Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play อัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป 6 pdf - P(13) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   อัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป 6

ประวัตū6;และผลงานทางวū6;ชาการ Ŧ6;อง ผู้ชŭ6;วยศาŪ6;ตราจ - ũ6;าควū6;ชาวū6;ทยาศาŪ6;ตร์ ...
ชั้นทีŭ6;2 (ป.4-ป.6) โดยŪ6;าŦ6;าโอลū6;มปū6;กวū6;ชาการและพัฒนาอัจฉรū6;ยũ6;าพทางวū6;ทยาศาŪ6;ตร์และ. คณū6;ตศาŪ6;ตร์Ū66;วท.ในวันทีŭ6;17-18 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมนū6;ดา Ū6;ะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ...
File link: http://gsc.science.swu.ac.th/document/numphon.pdf
4%
View Online - ประวัติและผลงานทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจ - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ...
บนทกฃอความ - คณะวū6;ทยาศาŪ6;ตร์ มหาวū6;ทยาลัยเชียงใหมŭ6;
21 เม.ย. 2009 ... เรือง Ŧ6;อยืนุมตปū6;ดโครงการคายพฒนาอปีนū6;วู๊ยũ6;าพทางวทยาศาŪ6;ตรและคณตศาŪ6;ตร ... โครงการคŭ6;ายŪ66;งเŪ6;รū6;มอัจฉรū6;ยũ6;าพทางวū6;ทยาศาŪ6;ตร์และคณū6;ตศาŪ6;ตร์Ū6;ําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ตอน ... โครงการจดกจกรรมตายพฒนาศกยũ6;าพครงท 6 Ū6;ําหรบนŨ6;ุเรยนรุนท 2.
File link: http://mis.science.cmu.ac.th/file/news/newsgen_240409090024.pdf
4%
View Online - บนทกฃอความ - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการแŦ66;งŦ6;ันระดับศูนย์เครือŦ66;าย โรงเรียนโนนทันโนนทอง อ.หนองเรือ
ด.ญ.กมลรัตน์ หงษ์ค าŪ6;ร้าง. 1 นางนฤมล Ū6;าหล้า. 088-3371537. บ้านโนนทอง. โนนทอง โนนทัน. คณū6;ตศาŪ6;ตร์. 28. 11 การแŦ66;งŦ6;ันอัจฉรū6;ยũ6;าพทางคณū6;ตศาŪ6;ตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ประเũ6;ท ...
File link: http://www.nontong.org/ponsoon.pdf
4%
View Online - ผลการแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย โรงเรียนโนนทันโนนทอง อ.หนองเรือ
ผลการแŦ66;งŦ6;ัน ทักษะ โรงเรียนตะโหมด - SiamVIP
ระหวŭ6;าง วันทีŭ6; 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555. ทีŭ6;. รายการ. คะแนน ระดับ. อันดับ. หมายเหตุ. 1. อัจฉรū6;ยũ6;าพทางคณū6;ตศาŪ6;ตร์ม.4-ม.6. 51. เŦ6;้ารŭ6;วม. 11. 2. โครงงานคณū6;ตศาŪ6;ตร์ม.1-ม.3.
File link: http://www.siamvip.com/Ma...25A9%25E0%25B8%25B055.pdf
4%
View Online - ผลการแข่งขัน ทักษะ โรงเรียนตะโหมด - SiamVIP
กū6;จกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แŦ66;งŦ6;ัน งานศū6;ล - Ū6;ำนักงานเŦ6;ตพื้นทีŭ6;การ ...
เมืองทองธานี. จังหวัด. วัน เดือน ปี. ũ6;ูมū66;าค. กำหนดพū6;ธีเปū6;ด. Ū66;านทีŭ6;จัดพū6;ธีเปū6;ด. ทีŭ6;เป็น เจ้าũ6;าพจัดงาน ทีŭ6;จะจัดงาน ... 3.1 การแŦ66;งŦ6;ันอัจฉรū6;ยะũ6;าพทางคณū6;ตศาŪ6;ตร์. 16 ..... ป. 4-6 ม. 1-3. ม.4-6. 1. การแŦ66;งŦ6;ันคัดลายมือ. ✓. ✓. เดีŭ6;ยว. 2. การแŦ66;งŦ6;ันอัจฉรū6;ยũ6;าพทางũ6;าษาไทย. ✓. ✓.
File link: http://www.trang2.go.th/doc/sef53/E-activate.pdf
4%
View Online - กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน งานศิล - สำนักงานเขตพื้นที่การ ...
ปีทีŭ6;8 ฉบับทีŭ6;1 ประจาเดือน มกราคม 2556 รางวัลการแŦ6; - โรงเรียนจุฬาũ6;รณ ...
1) อัจฉรū6;ยũ6;าพทางวū6;ทยาศาŪ6;ตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ... เด็กหญū6;งปณัฏฐา ดาทองเŪ6;น ม.3/3. 2. ... ม .6/3. 2. นายũ6;ัคธร เพียรเดชา. ม.4/2. 5) การประกวดโครงงานคณū6;ตศาŪ6;ตร์. ระดับชั้น ม.
File link: http://www.pccst.ac.th/pccst_letters/2556-01.pdf
4%
View Online - ปีที่8 ฉบับที่1 ประจาเดือน มกราคม 2556 รางวัลการแข - โรงเรียนจุฬาภรณ ...
บททีŭ6; 2 - โรงเรียน วัดราษฎร์ บำรุง
3 การแŦ66;งŦ6;ันอัจฉรū6;ยũ6;าพทาง. คณū6;ตศาŪ6;ตร์. ป.4-6 เด็กหญū6;งพรไพลū6;น ทองศรี. ป.6/1. รองชนะ เลū6;ศ. อันดับ 1. 4 การแŦ66;งŦ6;ันพูดŪ6;ุนทรพจน์. ũ6;าษาอังกฤษ. ป.6 เด็กหญū6;งมณีกาญจน์ คงชอบ.
File link: http://radbumrung.com/image1/school%252055%2520pdf.pdf
4%
View Online - บทที่ 2 - โรงเรียน วัดราษฎร์ บำรุง
แหลงเรียนรู
จัดทําโดยŪ6;าŦ6;าโอลū6;มปū6;กวū6;ชาการและพัฒนาอัจฉรū6;ยũ6;าพทางวū6;ทยาศาŪ6;ตร์และคณū6;ตศาŪ6;ตร์ ... คณū6;ตศาŪ6;ตรᢴ6; 1 และ ค 40299 โครงงานคณū6;ตศาŪ6;ตรᢴ6; 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีŭ6; 5 และ 6 ... 1.2 Ū666;ตū6;เบื้องตนทีŭ6;ใชในการวū6;จัย. 1.3 คุณŪ6;มบัตū6;และจรรยาบรรณŦ6;องนักวū6;จัย. 12. (6).
File link: http://teacher.skw.ac.th/tawee/research_project.pdf
4%
View Online - แหลงเรียนรู
ศū6;ลปะ
28 ก.ย. 2012 ... คณū6;ต. 12 การแŦ66;งŦ6;ันอัจฉรū6;ยũ6;าพ. คณū6;ตศาŪ6;ตร์ ( ป.4 – ป.6 ). ด.ญ.ญานū6;กา หางนาค. บ้าน หนองเรือ. นางŪ6;ุũ6;าพ ไชยมี. คณū6;ต. 13 คณū6;ตศาŪ6;ตร์โดยใช้โปรแกรม.
File link: http://www.kruyasothon.net/pdf/nongkon-26-09-2555.pdf
4%
View Online - ศิลปะ
1(J 1~(J~1,Jfl..:J1'U..:J1'Ufl ru~m~:lJf11~rn~~fl"cl1.ff'UY1'U;j1'U 1 ...
31 ม.ค. 2013 ... ตัวแทนไปแŦ66;งŦ6;ันทักษะวū6;ชาการในงานศū6;ลปหัตŨ6;กรรมนักเรียน ระดับũ6;ูมū66;าค (4 ũ6;ูมū66;าค) ประจา ปี2555. เฉพาะรายการแŦ66;งŦ6;ันอัจฉรū6;ยũ6;าพทางคณū6;ตศาŪ6;ตร์.
File link: http://www2.sesao1.go.th/news_area/files_store/25551203164604.pdf
4%
View Online - 1(J 1~(J~1,Jfl..:J1'U..:J1'Ufl ru~m~:lJf11~rn~~fl