Android app on Google PlayAndroid app on Google Play Hướng dẫn số 08 HD BTCTW ngày 21 tháng 6 năm 2007 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   Hướng dẫn số 08 HD BTCTW ngày 21 tháng 6 năm 2007

QuyTrinhXetKetNapDangVien(Tham khao).pdf
Điều 4 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. - Quy định số ... Khoản 3 của Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/01/2012 của Ban. Chấp hành ... 8 Mẫu 6-KNĐ.
File link: http://www.langson.gov.vn...ngVien(Tham%2520khao).pdf
99%
View Online - QuyTrinhXetKetNapDangVien(Tham khao).pdf
THÀNH UÝ ĐÀ NẮNG ĐẤNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 25/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương “Về .... thể là sinh từ tháng 7/1955 trở lại đây đổi với nam và từ tháng .7/ 1960 trở lại đây .... tinh thần Chi thị số 18ẹCT/TW ngày 22/11/2007 của Ban Bí thư và Hướng ..... bật đầu từ tháng 5-2010, cơ bản hoàn thành trong tháng 6-2010', đại hội đại ...
File link: http://noibo.bhxhdanang.gov.vn/VanBanDi/2009/07-HD-TU.pdf
94%
View Online - THÀNH UÝ ĐÀ NẮNG ĐẤNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tệp đính kèm - Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang
Điều 21, Điều lệ Đảng quy định: Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ .... Page 6 ..... Chí Minh; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Ban Tổ.
File link: http://truongchinhtri.ang...041c8d226b975bdbf90329cd1
93%
View Online - Tệp đính kèm - Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang
Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng
(Theo Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW ngày 17-05-2012. Hướng dẫn ... Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai ... 08. Nơi cư trú: - Nơi thường trú: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành .... 21. Đi nước ngoài: Ghi rõ thời gian từ tháng năm nào đến tháng năm nào, đi.
File link: http://www.dlu.edu.vn/FileUpload/201210284045796.pdf
92%
View Online - Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng
Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm - Cổng thông tin ...
27 Tháng Sáu 2013 ... và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 ... Chỉ thị số 21-CT /TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư “Về việc đẩy mạnh thực ... Nghị quyết số 08 -NQ/TU ngày 28/12/2012 của Tỉnh ủy “Về nhiệm vụ phát triển ..... Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 24/10/2007 của Ban Tổ chức ...
File link: http://www.travinh.gov.vn...%2BQ4.pdf%3FMOD%3DAJPERES
92%
View Online - Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm - Cổng thông tin ...
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - Bộ Công thương
20 Tháng Mười 2013 ... Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ.
File link: http://www.moit.gov.vn/Images/FileVanBan/_TT41-2013-BNNPTNT.pdf
92%
View Online - PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - Bộ Công thương
Số 303 -BC/TU gl”v“W--gmM _ - Dong Nai Portal - Đồng Nai
2 Tháng Sáu 2014 ... Biên Hòa, ngà _19 tháng 5 năm 2014. Số 303 ... Hướng dẫn số zz-HD/BTCTW ngày 04/11/2013 của Ban-Tổ chức Trung ương về “kiểm .... được đánh giá đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đạt tỷ lệ 31,6%; có 08/28 đảng hộ ... lệ 21,6%; khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 76/380 chi hộ,.
File link: http://stp.dongnai.gov.vn...aoDieuHanh/NewForm/85.pdf
92%
View Online - Số 303 -BC/TU gl”v“W--gmM _ - Dong Nai Portal - Đồng Nai
3. Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 20/10/2009 về việc khen thưởng tổ
r * Nha Trang, ngày 20 tháng 10 năm 2009. SỐ 08 -QĐ/TU V 1 ... Bộ Chính trị về “ Thi hành Đọiệu lệ Đảng”; Hướng dân SfÔ Q3-HP/BTCỆIW, ngày 29g 12/2006 của .... 5/2/3), Buông dẫn số OS-HD/BTCTW, ngày 21/6/2007 của Ban Tổ chức.
File link: http://www.ntu.edu.vn/Por...0va%2520dang%2520vien.pdf
91%
View Online - 3. Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 20/10/2009 về việc khen thưởng tổ
Tải tài liệu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 Tháng Năm 2014 ... tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn ... 6. Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng. Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản ... Công văn số 6179-CV/BTCTW ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ban Tổ.
File link: http://subportal.monre.go...HC/CCHC_2014723152015.pdf
89%
View Online - Tải tài liệu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trả lời bạn đọc CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN
Tại điểm 2(2.4 b), Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên số. 08-HD/BTCTW ngày 21-6-2007 của Ban Tổ chức Trung ương về khai và ... kỳ dự bị quy định như sau: công nhân 9 tháng, các thành phần khác 1 năm.
File link: http://www.xaydungdang.org.vn/Uploads/Data/2010_new/4/27.pdf
88%
View Online - Trả lời bạn đọc CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN