Android app on Google PlayAndroid app on Google Play Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg  - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ...
2010-2020” theo quy định tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ ..... vận dụng các định mức chi quy định tại Thông tÆ° số 123/2009/ TT-BTC ngày. 17 tháng 6 .... HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trá»±c thuộc TW;. - Sở ...
File link: http://www.ctu.edu.vn/vbdh/vbcb/2013_130_TTLT_BTC_BGDDT.pdf
98%
Go To Link - Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ...