Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป 3 pdf - P(3) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป 3

Ū3;ิชา ประŪ33;ติศาสตร์ ส๒๒๑๐๔ - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาŪ3;เทียม
ชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปีที่๒ ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕. 209. ๑. จำ นŪ3;น ๑ ชū3;่Ū3;โมง/สū3;ปด ห์ ... Page 3 .... รายŪ3;ิชา ประŪ33;ติศาสตร์ รหū3;สŪ3;ิชา ส๒๒๑๐๔. จำานŪ3;น ๐.๕ หน่Ū3;ยกิต เŪ3;ลา ๑๘ ...
File link: http://www.dlf.ac.th/uploads/document/135054289816877.pdf
60%
View Online - วิชา ประวัติศาสตร์ ส๒๒๑๐๔ - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1. บทคū3;ดย่อ/abstract - มหาŪ3;ิทยาลū3;ยศิลปากร
มū3;ธยมศึกษาปีที 1 3) ศึกษาคŪ3;ามคิดเห็นของนū3;กเรียนชū3;นมū3;ธยมศึกษาปีที ... มū3;ธยมศึกษาปีที 1 4) แบบทดสอบŪ33;ดผลการเรียนรู้ เรืองประŪ33;ติศาสตร์สุโขทū3;ย โดยเป็นข้อสอบปรนū3;ยชนิด 4.
File link: http://www.thapra.lib.su....kjira_Rodpon/abstract.pdf
60%
View Online - 1. บทคัดย่อ/abstract - มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 ... - WordPress.com - แบบทดสอบ/ใบงาน ชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปีที่ 1
รายŪ3;ิชาประŪ33;ติศาสตร์ไทย 1 รหū3;สŪ3;ิชา ส21103 สาหรū3;บระดū3;บชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปีที่1 ... เหตุการŨ3;์ ทางประŪ33;ติศาสตร์. 3. เดือนคี่ในระบบจū3;นทรคติมีกี่Ū33;น. ก 15 Ū33;น ข 29 Ū33;น. ค 30 Ū33;น ง 31 Ū33;น.
File link: http://testmor1.files.wor...89e0b884e0b8a3e0b8b12.pdf
60%
View Online - 9 ... - WordPress.com - แบบทดสอบ/ใบงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คำอธิบายรายŪ3;ิชาประŪ33;ติศาสตร์แกนกลาง ป.1-6 - สถาบū3;นสū3;งคมศึกษา
ตามหลū3;กสูตรแกนกลางการศึกษาขū3;้นพื้นฐาน พุทธศū3;กราช 2551. คําอธิบายรายŪ3;ิชา ประŪ33;ติศาสตร์ ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 3. ศึกษาคŪ3;ามหมายและที่มาของศū3;กราชที่ปรากฏในปฏิทิน ได้แก่ ...
File link: http://social.obec.go.th/library/document/history/p1-6.pdf
60%
View Online - คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์แกนกลาง ป.1-6 - สถาบันสังคมศึกษา
รายละเอียดŪ3;ิชา Ū3; ประŪ33;ติศาสตร์4 Ū3; ส 14102 จ นŪ3;น
ป 4/2 ยกตū33;อย่างหลū3;กฐานทางประŪ33;ติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่. แสดงพū3;ฒนาการของมนุษย์ ชาติในดินแดน ... ป.4/3 อธิบายภูมิปū3;ญญาไทยที่ส าคū3;ญที่น่าภูมิใจ และคŪ3;รแก่. การอนุรū3;กษ์ ...
File link: http://tiger.acs.ac.th:16...0%25B8%25AA%252014102.pdf
60%
View Online - รายละเอียดวิชา ว ประวัติศาสตร์4 ว ส 14102 จ นวน
ระเบียบการแข่งขū3;นประŪ33;ติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครū3;้งที่ 5 - โรงเรียนสตรีŪ3;ิทยา
24 พ.ย. 2012 ... การแขงขū3;นแบงออกเปน 4 ระดū3;บ คือ ระดū3;บชū3;้นประถมศึกษาปที่1 – 3, ... ปที่4 – 6, ระดū3;บชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปที่1 – 3 และระดū3;บชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปที่4 – 6 ...
File link: http://www.satriwit.ac.th/files/pps/2555/55-manu-pps.pdf
60%
View Online - ระเบียบการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 - โรงเรียนสตรีวิทยา
เอกสารประกอบการสอน ประŪ33;ติศาสตร์ไทยสมū3;ยอยุธ - หน้าแรก
9 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3 (พระราชโอรสพระบรมไตรโลกนาถ). 2031 - 2034 (3 ปี) สุพรรŨ3;ถูมิ. 10 สมเด็จพระรามาธิบดีที่2 (พระราชโอรสพระบรมไตรโลกนาถ). 2034 - 2072 ...
File link: http://km.pccpl.ac.th/files/1205091111051387/files/krugsri.pdf
60%
View Online - เอกสารประกอบการสอน ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธ - หน้าแรก
ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชū3;้นประถมศึกษาปีที่1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้. 2. การคū3;ดเลือก .... 3. ชū3;้น ประถมศึกษาปีที่ 3. 6 แบบũ3;ึกหū3;ด ภาษาไทย ป.3. บริษū3;ท อū3;กษรเจริญทū3;ศน์ อจท. จ ำกū3;ด.
File link: http://202.143.157.5/downloads/list%2520learning/2555.pdf
60%
View Online - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แนŪ3;ข้อสอบ ม.3 - กลū3;บหน้าหลū3;ก
ข้อสอบยกระดū3;บผลสū3;มฤทธิ์ทางการเรียน ระดū3;บชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปีที่ 3 ... ข้อสอบมีทū3;้งหมด 80 ข้อ ..... พระราชพงศาŪ3;ดารสมū3;ยอยุธยาŧ3;บū3;บใดที่นū3;กประŪ33;ติศาสตร์ยอมรū3;บŪ3;่ามีข้อมูล. ถูกต้อง ...
File link: http://www.nya.ac.th/socail.pdf
60%
View Online - แนวข้อสอบ ม.3 - กลับหน้าหลัก
ข้อสอบภาษาไทย ป.6
ตū33;เลือกที่ต้องการลงในกระดาษคําตอบ ถ้านū3;กเรียนคิดŪ3;่าตū33;เลือกที่ 3) .... ห น้ า | 3. Ū3;ิชาภาษา ไทย ชū3;้นประถมศึกษาปีที่6. พระเจ้าหลานเธอ .... ประŪ33;ติศาสตร์ไทย. 2). ประเพŨ3;ีไทย.
File link: http://www.darunanukul.com/pre_onet/PreOnetThaiP_6.pdf
60%
View Online - ข้อสอบภาษาไทย ป.6