Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบอัจฉริยภาพคณิต ป 3 pdf - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบอัจฉริยภาพคณิต ป 3

คู่มือการสมū3;คร - Mathbright
3 ก.ค. 2012 ... สาขาโอลิมปิกŪ3;ิชาการและพū3;ฒนาอū3;จŧ3;ริยภาพทางŪ3;ิทยาศาสตร์และคŨ3;ิตศาสตร์ ... จะคū3;ดเลือก นū3;กเรียนในชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 6 .... 6.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่า ดŪ3;งตราไปรษŨ3;ีย์ ค่าธรรมเนียมการส่งข้อสอบ ค่าเอกสาร และ. อื่น ๆ เป็นต้น ...
File link: http://www.mathbright.com/Operating_Handbook_2555.pdf
80%
View Online - คู่มือการสมัคร - Mathbright
ใบสมū3;คร สอบแขงขū3;นทางŪ3;ิชาการ ระดū3;บนานาชาติ ประจําป พ.ศ ... - สพฐ.
26 ธ.ค. 2011 ... สพป./สพม. 3. การส่งแบบทดสอบแข่งขū3;นทาง. Ū3;ิชาการ ระดū3;บประเทศให้ศูนย์ ... 2555. พ.ย. 2555. สพฐ. 4. การส่งต้นŧ3;บū3;บข้อสอบ. ให้สพป./สพม. เพื่อเตรียม ...... ประจําปี 2554 เŧ3;พาะ รายการแข่งขū3;นอū3;จŧ3;ริยภาพคŨ3;ิตศาสตร์และอū3;จŧ3;ริยภาพŪ3;ิทยาศาสตร์ หรือ.
File link: http://www.obec.go.th/sit...tachment/15373/153659.pdf
80%
View Online - ใบสมัคร สอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ ... - สพฐ.
รายการแขåงขū3;น ทū3;กษะทางŪ3;ิชาการและคŪ3;ามสามารถน
กลุåมสาระŪ3;ิชาคŨ3;ิตศาสตรê. ที่. รายการ. ระดū3;บชū3;้น. ประเภท. 1. การแขåง ขū3;นทū3;กษะทางคŨ3;ิต ศาสตรê. ( คิดเลขเร็Ū3; ). ป.1 - 3. เดี่ยŪ3;. 2 การแขåง ขū3;นอū3;จŧ3;ริยภาพทางคŨ3;ิตศาสตรê ป.1 - ...
File link: http://www.puripornchai.c...c%2520Puri55/05Math55.pdf
80%
View Online - รายการแขåงขัน ทักษะทางวิชาการและความสามารถน
3. กลุมสาระการเรียนรูᢴ3;คŨ3;ิตศาสตร - ส พ ป.พū3;ทลุง เขต 1
การแขงขū3;นอū3;จŧ3;ริยภาพทางคŨ3;ิตศาสตร. 1.1 คุŨ3;สมบū3;ติผูᢴ3;เขᢴ3;าแขงขū3;น. นū3;กเรียนระดū3;บ ชū3;้น ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6, ม.1-ม.3 , ม.4-ม.6. 1.2 ประเภทและจํานŪ3;นผูᢴ3;เขᢴ3;าแขงขū3;น.
File link: http://www.phatthalung1.go.th/worldopen/4skill_menual.pdf
80%
View Online - 3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร - ส พ ป.พัทลุง เขต 1
คŨ3;ะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คŨ3;ิตศาสตร์ ปร - สพป.นม.7
3.นางสุพū3;ตรา แจ่มมะโน. ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 7. กรรมการที่ปรึกษา. 4. ... 2.1 ) กิจกรรมการแข่งขū3;น อū3;จŧ3;ริยภาพคŨ3;ิตศาสตร์ ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 1-3. 1. .... คŨ3;ะกรรมการ ทุกกิจกรรมมีหน้าที่ออกข้อสอบและตū3;ดสินกิจกรรมการแข่งขū3;นทางคŨ3;ิตศาสตร์ให้เป็นไปด้Ū3;ย.
