Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play อัตราเงินเดือนครูใหม่ pdf - P(13) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   อัตราเงินเดือนครูใหม่

การ ปรับ เงินเดือน เงิน วิทยฐานะ - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ...
4 ก.ค. 2011 ... อัตราเงินเคือบจากบัญชีอัตราเงินเตือนข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาท็ร่ํบ ... จนกว่าจะมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเสึอบช็บเงินเดือนฉบับใหม่ ...
File link: http://www.phetchabunloca...25E0%25B9%2588%25202).pdf
4%
View Online - การ ปรับ เงินเดือน เงิน วิทยฐานะ - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ...
การได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ - ท้องถิ่น จังหวัด เชียงราย
สําหรับต่ําเเหนง่ทีโัับเเต่งด์์งมาอืนขอปรับอัตราเงินเดือนเเละขอรับเงินเตือนตามคุณวุฒิาะต้อง ... กรณีการขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ อะต้องตําเนินการตามประกาค ก.อบต.
File link: http://www.chiangrailocal...3d222240b787278a1020a.pdf
4%
View Online - การได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ - ท้องถิ่น จังหวัด เชียงราย
การพัฒนาวิชาชีพครูสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาในทศ - เว็บไซท์เพื่อการศึกษา รองฯ ...
การพัฒนาครูช่วยให้ครูได้เรียนรู้งานในหน้าที่ได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบรรจุใหม่หรือ .... ของการเพิ่มเงินเดือนและความก้าวหน้าในการรับราชการนั้นไม่น่าจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ เพราะแท้ที่จริง ... 12,000 คนในขณะที่อัตราการบรรจุใหม่ในแต่ละปีมี. เพียง 3-4 ...
File link: http://www.addkutec3.com/wp-content/uploads/2011/11/developkru.pdf
4%
View Online - การพัฒนาวิชาชีพครูสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาในทศ - เว็บไซท์เพื่อการศึกษา รองฯ ...
๑๖. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใน ...
อัตราใด และให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนตําแหน่งใหม่หรือให้ .... ก็ให้ จ่ายแก่บุคคลตามลําดับ ดังนี. (1) คู่สมรส. (2) บุตร. (3) บิดามารดา.
File link: http://www.opsmoac.go.th/download/pd/study/206Pay35.pdf
4%
View Online - ๑๖. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใน ...
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
ที่สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้สั่ง โอน. อัตราเงินเดือนไปจากจังหวัด หรือสังกัดเดิม.
File link: http://www.lptcoop.com/UserFiles/File/RAW/44/01.pdf
4%
View Online - ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
ใบสมัครสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
วัน-เดือน-ป(พ.ศ.) เขารับราชการ. วัน-เดือน-ป(พ.ศ.) ที่เขาเปนสมาชิก. อัตรา เงินเดือนปจจุบัน. บาท ... ขาราชการครู. 10. ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน . 11.
File link: http://202.143.144.52/wwspm18/eformspm/kbk.pdf
4%
View Online - ใบสมัครสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
คู่มือ - สำนักงาน คลัง เขต 9
พร้อมสาหรับบทบาทใหม่ในอนาคต .... เงินเดือน ณ 26 มี.ค.2540 ตรวจสอบกับอัตรา เงินเดือนที่อยู่ระหว่าง .... ให้ตรวจสอบข้าราชการครูที่เริ่มปฏิบัติราชการครั้งแรกโดยได้รับ เงินเดือน.
File link: http://www.cgd9.com/upload/17092555165601.pdf
4%
View Online - คู่มือ - สำนักงาน คลัง เขต 9
เกษียณ….คุณได้รับอะไรบ้าง
คํานวณจากนําเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แล้วนํามาคูณด้วยอายุราชการ หารด้วย. 50 แต่ ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เช่น คุณมีเงินเดือนเฉลี่ย 60 ...
File link: http://www.dld.go.th/pers...n/pension_data/new006.pdf
4%
View Online - เกษียณ….คุณได้รับอะไรบ้าง
P-OBEC - (สพป.สน.เขต 1)+++
การจัดการเลื่อนเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษา ... การบันทึกอัตราต าแหน่งใหม่. - ปรับปรุง/แก้ไข ต .... การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล.
File link: http://www.sakonarea1.com/news/buk_pobec153-1.pdf
4%
View Online - P-OBEC - (สพป.สน.เขต 1)+++
2 อัตรา
คํานวณอัตราครูของ อปท. ... จํานวนตําแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรสนับสนุน .... เท่ากับตําแหน่ง วิทยฐานะ และขั้นเงินเดือนเดิมของครู. ที่ไม่สมัครใจ. 2. ... ปรับปรุงใหม่. 1.
File link: http://edu.koratcity.net/download/attra.pdf
4%
View Online - 2 อัตรา