Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play สิ่งประดิษฐ์เครื่องกล pdf - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   สิ่งประดิษฐ์เครื่องกล

2. หลักการท างานของระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค - Journal of Industrial ...
ขับเคลื่อน โครงสร้างประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสองส่วนคือส่วนที่รับสัมผัสหรือตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าและส่วนแปลงสัญญาณ. วิธีการประดิษฐ์เมมส์เรียกว่าไมโครแมคชินนิง ...
File link: http://j.cit.kmutnb.ac.th...5E0%25B9%2588-18-2556.pdf
80%
View Online - 2. หลักการท างานของระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค - Journal of Industrial ...
คำอธิบายรายวิชา - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
10. ติดตั้ง ควบคุม ไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์. 11. บูรณาการ ความรู้และทักษะด้านเครื่องกลและไฟฟ้าผลิตชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ ...
File link: http://www.sbtvc.ac.th/uploads/File/data/03.pdf
80%
View Online - คำอธิบายรายวิชา - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
รถเข็นคนพิกำรแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ - หัวหน้า ภาค วิชา
ชื่อผลงาน : รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า. ผู้ประดิษฐ์คิดค้น : ผศ.ดร. บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะนักศึกษา. ชื่อหน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ...
File link: http://cwweb2.tu.ac.th/oth/rese-pdf/p07.pdf
80%
View Online - รถเข็นคนพิกำรแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ - หัวหน้า ภาค วิชา
รายละเอียดของรายวิชา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คาอธิบายรายวิชา. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม หรือ งานทางวิศวกรรมเครื่องกล. การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา ...
File link: http://www.tqf.rmutl.ac.t...e232ed1acb86dbfa66bdb.pdf
80%
View Online - รายละเอียดของรายวิชา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรียนรู้แนวพระราชดําริด้านทรัพยากรน้ํา ดร.สุ - กรมทรัพยากรน้ำ
9 มิ.ย. 2013 ... เพิ่มเติมว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖. นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ...
File link: http://www.dwr.go.th/cont...10062013-151112-96167.pdf
80%
View Online - เรียนรู้แนวพระราชดําริด้านทรัพยากรน้ํา ดร.สุ - กรมทรัพยากรน้ำ
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร - คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ...
ของเทคโนโลยีและพร้อมที่จะแสวงหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น. 1.4.4 เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกล ให้เป็นนักคิดค้น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพื่อ. ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น.
File link: http://it.pbru.ac.th/me/images/pdf/str.pdf
80%
View Online - ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร - คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ...
จากใจหัวหน้าภาควิชาฯ - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - มหาวิทยาลัยสงขลา ...
25 มี.ค. 2013 ... 2-3. 14 ปีของหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ และก้าวต่อไป. 4. ทีมวิจัยวิศวฯ เครื่องกล คว้า รางวัลชนะเลิศ “งานวันนักประดิษฐ์ 2556”. 5-7. บอกเล่าเก้าสิบ. 8-10.
File link: http://me.psu.ac.th/menews/me-news-01_12.pdf
80%
View Online - จากใจหัวหน้าภาควิชาฯ - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - มหาวิทยาลัยสงขลา ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยบูรพา
3. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร และ. สิ่ง ประดิษฐ์ออกแบบแปลนการติดตั้ง ควบคุมการใช้งาน ตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบ.
File link: http://km.st.buu.ac.th/files/110316099305268/files/wit-sa-wa.pdf
80%
View Online - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยบูรพา
www.swicec.ac.th - ผลงานที่ภาคภูมิใจ
15 ก.ค. 2013 ... ผลงานการแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด .... ๔.๖ โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) สาขางานเครื่องกล ).
File link: http://www.swicec.ac.th/w...25B8%25B5%252054%2520.pdf
80%
View Online - www.swicec.ac.th - ผลงานที่ภาคภูมิใจ
อ่านต่อ - กรมควบคุมมลพิษ
ตามรอยพ่อ “ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ” ... ซึ่งแสดงถึง พระอัจฉริยภาพในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้แก้ไขปัญหาน้ําเสียและ ...
File link: http://wqm.pcd.go.th/wate...ic/2555/july/13072555.pdf
80%
View Online - อ่านต่อ - กรมควบคุมมลพิษ