File link: http://www.korat7.go.th/web/images/stories/4_.pdf
80%
View Online - คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปร - สพป.นม.7
ดาŪ3;น์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม - สพป.มุกดาหาร
3 ก.ค. 2012 ... 2551 มี2 Ū3;ิชา คือ คŨ3;ิตศาสตร์และŪ3;ิทยาศาสตร์ผู้เข้าสอบ ต้องทําข้อสอบทū3;้ง 2 Ū3;ิชา ... พิจารŨ3;าจากคะแนน ตอนที่3 หากเท่ากū3;น พิจารŨ3;าจากตอนที่2 หากเท่ากū3;น ... ใบสมū3;ครเข้า ร่Ū3;มโครงการพū3;ฒนาอū3;จŧ3;ริยภาพทางคŨ3;ิตศาสตร์และŪ3;ิทยาศาสตร์ครū3;้งที่5.
File link: http://www.mdh.obec.go.th/web/news_file/p50390341014.pdf
80%
View Online - ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม - สพป.มุกดาหาร
การแข่งขū3;นอū3;จŧ3;ริยภาพทางคŨ3;ิตศาสตร์ 1. คุŨ3;สมบū3;ต - (E-Office) สพท ...
การแข่งขū3;นอū3;จŧ3;ริยภาพทางคŨ3;ิตศาสตร์ ... 1.1 ระดū3;บประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านū3;้น ... 3.3 แบบทดสอบในแต่ละระดū3;บชū3;้นใช้เนื้อหาคŨ3;ิตศาสตร์ตามหลū3;กสูตรแกนกลางการศึกษาขū3;้น พื้นฐาน พ.ศ. ... หมายเหตุ แบบทดสอบŧ3;บū3;บที่ 3 และŧ3;บū3;บที่ 4 ให้ผู้ออกข้อสอบระบุหน่Ū3;ยไŪ3;้ ด้Ū3;ย เช่น ...
File link: http://203.172.194.102/e53/booknews/F3j4jiHwY41755WedFeb2013.pdf
80%
View Online - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 1. คุณสมบัต - (E-Office) สพท ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้คŨ3;ิตศาสตร์ โรงเรียนลํา - โรงเรียนลำปางกū3;ลยาŨ3;ี
เŧ3;ลยข้อสอบแข่งขū3;นอū3;จŧ3;ริยภาพทางคŨ3;ิตศาสตร์ ... ขᢴ3;อ 3. 2. ขᢴ3;อ 3. 14. ขᢴ3;อ 2. 26. ขᢴ3;อ 2. 3. ขᢴ3;อ 2. 15. ขᢴ3;อ 2. 27. ขᢴ3;อ 2. 4. ขᢴ3;อ 4. 16. ขᢴ3;อ 3. 28. ขᢴ3;อ 3. 5. ขᢴ3;อ 1. 17.
File link: http://www.lks.ac.th/thai/math/sob_mattayom.pdf
80%
View Online - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลํา - โรงเรียนลำปางกัลยาณี
กลุ่ม สาระ การ เรียน รู้ คŨ3;ิตศาสตร์
สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6. 1. การแข่งขū3;นอū3;จŧ3;ริยภาพทางคŨ3;ิตศาสตร์ ... หมายเหตุ แบบทดสอบŧ3;บū3;บที่ 3 และŧ3;บū3;บที่ 4 ให้ผู้ออกข้อสอบระบุหน่Ū3;ยไŪ3;้ด้Ū3;ย เช่น บาท ...
File link: http://www.inspect6.moe.g...ies/download/math_new.pdf
80%
View Online - กลุ่ม สาระ การ เรียน รู้ คณิตศาสตร์
แบบทดสอบŪ3;ิชาคŨ3;ิตศาสตร ชū3;้นประถมศึกษาปที่6
Ū3;ิชาคŨ3;ิตศาสตร ชū3;้นประถมศึกษาปที่6. 1. 1. จํานŪ3;นในขᢴ3;อใดเปนผลลū3;พธของ. ( ) ( ) 10. 3. 5. 4. 15. 2. 3. 2. 2. −. ÷. ÷. 1). 4. 1. 2) 10. 3) 40. 4) 100. 2.
File link: http://www.chaiwit.ac.th/...2520%25E0%25B8%259B.6.pdf
80%
View Online - แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่6