Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิชารักษ์ท้องถิ่น pdf - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิชารักษ์ท้องถิ่น

ถอดบทเรียนสถานศึกษาพอเพียง "เรื่องเล่าของช - สำนักงานเขตพื้นที่การ ...
ผู้ปกครอง เพื่อสร้างสานึกรักท้องถิ่น สร้างเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด จัดตั้งเครือข่าย. ผู้ปกครอง ห้องเรียนเพื่อถักทอความรักความอบอุ่นร่วมกันดูแลลูกหลาน เป็น. ทีมงานพัฒนาเพิ่ม ...
File link: http://www.rayong2.go.th/home/UserFiles/files/Brotrm.pdf
80%
View Online - ถอดบทเรียนสถานศึกษาพอเพียง
สร้างการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานพัฒนาปร - สถาบันพระปกเกล้า
รู้ปัญหาของท้องถิ่น รักและอยากแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น เหล่านี้คือส่วนสำคัญที่จะสร้าง. ให้ พลเมืองเห็นความสำคัญของส่วนรวมเป็นเรื่องของตน และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ. ประชาธิปไตย ...
File link: http://www.kpi.ac.th/kpit...8%2595%25E0%25B8%25A2.pdf
80%
View Online - สร้างการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานพัฒนาปร - สถาบันพระปกเกล้า
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนชายฝั่งทะ - การประชุมวิชาการครั้งที่ ...
อาหารทะเล 2) ความเชื่อ ได้แก่ความเชื่อด้านการประกอบอาชีพประมงโดยการบูชาแม่ย่านาง เรือ และความเชื่อ. ด้านความรักโดยการบูชาเจ้าแม่สามมุข และ 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 ด้าน ...
File link: http://researchconference.kps.ku.ac.th/article_9/pdf/o_human36.pdf
80%
View Online - วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนชายฝั่งทะ - การประชุมวิชาการครั้งที่ ...
เรื่องเล่าใหม่ - กฤตวรรณ เรืองทุม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หน่วยที่ ๔ เรื่อง รู้รักษ์ท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน วิชา. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ โดยวางแผนการบูรณาการ ๓ ประเด็น ...
File link: http://krittawan.com/myfile/466400.pdf
80%
View Online - เรื่องเล่าใหม่ - กฤตวรรณ เรืองทุม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
โครงการรักษ์บ้านเชียง - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21 ส.ค. 2011 ... 1 -. รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น. โครงการรักษ์บ้านเชียง. หัวหน้าโครงการ.
File link: http://www.stou.ac.th/Off...5A2%25E0%25B8%2587(1).pdf
80%
View Online - โครงการรักษ์บ้านเชียง - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทักษะชีวิต - สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เด็กนักเรียนจึงขาดความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่ ... สร้างจิตส านึกให้รักและภาคภูมิใจใน ท้องถิ่นของตน เพื่อให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตในสังคมท่ามกลางการ .... โครงการรักษ์ท้องถิ่น.
File link: http://www.pty.ac.th/home...8%25B4%25E0%25B8%2595.pdf
80%
View Online - ทักษะชีวิต - สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ..... การสร้างจิตสานึก รักท้องถิ่น รักชุมชน เช่น การรักษา/ฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรม.
File link: http://office.nu.ac.th/ed...8%25A0%25E0%25B8%25B2.pdf
80%
View Online - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ
ลาดับที่ คานาหน้า ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ...
ชื่อ-สกุล. สาขาวิชา. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง. 1. นาง. จารุณี รักสวนจิก. การปกครองท้องถิ่น 4 ปีโครงการฯ(อบต.) รุ่น 2. 2. นาย. สุริยา นาเมืองรักษ์.
File link: http://academic.reru.ac.t...8%259B%25E0%25B8%259A.pdf
80%
View Online - ลาดับที่ คานาหน้า ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ...
เรื่อง เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์
เห็นคุณค่า รักษ์ท้องถิ่น รักและศรัทธาในวิถีชีวิตไทย และปฏิบัติตนเรียนรู้. ตามรอยเบื้องพระ ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 2. มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ...
File link: http://graduate2.srru.ac.th/teac/aa.pdf
80%
View Online - เรื่อง เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์
เชียงใหม่ - สำนักงาน กสทช.
41 12520046 บุคคลธรรมดา ผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว คนรักดอยเต่า. นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู ...... มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ เอ็ม รักท้องถิ่น. แม่สาว. แม่อาย. เชียงใหม่.
File link: http://broadcast.nbtc.go....8%25A1%25E0%25B9%2588.pdf
80%
View Online - เชียงใหม่ - สำนักงาน กสทช.