Android app on Google PlayAndroid app on Google Play sisindiran piwuruk bahasa sunda pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   sisindiran piwuruk bahasa sunda

SISINDIRAN A. Wangenan Sisindiran téh asalna ... - WordPress.com
sastra Sunda anu disebut sisindiran téh nyaéta karya sastra nu ... Basa anu direka lolobana murwakanti, sarta bias dikawihkeun, aya ... Rarakitan piwuruk.
File link: https://ahdiansyahdiat.files.wordpress.com/2012/08/sisindiran.pdf
99%
View Online - SISINDIRAN A. Wangenan Sisindiran téh asalna ... - WordPress.com
KAJIAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEBUDAYAAN SUNDA
diketahui merosotnya penggunaan bahasa Sunda menunjukkan angka yang cukup .... 4. Sisindiran yang terdiri atas paparikan, rarakitan, dan wawangsalan ...... tenteram diwujudkan dalam ungkapan repeh rapih, silih asah, silih asih, silih.
File link: http://pustaka.unpad.ac.i...AHAN-KEBUDAYAAN-SUNDA.pdf
99%
View Online - KAJIAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEBUDAYAAN SUNDA
SISINDIRAN Sisindiran kaasup kana salah sahiji wangun ugeran ...
basa anu diwangun ku cangkang jeung eusi, pikeun ngedalkeun maksud anu henteu saceplakna ... Sisindiran lain kabinangkitan urang Sunda wungkul, tapi kum ka sakuliah. Indonesia ... silih asih, piwuruk, jeung kaheureuyan. Ditilik tina ...
File link: http://file.upi.edu/Direk..._HAERUDIN/SISINDIRAN-.pdf
99%
View Online - SISINDIRAN Sisindiran kaasup kana salah sahiji wangun ugeran ...
BASA SUNDA - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Disklaimer: Ieu buku téh diajangkeun pikeun guru basa Sunda dina raraga ...... Ari sisindiran téh bagian tina sastra Sunda, anu kaasup kana kelompok basa.
File link: http://disdik.jabarprov.g...%25203%2520-%25202014.pdf
98%
View Online - BASA SUNDA - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
BASA SUNDA - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Alhamdulillah, ieu buku pangajaran basa Sunda tiasa ngawujud, enggoning nyaosan ...... Silih asih, sisindiran nu eusina ngagambarkeun karesep atawa ...
File link: http://disdik.jabarprov.g...as%25208-PDF%25202014.pdf
98%
View Online - BASA SUNDA - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
DAFTAR EUSI PANGJAJAP ............................................................
BAB II SISINDIRAN JEUNG BAHAN PANGAJARAN DUMASAR KANA. KTSP MUATAN LOKAL BASA JEUNG SASTRA SUNDA. 2.1 Sisindiran .
File link: http://a-research.upi.edu...0428_table_of_content.pdf
97%
View Online - DAFTAR EUSI PANGJAJAP ............................................................
BAB V
Sisindiran dalam sastra Sunda sama dengan pantun dalam sastra Melayu atau Indonesia. Seperti ... silih asih, piwuruk dan sesebred (kecuali wawangsalan). a. Paparikan .... (Dari Puisi Pupujian Dalam Bahasa Sunda karya Tini Kartini, dkk.).
File link: http://file.upi.edu/Direk...NDIRAN_%2526_PUPUJIAN.pdf
96%
View Online - BAB V
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN - Endi Sujana, S.Pd
LEMBAR SOAL. Mata Pangajaran : Basa Sunda. Poe : … .... Sisindiran di luhur kaasup kana ……………. a. Papatah ... Wawangsalan b. piwuruk c. papatah.
File link: http://endisujana.files.wordpress.com/2009/02/soal-basa-sunda3.pdf
96%
View Online - PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN - Endi Sujana, S.Pd
Provisional Reel List (16 June 1993)
Piwuruk Kasepuhan. 269 ...... Wulang Basa Sunda Jeung Basa Melayu. SD 81 ...... 755. Surat dari Residen Banda. P.104d. KFH.3.12a. 755. Sisindiran. P.104d.
File link: http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/PNRI.pdf
96%
View Online - Provisional Reel List (16 June 1993)
NASIHAT DAN DOA DALAM RUMPAKA TEMBANG CIANJURAN ...
Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Daerah ... Tembang Cianjuran adalah seni musik masyarakat Sunda, yaitu masyarakat yang .... dalam kesusastraan Melayu) dan wawangsalan (jenis sisindiran yang mengandung terkaan). ..... kudu rea batur, keur silih tulungan, silih asih silih bere, budi akal lantaran ti pada jalma.
File link: http://pustaka.unpad.ac.i...aka_tembang_cianjuran.pdf
96%
View Online - NASIHAT DAN DOA DALAM RUMPAKA TEMBANG CIANJURAN ...