Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play thi toan olympic lop 3 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   thi toan olympic lop 3

HƯỚNG DẪN DỰ THI ViOLYMPIC TOÁN THPT
TỔ TOÁN. HƯỚNG DẪN DỰ THI ViOLYMPIC TOÁN THPT. I. Các vòng thi. Học sinh cần ph̐3;i 3;ăng kí tài kho̐3;n tương ̗3;ng với trường và lớp 3;ang học 3;ể có ... Vòng thi. Thời gian m̖3;. Tự do. 1 - 2. Th̗3; 4. 28/12/2011. 3 - 4. Th̗3; 4. 04/01/2012.
File link: http://thptchuyenst.edu.v...2520dan%2520ViOlympic.pdf
99%
View Online - HƯỚNG DẪN DỰ THI ViOLYMPIC TOÁN THPT
8328_HD thi Violympic toan.pdf - Phòng Giáo Dục và Đào Tạo ...
4 Tháng Mười Hai 2012 ... Căn c̗3; Thể lệ cuộc thi gi̐3;i toán qua Internet dành cho học sinh ph̕3; thông ... Ca thi. Khối lớp. Thời gian thi. Ca 1. 3 ; 5 và 12. 7 h15 3;ến 9h15.
File link: http://giongtrom.edu.vn/e...520Violympic%2520toan.pdf
98%
View Online - 8328_HD thi Violympic toan.pdf - Phòng Giáo Dục và Đào Tạo ...
120 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC LỚP 5 - Ebook toán
CÁC DẠNG BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5. BÀI SỐ 1: ... Gọi số chia là x theo bài toán ta có: ( 3x + 24) .... số th̗3; 2 nhân với 3 thì 3;ược hai tích có kết qu̐3; bằng nhau.
File link: http://ebooktoan.com/eboo...n_thi_vi_olympic_5484.pdf
97%
View Online - 120 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC LỚP 5 - Ebook toán
KẾ HỌACH CHUYÊN MÔN+HOẠT ĐỘNG 3 THÁNG 3 NĂM HỌC ...
2 Tháng 2 2013 ... Các 3;/c GV dạy 3;ội tuyển lớp nh̑3;n bài kiểm tra kh̐3;o sát vòng 1 ... HS 3;i thi). - M̖3; tự do VIOLIMPIC toán vòng 14. CN. 3. Nghỉ. Hai. 4. - Oanh 3;i ...
File link: http://campha.edu.vn/thcs...20mon%2520thang%25203.pdf
97%
View Online - KẾ HỌACH CHUYÊN MÔN+HOẠT ĐỘNG 3 THÁNG 3 NĂM HỌC ...
145-stc0001[1].pdf - S̖3; Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
duyệt kinh phí t̕3; ch̗3;c hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp và cuộc thi giái Toán và Olympic tỈếng Anh qua Internet theo các 33;nh m̗3;c chỉ cụ thể gồm có: 1- Đ̔3;nh m̗3;c chỉ cho hoạt ... Thư ký người/ngày 100.000. 3 Ban 33; thi: .... 01 Gi̐3;i Ba ,300. .0003; /. Sô lượng và CO' câu giái cá nhân cho môi khôi lớp vòng thi câp huyện và.
File link: http://www.bentre.edu.vn/attachments/1300_145-stc0001%5B1%5D.pdf
97%
View Online - 145-stc0001[1].pdf - Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET
phô thông. 2. Tạo ra sân chơi trực tuyến môn toán cho học sinh ph̕3; thông. 3. Tạo 3;i̓3;u kiện ... Học sinh 3;ăng kí vào khối lớp nào thì chỉ 3;ược thi Ở khối lớp 3;ó. -.
File link: http://pgdcamle.edu.vn/upload/soft/QD-THE-LE-2012-2013.pdf
97%
View Online - THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET
hd 24.pdf - S̖3; Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
3; ch̗3;c cuộc thì gi̐3;i Toán qua Internet dành cho học sinh ... sân chơi trực tuyên môn Toán cho học sinh Cáp Tiêu học và câp Trung học cơ s̖3;. 3. ... Đăng kí thành viên trên website: www.violympic.vn (xem phần hướng dẫn ... thi ̖3; khối lớp 3;ó.
File link: http://www.bentre.edu.vn/attachments/1241_hd%252024.pdf
96%
View Online - hd 24.pdf - Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
1 Số: 287/QĐ-SGDĐT Ti̓3;n Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2012 ...
16 Tháng 4 2012 ... dục và Đào tạo v̓3; việc Ban hành Thể lệ cuộc thi gi̐3;i toán qua Internet dành ... Căn c̗3; Công văn số 329/SGD&ĐT-GDTrH ngày 15/3/2012 của S̖3; Giáo ... Căn c̗3; kết qu̐3; thi violympic cấp tỉnh của hai khối lớp 5 và lớp 9, ngày.
File link: http://www.tiengiang.edu.vn/FileUpload/Vanban/File12906.PDF
96%
View Online - 1 Số: 287/QĐ-SGDĐT Tiền Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2012 ...
l6p5,t
hopt dQng cria cuQc thi Olympic Toan tu6i tho lop 5, l6p 8 theo dirng The le vd ... Didu 3. Quy6t dinh niy c6 hiQu lgc kO tu ngdy ky. Circ 6ng (be) phu f6ch.
File link: http://laichau.edu.vn/Use...02/2102_1361608664_23.pdf
96%
View Online - l6p5,t
Vòng 4 - Năm học 2012 - violet.vn
BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại ... Bài làm của học sinh ………………………Lớp 5A….. – Trường Tiểu học … ... Page 3 ...
File link: http://d.violet.vn/upload..._4__nam_hoc_2012_2013.pdf
96%
View Online - Vòng 4 - Năm học 2012 - violet.vn