Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างบันทึกหลังสอนแบบ kpa pdf - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างบันทึกหลังสอนแบบ kpa

ตัวอย่างการเขียนแผนแบบbackword
1 พ.ย. 2008 ... เรียนรูแบบนี้ผูสอนตองเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบคําถามหลักตามลํา ... การ เขียนสาระสําคัญมีการเขียนไดหลายแนวแตการเขียนที่ทําใหไดสาระ ...
File link: http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user1/vichakan/4.pdf
80%
View Online - ตัวอย่างการเขียนแผนแบบbackword
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึก - โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การให้. เหตุผล นิพจน์สมการ ..... การวิเคราะห์ KPA. สาระการเรียนรู้แกน ...... แบบบันทึกผลหลังสอน.
File link: http://www.srivited.org/_...341_1_20130616-155021.pdf
80%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึก - โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที - กลับหน้าแรก
แบบทดสอบหลังเรียน. 1 ชุด ใช้ขั้นประเมิน. 10. ... -สืบค้นเทคนิควิธีการสอน,รูปแบบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ... 11.3 ผลลัพธ์ KPA ๔ มิติที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อย่างพอเพียง. ผลลัพธ์ .... ให้นักเรียนทําชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน. 13.บันทึกหลังการสอน. ผลการสอน. ด้านการเรียน ...
File link: http://www.pranarai.ac.th/main/fdownload/201376161138.pdf
80%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที - กลับหน้าแรก
7. กิจกรรม การ เรียน รู - โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (KPA). 4.1 ดาน K ... ศาสนา. - การสังเกต. -ตรวจผลงาน. -แบบ วัดผล. ประเมินผลเรื่อง. การละหมาดวัน. ศุกร .... บันทึกหลังสอนการใชแผนการสอน.
File link: http://www.bantabing.org/file_vc/201105120539.pdf
80%
View Online - 7. กิจกรรม การ เรียน รู - โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ - กลับหน้าแรก
๒.๑๑ ครูก าหนดให้นักเรียนทุกคนจัดท าสมุดบันทึกการอ่าน และบันทึกการอ่านจากเรื่อง. ที่ อ่านทุกวัน ... ศึกษาวิธีการสอน การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ... ๑๐.๓ ผลลัพธ์ KPA ๔ มิติ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อย่างพอเพียง ... ๑๒. บันทึกหลังสอน ...
File link: http://www.pranarai.ac.th/main/fdownload/201376160624.pdf
80%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ - กลับหน้าแรก
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษ - โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
7. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์8 ด้าน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป ... การประเมิน ผลลัพธ์( KPA ) ที่เกิดกับผู้เรียน ... เป็นตัวอย่างในการ ..... บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้.
File link: http://www.ngnkorat.com/porpeang/job.pdf
80%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษ - โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
ตัวอย่าง รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
... วิจัยชั้นเรียน. วิเคราะหขอสอบ บันทึกการเก็บคะแนน บันทึกการสงงาน .... 4 จัด กิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบนาสนใจ .... 7.3 การบันทึกหลังสอนยังไมชัดเจน. 8 . ...... หลัง. กลางภาค. K. P A. K P A. 8. สํารวจ ทดลอง และอธิบายการเปลี่ยนแปลงขนาด.
File link: http://www.lampangvc.ac.th/Wijai/2.2556/13.pdf
80%
View Online - ตัวอย่าง รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย วิชาชีวว - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประเมินผล แลวทําบัตรกิจกรรมที่1.4 เรื่อง การเลือกรูปแบบ/วิธีการและตั้งเกณฑการวัดผล . ประเมินผล .... บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู. 1. ...... คะแนน K P A. วิธีวัด.
File link: http://www.chs.ac.th/new/wanida/pan_1.pdf
80%
View Online - ชุดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย วิชาชีวว - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
การจัดการเรียนรู้เพื่อ เสริมสร้างคุณลักษณะอ
ตัวอย่าง. แผนบูรณาการ. ฯ. วิทยากรฐาน. (๑๑.๐๐-. ๑๒.๐๐). กิจกรรมกลุ่ม. เรียนรู้จากแผน. บูรณาการฯ .... แบบก้าวหน้า ...... ต่อไป ส่งบันทึกหลังสอน+ชิ้นงานผู้เรียน ของแผนบูรณา.
File link: http://skn.ac.th/obec/web1/file_editor/taksa2(2).pdf
80%
View Online - การจัดการเรียนรู้เพื่อ เสริมสร้างคุณลักษณะอ
 การวัดและประเมินผล  ตัวอย่างเครื่องมือวัด - การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ...
๒ ผู้สอนสามารถเลือกตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผลในภาคผนวกนี้ไปใช้ให้ สอดคล้อง กับวิธีการวัด ... แบบที่๑ประเมินเฉพาะความถูกต้อง (จากเนื้อหาสาระในใบงานของแต่ละแผน.
File link: http://saipinn.files.wordpress.com/2010/04/s08.pdf
80%
View Online -  การวัดและประเมินผล  ตัวอย่างเครื่องมือวัด - การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ...