Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ปฎิทิน ปี 2554 วันหยุด pdf - P(3) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ปฎิทิน ปี 2554 วันหยุด

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 - ส่วนทะเบียนและ ...
(ต้องชาระค่าปรับ วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 รวมวันหยุด) ... วันแจ้ง ความจานงขอสอบรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อน สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย .... นักศึกษาที่มี สถานภาพวิทยาทัณฑ์ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา.
File link: http://regis.kmutt.ac.th/std_handbook/std_h1_55.pdf
60%
View Online - ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 - ส่วนทะเบียนและ ...
ภฏเชียงราย - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
31 พ.ค. 2011 ... ประกาศมหาวิทยาลัยราช. ปี. ดออก. วนทื ่งื. วทยาลัยราชภัฎเชียงราย. อุ. สุ่. ตามทมหา. ้. ล้ว นับ. ปีนาคม พ ... โดยทืเป็นการสมควรเปลียนแปลงปฎิทึบทางวิชาการ ปีการศึกษา 2553. ะ ศูนย์การเรียนั ี .... วันหยุด. หมายเหตู. พนธ์ 2554. 18 กุมภา. ฟ้าจุฬาโลกมหาราช ... (แนบ ท้ายประกากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรือง กําหนดปฎิทินทางวิชาการ.
File link: http://pub.crru.ac.th/Academiccalendar/calendar2553_01.pdf
60%
View Online - ภฏเชียงราย - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประจำปีการศึกษา 2555 - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
3 ก.ค. 2012 ... 2 - ส. 30 มิถุนายน 2555. วันหยุดวันวิสาขบูชา (ปการศึกษา 2554). จ. 4 มิถุนายน 2555. นักศึกษานําหลักฐานการชําระเงินแลกใบเสร็จรับเงินที่สํานักงานการคลัง.
File link: http://www.east.spu.ac.th/calendar_file/1_2555.pdf
60%
View Online - ประจำปีการศึกษา 2555 - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี ประจํา ปการศึกษา 2555 (ฉบับ แกไข) ... 22 กันยายน 2554 , การประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555. วันหยุด. ภาค 1.
File link: http://web.sut.ac.th/dsa/activity/calendar/sut-calendar55.pdf
60%
View Online - ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2555 - สำนักทะเบียนและประมวลผล ...
วิคทมไป๊ป๊ไป๊ ... ครึงท็ 5 ประจําปึ 2554 3 ... กําหนดวันเปิดภาคเรียน ประจําปีการกึกษา 2555 ... เขาไป สํานักทะเบียนเเละประมวลผล ยังได้เปิตให้บริการในวันหยุดราชการเฉพาะวัน เสารํ ... ปฎิทินการตําเนินการผู้อยูไนฃ่ายสําเร็จการศึกษา ประจําปิการศึกษา 2554.
File link: http://www.registrar.ku.ac.th/News/infor1.pdf
60%
View Online - ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2555 - สำนักทะเบียนและประมวลผล ...
ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 กำหนดวันสอ - งาน ประชาสัมพันธ์ ...
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1,006 ประจำวันพุธที่ 4 มกราคม 2555 ... หยุดวันมาฆบูชา (ภาคปกติ และภาค กศ.พ.) วันเสาร์ที่ 17 ... ชดเชยแทนวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 (หยุดวันรัฐธรรมนูญ).
File link: http://daily.bsru.ac.th/daily55/4jan2555.pdf
60%
View Online - ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 กำหนดวันสอ - งาน ประชาสัมพันธ์ ...
ปฏิทินโรงเีรียนปีการศึกษา 2554 - โรงเรียนดาราวิทยาลัย
1 พ.ย. 2011 ... 54 (วันจันทร) หยุดพิเศษ. 17 พ.ค. 54(วันอังคาร) หยุดวันวิสาขบูชา. 18 พ.ค. 54. วันแรก ของการเปดภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2554 (เรียนเต็มวัน). 21 พ.ค.
File link: http://www.dara.ac.th/mains/UserFiles/files/calendar54.pdf
60%
View Online - ปฏิทินโรงเีรียนปีการศึกษา 2554 - โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สําบัก|ฝ่าย บุคลากร ทึ สบก.บุกูตู/2554 วันทื 22 พฤศจà
ประจ๋าเดือนธันวาคม 2554. ลิงคึส่งมาด้วย 1. ประกาศวิทยาลัยตาปื จํานวน 1 ฉบับ. ตามปฎิ ทินการศึกษา 2554 ของวิทยาลัยดาปืก๋าหนดวันหยุดเเละวันหยุดนักขัตฤกษ์. 1 9 | |.
File link: http://www.tapee.ac.th/webtapee/dp_atikan/com/file/13200.pdf
60%
View Online - สําบัก|ฝ่าย บุคลากร ทึ สบก.บุกูตู/2554 วันทื 22 พฤศจà
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์(ฉบับหี 6/2554) ,
ถือง ปฎิทินการศึกษาและกิจกรรม คณะเทคนิดการแพทย์ประจําปีการศึกษา 2554 ... วันเปิดธี ยน่ําคต้นนักศึกษาซันปีทื 4. วน ันทร์ทึ 2 .... หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาลมเด็จพระนางเจ้า.
File link: http://ams2.kku.ac.th/amsOAfile/620SBBL8.pdf
60%
View Online - ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์(ฉบับหี 6/2554) ,