Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play รายชื่อผ้รับเครื่องราช pdf - P(3) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   รายชื่อผ้รับเครื่องราช

คูมือปฏิบัติ ในการเสนอขอพระราชทาน เครื่องรา - สำนักอำนวยการ ...
พระราชทานมีความภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานอยางแท ... โดยใหสวนราชการเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อ ...
File link: http://www.boga.go.th/bog...8%258A-55.pdf%3Fn_id%3D52
60%
View Online - คูมือปฏิบัติ ในการเสนอขอพระราชทาน เครื่องรา - สำนักอำนวยการ ...
รายชื่อขาราชการที่ไดรับพระราชทานเครื่องร - กองการเจ้าหน้าที่ ...
รายชื่อขาราชการที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประ จําป2546. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนที่ 4 ข ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547.
File link: http://www.personnel.moi....nia/decoration/2546_1.pdf
60%
View Online - รายชื่อขาราชการที่ไดรับพระราชทานเครื่องร - กองการเจ้าหน้าที่ ...
ประชาสัมพันธงานเครื่องราชอิสริยาภรณ กลุม
6 มิ.ย. 2010 ... พระราชทานชั้นสูงขึ้นในแบบบัญชีรายชื่อผูไดรับการจายเครื่องราชฯ (แบบ ท.ฐ.2) แล วใหเจาหนาที่. งานเครื่องราชฯ ...
File link: http://203.157.19.94/pers...7%25E0%25B8%25A11%2B2.pdf
60%
View Online - ประชาสัมพันธงานเครื่องราชอิสริยาภรณ กลุม
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อข้าร - Login เข้าสู่ระบบบริหารงาน ...
28 พ.ย. 2011 ... เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ. และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี ๒๕๕๒. ตามที่สพป.พัทลุง เขต ๑ ...
File link: http://e-office.phatthalung1.go.th/booksfile/20111130104807.pdf
60%
View Online - เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อข้าร - Login เข้าสู่ระบบบริหารงาน ...
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพนักงานราชการและ ...
ศ.2547. - ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับ ... สํา หรับรายละเอียดการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีดังนี้. ลําดับ. ที่. ตําแหน่ง.
File link: http://www.rbru.ac.th/web_rb/doc/kra.pdf
60%
View Online - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพนักงานราชการและ ...
การแก้ไขคํานําหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ในประกาศราช - กรมสรรพากร
การแก้ไขคํานําหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ในประกาศราชกิจจานุเบกษา. และประกาศนียบัตรกํากับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน ...
File link: http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/roa/Ry120_541.pdf
60%
View Online - การแก้ไขคํานําหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ในประกาศราช - กรมสรรพากร
เอกสารประกอบหมายเลข 5 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีก - กรมส่งเสริมสหกรณ์
ปัจจุบัน ผู้มีสิทธิได้รับเครื่องราชฯ ไม่ได้รับข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของตนเองในการได้รับ การเสนอขอพระราชทาน. เครื่องราชฯ ประจําปี และรายชื่อผู้มีสิทธิรับการจัดสรรเครื่องราชฯ ...
File link: http://www.cpd.go.th/intra/download/data/2554/101054/16/1.pdf
60%
View Online - เอกสารประกอบหมายเลข 5 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีก - กรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวทางการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
... เปนวิธีการจับฉลากจากรายชื่อผูไดรับ. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในแต ละชั้นตราที่ขอใชสิทธิรับเครื่องราชอิสริยาภรณ. 2.
File link: http://hr.pwa.co.th/data/documents/paidK.PDF
60%
View Online - แนวทางการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริย
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์. เหรียญ ทองดิเรกคุณาภรณ์. 1. นายหมาย. สายถิ่น. จังหวัดแพร่. 2. นางสาวแจ่มจันทร์ หมอมูล.
File link: http://203.157.7.36/hssmoph/datafile/filenews/1299555539_4.pdf
60%
View Online - รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริย
ข้าราชการ - กองการเจ้าหน้าที่
2 ธ.ค. 2011 ... รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก. และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย. ประจําปี ๒๕๕๔. มหาปรมาภรณ์ ...
File link: http://www.person.ku.ac.t...rd_1/per_grd_1-2554-1.pdf
60%
View Online - ข้าราชการ - กองการเจ้าหน้าที่