Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทละครคุณธรรม �¸ ตั�¸ �¸ ู pdf - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทละครคุณธรรม �¸ ตั�¸ �¸ ู

ใน วรรณกรรม เยาวชน ไทย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คติสอนใจดานใดดานหนึ่งไวในตัวบทดวยเสมอ โดย เฉพาะอยางยิ่งวรรณกรรมเยาวชนไทย ... เรื่องไดนําเนื้อเรื่อง ตัวละครในวรรณคดีไทยที่เป นที่รูจักมาดัดแปลง ...... ปลูกฝงใหเยาวชนมีความกตัญูตอผูตอผูมีพระคุณ ...
File link: http://www.huso.buu.ac.th/unit/QA/DATA/publicresesch/siriluk.pdf
80%
View Online - ใน วรรณกรรม เยาวชน ไทย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการชมละครไทยและละครเ - มหาวิทยาลัย ...
ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการชมละครอยูที่บทละครและเนื้อเรื่อง และประโยชนของการชม ...... การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา และความรักชาติ ศาสน กษัตริย ..... เนื้อหาหลัก ของละครจะเปนแนวเดียวกันตลอด และผูแสดงชุดเดียวโดยตลอด ซึ่งเทียบไดกับ.
File link: http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Mark/Chukiat_D.pdf
80%
View Online - การเปรียบเทียบพฤติกรรมการชมละครไทยและละครเ - มหาวิทยาลัย ...
สาขา วิชา จิตวิทยา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(จิตวิทยาการเเบะเเบว)มหาวิทยาลัยศรีนครึบทรวิโรฒ ปีพ. ... ~บเ้แจ~าตผู้สาเรจก~ารศึกษา ใใหู่เ้หลกสูตรหจึงสามารถตอบสบองํความตองการกาสงคนในทุกภา ... คุณธรรมและจรึยธรรม.
File link: http://www.huso.buu.ac.th...8%25A2%25E0%25B8%25B2.pdf
80%
View Online - สาขา วิชา จิตวิทยา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ - ram e-learning
มีองค์การทางการเมืองทั้งโลกที่เรียกว่า ประเทศหรือชาติรัฐ (nation-state). บทที่ 1 ... ( Alexander) ศิษย์กตัญ ูกตเวทีของบิดาแห่งวิชารัฐศาสตร์ คือ อาริสโตเติ้ล) มีพื้นที่เกือบ ...... หนุมานและตัวละครอื่น ๆ อันเป็นการละเล่นที่เรียกว่า “โขน” มีความเกี่ยวกับความเชื่อแบบ .... 2) กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ อาจเรียกว่าเป็นปทัสถาน (norms), 3) คุณธรรม.
File link: http://e-book.ram.edu/e-book/p/PS103/chapter1.pdf
80%
View Online - บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ - ram e-learning
ความพึงพอใจของผู้มที่มีต่อละครเกาหลีทางสถา
ละครโทรทัศนจะมีการตีพิมพเรื่องบทในหนังสือพิมพรายวันละครภาคค่ํา (prime-time ... ความดี เชน ความกตัญูกตเวที หรือซื่อสัตยสุจริต และเอื้อเฟอเผื่อแผ บางครั้งแต งเพื่อบรรยายภูมิ ...... ความรูดานคุณธรรม มีความรูในดานการใชภาษา ...
File link: http://www.opp.go.th/central/Thesis_10-11-51_2.pdf
80%
View Online - ความพึงพอใจของผู้มที่มีต่อละครเกาหลีทางสถา
นอมจตวันทา - โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
แผนกประถม ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองหลายท่านใฝ่ฝันต้องการให้บุตรหลาน. ได้รับการ อบรมบ่มนิสัย ฝึกระเบียบวินัย ได้รับความรู้คู่คุณธรรมและการพัฒนา ...... กล่าวบทเทิดพระ คุณครู จากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม ..... การ์ตูนมาก นักเรียนร้อยละ 50 คิดว่าตัวละครหลักในการ์ตูนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ตัวนักเรียนเองในระดับมาก.
File link: http://www.acp.ac.th/pdf/ACP_9_32.pdf
80%
View Online - นอมจตวันทา - โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
บทที่5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 ระดับคุณธรรมและจริยธรรมดานมีความกตัญูกตเวที โดยภาพรวมอยูในระดับ .... เป นเรื่องที่ใชจินตนาการและมหัศจรรย นิทานทางเลือก และตัวละครในเรื่อง ...
File link: http://research.dusit.ac....t/full/edu/kunjai/ch5.pdf
80%
View Online - บทที่5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
07-1320_สารคดี USA.p65
จิตวิญญาณ ตัวละครหลักๆ อาจเป นสัตว หรือต นไม โดยมักจะเป นสัญลักษณ ของ. สิ่ งมีชีวิต ที่ ใช ... งานเขียนของชนพื้นเมืองอเมริกันร วมสมัย ซึ่ งอภิปรายไว ในบทที่ 8 นั้นมีผลงาน. ที่ งามประณีตอย ..... วัฒนธรรมใดจะมีสิทธิผูกขาดเรื่ องคุณธรรมหรือความงามไว แต ผ ูเดียว ...
File link: http://bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/literature-in-brief-thai.pdf
80%
View Online - 07-1320_สารคดี USA.p65
บทที่ 2
การเล่นบทบาทสมมติ เป็นการให้เด็กเล่นสมมติตนเองเป็นตัวละครต่างๆ ตามเนื้อเรื่อง ... เด็กๆ หรือผู้ฟังจะถูกกล่อมเกลาด้วยนิทานที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม. ท าให้เด็กๆ ...
File link: http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/wijui2.pdf
80%
View Online - บทที่ 2