Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play phan mem ke khai thue tncn 2 3 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   phan mem ke khai thue tncn 2 3

Phần m̓3;m HTKK 2.5.2 và QTT_TNCN 1.2
27 Tháng Năm 2010 ... V̓3; việc phát hành phần m̓3;m ̗3;ng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên b̐3;n 2.5.2 và phần m̓3;m Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên b̐3;n 1.2. ... 3. M̖3; ch̗3;c năng in tờ khai3; sung (01/KHBS) trong tr32;ờng hợp.
File link: http://laocai.gov.vn/sites/cucthuetinh/thongbao/Documents/Thongbao.pdf
99%
View Online - Phần mềm HTKK 2.5.2 và QTT_TNCN 1.2
01.THUE KB Thue_CD.pdf
+ Phân biệt 3;32;ợc các sắc thuế theo 33;c 3;iểm, công dụng và ph32;ơng pháp tính thuế. + Xác 33;nh ... Nội dung 5: Kê khai, quyết toán thuế TNCN. 2 tiết. 7 tiết. Bài 3: THUẾ XUẤT KHẨU-THUẾ NH̑2;P KHẨU ... phần m̓3;m khai báo thuế (nếu có).
File link: http://tdc.psctelecom.com...UE%2520KB%2520Thue_CD.pdf
99%
View Online - 01.THUE KB Thue_CD.pdf
Các b32;ớc 3;ơn gi̐3;n quyết toán thuế. - Thu nh̑3;p cá nhân
21 Tháng Giêng 2009 ... 3 trợ ch̗3;c năng in các tờ khai quyết toán thuế TNCN và b̐3;ng kê. ... Bƣớc 2: Tiếp nh̑3;n và cài 33;t phần m̓3;m hỗ trợ khai quyết toán thuế thu.
File link: http://tncnonline.com.vn/...T2009_TLHD_CQCT_v1.03.pdf
97%
View Online - Các bước đơn giản quyết toán thuế. - Thu nhập cá nhân
H32;ớng dẫn kê khai thuế qua mạng - Chu ky so
Page 2 ..... NNT khai tờ khai quyết toán thuế TNCN trong ̗3;ng dụng HTKK (Ho̒3;c .... 2. Cài 33;t các phần m̓3;m liên quan theo tài liệu h32;ớng dẫn cài 33;t. 3.
File link: http://chukyso.vacom.com.vn/download/TaiLieuHDSD.pdf
97%
View Online - Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng - Chu ky so
KẾ HOẠCH T̕2; CH̗2;C 1 - QȖ2;N GÒ VẤP
3 Tháng Năm 2013 ... quyết toán thuế TNCN năm 2012 với một số nội dung cụ thể nh32; sau : ... t32;ợng ph̐3;i kê khai quyết toán thuế. TNCN. - Thời gian: Từ ngày 25/3/2012 3;ến ngày ... Phân công nhân viên trực tại các b̐3;n hỗ trợ tiếp nh̑3;n. 2. 2;ội TNCN: 03 ng32;ời ... Cài 33;t phần m̓3;m HTKK 3.1.6 cho các máy hỗ trợ và nh̑3;p liệu.
File link: http://www.govap.hochimin...2520tin/2013-3/KH_323.pdf
97%
View Online - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 1 - QUẬN GÒ VẤP
Phần m̓3;m hỗ trợ kê khai thuế HTKK 2.1.0 - HOANG GIA - Thanh lap ...
Phần m̓3;m hỗ trợ kê khai thuế HTKK 2.1.0. Viết b̖3;i Admin. Th̗3; sáu, 27 Tháng 3 2009 14:38 - Lần c̑3;p nh̑3;t cuối Th̗3; t32;, 24 Tháng 3 2010 04:12. 2;ể hỗ trợ cho ...
File link: http://thanhlapcongty.com...-tro-ke-khai-htkk-210.pdf
97%
View Online - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 2.1.0 - HOANG GIA - Thanh lap ...
Tài liệu h32;ớng dẫn sử dụng hỗ trợ - T̕3;ng Cục Thuế
3/147. 3.5.2. Tờ khai thuế thu nh̑3;p cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Quý.................. ... Tờ khai thuế thu nh̑3;p cá nhân mẫu 07/TNCN (Cá nhân tự khai)......... 77 .... h32;ớng dẫn v̓3; kê khai thuế và cách th̗3;c sử dụng ch32;ơng trình phần m̓3;m hỗ trợ kê ...
File link: http://www.gdt.gov.vn/wps...4f-4700-9f4f-afc02e2c731a
96%
View Online - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hỗ trợ - Tổng Cục Thuế
2;NG CỤC I-IUÉ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM /Kỹ/te ...
Số : ẵ”Ử/I̔2; CT/KK̕3;CKTT Hà Nội, ngày âS/tháng 3 năm 2012. V/V : ph̕3; biến ... số 28/2011; ̗2;ng dụng Hỗ trợ kê khai thuế áp dụng công nghệ mã vạch 2 chi̓3;u. ( HTKK) ... 28/2011/TT-BTC và phần m̓3;m Hỗ trợ kê khai HTKK 3.1.1 3;ể NNT làm tài liệu ... 1- Các phòng Kiểm tra, TNCN, chi cục thuế các qȗ3;n, huyện, th̔3; xã gửi tài.
File link: http://haui.edu.vn/media/21/uftai-ve-tai-day21345.pdf
96%
View Online - TỔNG CỤC I-IUÉ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM /Kỹ/te ...
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ̗2;NG DỤNG - Phần m̓3;m kế toán
HTKKThue Tài liệu h32;ớng dẫn sử dụng v2.5.3. 2/160. MỤC LỤC. Hà Nội, 05/ 2010 . ..... 3.4.3. Tờ khai Quyết toán thuế thu nh̑3;p doanh nghiệp năm mẫu ... 3.5. 11 Tờ khai thuế thu nh̑3;p cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo tháng (2009) .............92 .... v̓3; kê khai thuế và cách th̗3;c sử dụng ch32;ơng trình phần m̓3;m hỗ trợ kê khai.
File link: http://www.ketoanxaydung....g_phan_mem_HTKK_2.5.3.pdf
96%
View Online - TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG - Phần mềm kế toán
File kèm theo - Hội kiểm toán viên hành ngh̓3; Việt Nam
cũng ph̐3;i quyết toán thuế TNCN. 2. C' nhân c32; trú có thu nh̑3;p từ ti̓3;n l32;ơng, ti̓3;n công, thu nh̑3;p từ .... Số thuế TNCN ph̐3;i nộp t (3 triệu 3;ồng x 5%) x 12 tháng = ,8 triệu ..... Tiếp nh̑3;n, cài 33;t phần m̓3;m hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN:.
File link: http://www.vacpa.org.vn/u...am2011-ngay15.02.2012.pdf
95%
View Online - File kèm theo - Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam