Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play คำศัพท์ไทยโบราณ pdf - P(3) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   คำศัพท์ไทยโบราณ

Download ฉบับ PDF
คําศัพท์มาจากคําว่า Stratosที่มีความหมายว่า กองทัพ และคําว่า agoหมายถึงการนํา หรือ คําแนะนํา หรือ. การเคลื่อนย้าย ของ ผู้นํากองทัพกรีกในสมัยโบราณ ซึ่งเมื่อนํามารวมกันแล้ว ความหมายของ Strategy คือ ... ที่ถอดใจความเป็นภาษาไทยได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลปะใน.
File link: http://tortaharn.net/download/Strategy_and_National_Security.pdf
60%
View Online - Download ฉบับ PDF
เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย การสรางคํา และความหมา
คําโบราณที่มีความหมายตางกับปจจุบัน ในเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย มีดังนี้. คําโบราณ. ความหมายในปจจุบัน. เพื่อ. เพราะ. เยียว. บางที. หึง. ชา. หอน. ไม. ส่ํา. หมู. สบ. ทุก.
File link: http://thai.satitpatumwan.ac.th/lilidtalangpai.pdf
60%
View Online - เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย การสรางคํา และความหมา
การสร้างสรรค์อารยธรรม การสร้างสรรค์อารยธรรม - ราชวิชาประวัติศาสตร์ ...
วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก ...... คำ ศัพท์มาจากภาษาละติน แม้แต่ภาษาอังกฤษซึ่งไม่ได้มีรากคำศัพท์มาจากภาษาละตินก็ตาม ก็ ยัง.
File link: http://saipimm.files.word...898e0b8a3e0b8a3e0b8a1.pdf
60%
View Online - การสร้างสรรค์อารยธรรม การสร้างสรรค์อารยธรรม - ราชวิชาประวัติศาสตร์ ...
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
การแพทย์แผนไทย (โบราณ) เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของชาติ เป็นภูมิปัญญาที่ใช้ควบคู่กับ ... รักษาและการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทยมาแต่ครั้งโบราณกาล โดยใช้วิธีการ ดูแล ...... หมวดหมู่ นิยามศัพท์ต่าง ๆ รวมทั้งให้รู้ชื่อวงศ์ ชื่อพฤกษศาสตร์ วิธีสืบค้นข้อมูล ...
File link: http://www.ssru.ac.th/pdf/thaimedicine02.pdf
60%
View Online - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
มาตรฐานยกระดับ สุราแช่(ไวน์)ไทย มาตรฐานยกระดั - สำนักงานมาตรฐาน ...
สุราแช่ ตามบัญญัติศัพท์สากลคือ ไวน์เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ... สมัยโบราณ คน ไทยนำข้าว สมุนไพร ผลไม้ ใส่โอ่งใส่ไห นำไปฝังดินลึกเป็นเมตร ๆ เรียกว่า การหมัก ... (5) คำ เตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ.
File link: http://www.tisi.go.th/bulletinT/pdf/2545/327Sep02.pdf
60%
View Online - มาตรฐานยกระดับ สุราแช่(ไวน์)ไทย มาตรฐานยกระดั - สำนักงานมาตรฐาน ...
ประวัติวัฒนธรรมในลุ่มน้ำทวน – จระเข้สำมพัน แ - สำนักศิลปากรที่2สุพรรณบุรี
พื้นที่ที่เป็นทะเล หรือชะวากทะเลเป็นส่วนใหญ่ รอบแนวอ่าวไทยโบราณเมื่อครั้งนั้น มี ป่าชายเลน. กระจายอยู่ทั่วไป ..... นอกจากนี้กิติศัพท์ของสุวรรณภูมิยังมีอยู่ในชาดกหลายเรื่อง เช่น พระมหาชนกชาดก สังข ... จนถึงปัจจุบัน. สุวรรณภูมิ: ค้ำจ้ำกัดควำมและควำมหมำย.
File link: http://www.fad2.go.th/suv...8%25A1%25E0%25B8%25B4.pdf
60%
View Online - ประวัติวัฒนธรรมในลุ่มน้ำทวน – จระเข้สำมพัน แ - สำนักศิลปากรที่2สุพรรณบุรี
ศึกษาหมอนวดแผนไทย - ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานประกอบการนวดแผนไทย. : ห้องเรียนนวดแผนไทย. นิยามศัพท์. 1. การนวด ( Massage ) ... ในสารคดีพิเศษ:นวดแผนไทย สัมผัสโบราณในยุคแห่งความเร็ว(จักรพันธุ์ กัง วาฬ,.
File link: http://librae.mju.ac.th/g...e20121107145842_21867.pdf
60%
View Online - ศึกษาหมอนวดแผนไทย - ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นุกรม หนังสือภาษาไทย ประจำเดือน มกราคม 2554 - สำนักหอสมุด ...
บรรณานุกรม หนังสือภาษาไทย ประจําเดือน มกราคม 2554. สํานักหอสมุด ... วรรณคดีไทย – คําศัพท์ ..... ปรัชญากับการศึกษา / ปรัชญาสมัยโบราณ / เพลโต ปรัชญาตะวันตก. คาสุโอะ ...
File link: http://library.krirk.ac.th/new/pdf/02-02-54-3.pdf
60%
View Online - นุกรม หนังสือภาษาไทย ประจำเดือน มกราคม 2554 - สำนักหอสมุด ...
คําอธิบายรายวิชา - ศูนย์สื่อการเรียนรู้
โครงสร้างทางไวยากรณ์ และคําศัพท์ภาษาอังกฤษ .... เพลง บทกวีนิพนธและงานฉลอง ตามประเพณีทังของไทย ...... ความหมายและรูปแบบการใช้คําศัพท์โบราณผ่านบท.
File link: http://elc.psu.ac.th/edum...pdf/liber_lang_exp_56.pdf
60%
View Online - คําอธิบายรายวิชา - ศูนย์สื่อการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาไทย ป 5
โบราณ. ประกาย. ประสบการณ. เผย. เผลอไผล. พยางค. พะรุง พะรัง. เพาะ. ภูม ิปญ ญาชีวิต. แมน ยํา. รว น. รับ รอง ... ชาวไทยภูเขา. ชุม ชน. ชุม ชื้น. เชี่ยวกราก. ซา น.
File link: http://school.obec.go.th/thupman/book/p5.pdf
60%
View Online - คำศัพท์ภาษาไทย ป 5