ac.th/saengjan/44.pdf
40%
View Online - มาตรา แม่ เก อ ว