Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play carpon bahasa sunda pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   carpon bahasa sunda

BAHAN AJAR MATA PELAJARAN BAHASA SUNDA ... - lilisdisdik
Bahasa dan sastra Sunda. : Carita Pondok (cerpen). : Unsur Intrinsik Carpon. : XI inti / 1. : 2.45'. : I. STANDAR KOMPETENSI. Mampu menguraikan isi pikiran, ...
File link: https://lilisdisdik.files...-andriyani_0104510017.pdf
99%
View Online - BAHAN AJAR MATA PELAJARAN BAHASA SUNDA ... - lilisdisdik
i KUMPULAN CARPON KANYAAH KOLOT KARYA KARNA ...
Eusi ieu skripsi téh ngadéskripsikeun sakabéh carpon anu aya dina. Kumpulan Carpon Kanyaah .... 2.3.1 Mata Pelajaran Basa jeung Sastra Sunda SMP/MTs …
File link: http://repository.upi.edu...3855_table_of_content.pdf
97%
View Online - i KUMPULAN CARPON KANYAAH KOLOT KARYA KARNA ...
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN - Media Pendidikan
Materi Pembelajaran : Bahasa Sunda. Materi Pokok. : 1. ..... anu jadi ciri-ciri carpon teh? 3. Susun heula kira-kira ide naon nu bakal ditulis dina carpon, sarta.
File link: http://diezcenter.files.w...ger-basa-sunda-sma-xi.pdf
95%
View Online - RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN - Media Pendidikan
1IlJlmmgH~ - Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran - Unpad
6 Okt 2011 ... Guru-guru basa Sunda pamilon kongres di Bogor ... pangajaran basa Sunda ka hareup leuwih hade ... nu nyieun sajak, nu nyieun carpon,.
File link: http://pustaka.unpad.ac.i...bogorparatkapajajaran.pdf
95%
View Online - 1IlJlmmgH~ - Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran - Unpad
pihatur ti nu nyusun - E-Learning SMA Negeri 1 Cianjur
sabada kuliah di Jurusan Pendidikan Basa Sunda FPBS Universitas Pendidikan. Indonésia (UPI). Ti harita karanganana dina wangun carpon, sajak, dongéng, ...
File link: http://118.97.193.11/mood...K_B._SUNDA_pengantar_.pdf
95%
View Online - pihatur ti nu nyusun - E-Learning SMA Negeri 1 Cianjur
DAPTAR EUSI kaca LEMBAR PENGESAHAN ...
Kamampuh Maca Pamahaman Carpon (Basa Sunda) Jeng Cerpen ( Basa Indonesia) Santri Program. Pesantren Mahasiswa Angkatan Ka-4 Daarut Tauhiid  ...
File link: http://repository.upi.edu...0597_table_of_content.pdf
95%
View Online - DAPTAR EUSI kaca LEMBAR PENGESAHAN ...
1 BAB I BUBUKA 1.1 Kasang Tukang Panalungtikan Basa ...
pangajaran nulis carpon dumasar kompeténsi dasar basa Sunda kelas XI SMA. Sakumaha anu geus diébréhkeun di luhur, bangbaluh tadi perlu diréngsékeun ...
File link: http://repository.upi.edu/operator/upload/s_bd_0806519_chapter1.pdf
95%
View Online - 1 BAB I BUBUKA 1.1 Kasang Tukang Panalungtikan Basa ...
1 BAB I BUBUKA 1.1 Kasang Tukang Panalungtikan Umumna carita ...
G.S. ogé dianggap minangka salah saurang inohong anu ngaluluguan nulis carpon dina basa Sunda. Atawa sed saeutik rada heubeul ti dinya carita pondok  ...
File link: http://repository.upi.edu/operator/upload/t_pbbs_0907491_chapter1.pdf
95%
View Online - 1 BAB I BUBUKA 1.1 Kasang Tukang Panalungtikan Umumna carita ...
Balik Ka Lembur - Pikiran Kuring....
Memang bener, eusi dina ieu Kumpulan Carpon masih jauh jeung undak-usuk basa boh dina seratan atawa gramatika Basa Sunda anu saestuna. Ngan, aya ...
File link: http://warsa.files.wordpr...lan-carpon-kang-warsa.pdf
95%
View Online - Balik Ka Lembur - Pikiran Kuring....