Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play การลงรหัสครุภัณฑ์ pdf - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   การลงรหัสครุภัณฑ์

รายละเอียดผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) - คณะเภสัชศาสตร์ ...
ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของกลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารทรัพย์สินนั้น การ. ลงทะเบียน ประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายใน.
File link: http://pharm.kku.ac.th/qa/sar_rp/2552/manual/s4.pdf
80%
View Online - รายละเอียดผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) - คณะเภสัชศาสตร์ ...
P07 การลงทะเบียนครุภัณฑ์ - mis.rmutt - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ...
คาอธิบาย ระบุรายละเอียดของการท ารายการ (เช่น ลงทะเบียนครุภัณฑ์มค.53) แล้วกดปุ่ม ... 4. ระบบจะดึงรายการครุภัณฑ์ที่สร้างรหัสแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขึ้นมา ให้อัตโนมัติ ...
File link: http://mis.rmutt.ac.th/sd/data/RMUTT_UserManual_P07.pdf
80%
View Online - P07 การลงทะเบียนครุภัณฑ์ - mis.rmutt - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ...
ที่ ศธ 04002/ว 1065 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ...
26 เม.ย. 2013 ... เรือง โอนเปลียนเเปลงการจัดสรรงบประมาณราบจ่าย งบประมาณปี ๒๕๔๒ ตรังทื อ่ํ๙ ... รุ ภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเดอร์ทืมีราคาต่อหน่วยตํากว่า ๑ ล้านบาท.
File link: http://finance.obec.go.th...rticle_20130426085752.pdf
80%
View Online - ที่ ศธ 04002/ว 1065 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ...
ทะเบียนครุภัณฑ์ตํากว่าเกณฑ์(มูลค่าตังแต่๕,๐๐๐ บาทลงมา)
ทะเบียนครุภัณฑ์ตํ ากว่าเกณฑ์(มูลค่าตั งแต่๕,๐๐๐ บาทลงมา). ลําดับ. รหัสครุภัณฑ์. วันที . รายการ. ราคา. เลขที สัญญา/. ใบสั ง/ใบโอน. ผู้ขาย / ผู้โอน. ผู้เบิก/สถานที ใช้งาน.
File link: http://www.moac.go.th/download/article/nfc/receive.pdf
80%
View Online - ทะเบียนครุภัณฑ์ตํากว่าเกณฑ์(มูลค่าตังแต่๕,๐๐๐ บาทลงมา)
ภาพรวมการวางแผนงบลงทุน - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รายงานการวิเคราะห์ความค้มค่าการลงทน โดยสามารถปรึกษา. • รายงานการวเคราะหความ คุมคาการลงทุน .... Save as. การวางแผนครุภัณฑ์_ รหัสหน่วยงาน _V1_DDMMYYYY.xls.
File link: http://www1.si.mahidol.ac...iles/capex_Admin_2013.pdf
80%
View Online - ภาพรวมการวางแผนงบลงทุน - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Page 1 Page 2 ั หนา บทสรุปผู้บริหาร คํานํา 1 มุ่ ั สื ิสุ่มึ ิ ฒ่ ชั บทท า ความ ...
บทฟิ 3. คู่มือการกําหนดหมายเลขครุภัณฑ์ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 12 .... ส่วนของการ ลงบัญชืพัสดุ ระบุว่า “พัสดุของส่วนราชการ ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการไดก็. ซ ส ฮั สุ่ ย ั สุ่ ย ษั  ...
File link: http://library.dip.go.th/...%2520%25E0%25B8%25AA3.pdf
80%
View Online - Page 1 Page 2 ั หนา บทสรุปผู้บริหาร คํานํา 1 มุ่ ั สื ิสุ่มึ ิ ฒ่ ชั บทท า ความ ...
4 การใช้งานระบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัย
4.1.2 จากนั้นทาการ กรอก ชื่อผู้ใช้ระบบ กับ รหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ. รูปที่4.2 การ Log in ...... 5.1.4.1 เมื่อต้องการจะเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ให้ทาการคลิก ที่ปุ่ม “ลงเครื่องมือใหม่”.
File link: http://medtu1.info/main/Manual/M_all/asset/admin/asset_admin.PDF
80%
View Online - 4 การใช้งานระบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัย
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ (27/07/2552)
(5) รายค่ํายเพือจ้างหีเ้กษาเพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์. | สุ่ิ ' ก ั ี | ฆ่ บู ส์์ ยุ่ิ ี ฮ่ |่ ั ้. คา ทดนเเละลิงกอสราง หมายถง รายจายเพอใช้ํดมาซงทดนเเละหรอลงกอลราง. ี ง่ เ ส่ ิ ี ั ฮ่ิ ...
File link: http://www.mict.go.th/com...rticle_20090727152205.pdf
80%
View Online - คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ (27/07/2552)
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประเภทหมวตรายรับ รหัส การลงบัญชีโดยเทียบกับ ร ัส ัญชื. ตามระเบียบงบประมาณฯ ัญขื ..... (3) ควุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง 453 (3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง 410300.
File link: http://www.yalalocal.go.th/new2/doc_download/w3729-4.pdf
80%
View Online - ดาวน์โหลดเอกสาร
Case 3.pdf
คอมพิวเตอร์เป็นผู้ลงรหัส ซึ่งในการลงรหัสครุภัณฑ์ในแต่ละวันมีปริมาณจ านวนมาก แต่ใน. ปัจจุบันได้บริหารจัดการให้ลงรหัสทุกวัน แต่ก็ยังไม่ทัน และเหตุที่ท าให้ไม่ได้ลงรหัสครุภัณฑ์  ...
File link: http://www.charuaypontorr...1368931979/Case%25203.pdf
80%
View Online - Case 3.pdf