Android app on Google PlayAndroid app on Google Play งานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำ pdf - P(3) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   งานวิจัยเรื่องภาวะผู้นำ

เนื้อหาเรื่องที่ 4 ภาวะผู้นำภายในทีม - สำนัก วิชา ศึกษา ทั่วไป
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากระบวนการกลุม และเทคนิคการทํางานเปนทีม. ภาวะผู นํา .... Ralph Stogdill หนึ่งในนักวิจัยที่ศึกษาคนควาเรื่องคุณลักษณะของภาวะผูนํา ...
File link: http://ge.kbu.ac.th/Download_files/img/p4.pdf
60%
View Online - เนื้อหาเรื่องที่ 4 ภาวะผู้นำภายในทีม - สำนัก วิชา ศึกษา ทั่วไป
การศึกษาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม ความคิดเห็น ...
บทคัดย่อ. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหาร สถานศึกษา ตามความ .... บริหารงาน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อให้ทราบ ... 2523: 352) ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำ ด้านวิชาการ. ด้านคุณธรรม .... 115) ซึ่งได้ทำรายงานการวิจัยเรื่องคุณลักษณะ.
File link: http://repository.rmutp.a...untian.pdf%3Fsequence%3D1
60%
View Online - การศึกษาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม ความคิดเห็น ...
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์หลักของดุษฎีนิพนธ์ฉบับ - ธนาคารเพื่อการ ...
โดยสรุปงานวิจัยค้นพบว่าภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลในอนาคตของธนาคาร ... รัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วน โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2545 เป็น ...
File link: http://www.baac.or.th/file-upload-manual/cg_thesis.pdf
60%
View Online - บทคัดย่อ วัตถุประสงค์หลักของดุษฎีนิพนธ์ฉบับ - ธนาคารเพื่อการ ...
ภาวะผู้นำ กับธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน องค์ - สถาบันพระปกเกล้า
... เล่มนี้เขียนขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะ. อธิบายความ พร้อมยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเรื่อง ของภาวะผู้นำ. เรื่องของธรรมาภิบาล และเรื่องการบริหารงานขององค์กรปกครอง. ส่วนท้องถิ่น  ...
File link: http://www.kpi.ac.th/kpit...5E0%25B8%2599/content.pdf
60%
View Online - ภาวะผู้นำ กับธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน องค์ - สถาบันพระปกเกล้า
โมเดลการเป็นผู้นำแบบโดราเอม่อน
ยอดนิยม และมีความเป็นอมตะ อย่างการ์ตูนเรื่อง “โดราเอม่อน” บางท่านอาจจะ ... นอกจากนั้น งานวิจัยยังพบว่า ในเรื่องภาวะผู้นำนั้นอาจเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าเป็นนามธรรม. 1 ตอนที่ ...
File link: http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/FQ146_p45-47.pdf
60%
View Online - โมเดลการเป็นผู้นำแบบโดราเอม่อน
วารสารบทความผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ - ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์. สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ... รายได้ของผู้ปกครองและ 3) การใช้งานเทคโนโลยี ... **ผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ หมายความถึง ผู้นำในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้วิจัย. จะใช้คำว่า ...
File link: http://www.policetraining...9%25D4%25A1%25CA%25EC.PDF
60%
View Online - วารสารบทความผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ - ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารก - สาขา วิชา วิทยาการ จัดการ
... ในจังหวัดบุรีรัมย์ (2). เพื่อศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลใน จังหวัดบุรีรัมย์ (3) ... ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง พนักงานส่วนตําบล สายงานบริหาร และพนักงานส่วนตําบล ...... 2.1 ควรวิจัยเรื่องภาวะผู้นํา และหลักธรรมาภิบาล.
File link: http://mgmtsci.stou.ac.th...%2599%25E0%25B9%258C).pdf
60%
View Online - ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารก - สาขา วิชา วิทยาการ จัดการ
คู่มือการพัฒนาแบบภาวะผู้นำที่พึงประสงค์สำห - คณะวิทยาศาสตร์และ ...
ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข. ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี” ของผู้วิจัย ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ.
File link: http://sci.pbru.ac.th/sci52/dmdocuments/E-Book/250955yourhealth.pdf
60%
View Online - คู่มือการพัฒนาแบบภาวะผู้นำที่พึงประสงค์สำห - คณะวิทยาศาสตร์และ ...
ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเ - สำนักวิทยบริการ ...
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ... ในการบริหารงานนั้น ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นําของผู้นําองค์การเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพราะผู้นําเป็นผู้กําหนด.
File link: http://khoon.msu.ac.th/fulltextman/full2/sawittree4409/titlepage.pdf
60%
View Online - ภาวะผู้นําของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเ - สำนักวิทยบริการ ...
องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ - สถาบันวิจัยและพัฒนา ...
เป็นการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดำเนินการโดยวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ .... ด้าน ภาวะผู้นำ ผู้วิจัยสนใจว่าผู้บริหารใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบริหารจัดการ.
File link: http://www.research.cmru.ac.th/2013/journal/file/13-02-004.pdf
60%
View Online - องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ - สถาบันวิจัยและพัฒนา ...