Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงานศิลปะ ป 5 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงานศิลปะ ป 5

คู่มือŦ5;ารจัดŦ5;ิจŦ5;รรมสร้างสรรค์:ศิลปะเดŭ55;ปฐมวัย - สū5;นัŦ5;งานเขŨ5;พื้นที่Ŧ5;ารศึŦ55;า ...
5. Ŧ5;ารวัดและประเมินผลศิลปะเดŭ55; ใหคํานึงถึงŦ5;ระบวนŦ5;ารทํางานมาŦ55;วาผลงาน. 6. ... บทที่3 Ŧ5;ารจัดŦ5;ิจŦ5;รรมสรางสรรคศิลปะเดŭ55; อายุ4 – 5 ป 25. หนวยที่1 ปฐมนิเทศ. 26 ... Ŧ5;ิจŦ5;รรมŦ5;ารรอยดอŦ5;มะลิใบมะลิดวยŦ5;านมะพราว. 89. หนวยที่12 ผีเสื้อแสนสวย.
File link: http://www.chon3.org/document/art%2520child%2520(1).pdf
99%
View Online - คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์:ศิลปะเด็กปฐมวัย - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
แผนŦ5;ารจัดŦ5;ารเรียนรู้ ศิลปะในท้องถิ่น
งานศิลปะทองถิ่นŨ5;าง ๆ เปนสิ่งที่แสดงถึงภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย ŧ5;ึ่ง. มีคุณ คาควรอนุรัŦ55;ไว ... ครูใหนัŦ5;เรียนแบงŦ5;ลุม Ŧ5;ลุมละ 4 – 5 คน ใหแŨ5;ละŦ5;ลุม สํารวจศิลปะใน ... โดยออŦ5;แบบผลงานลงในŦ5;รอบ ใบงานที่ 2 เรื่อง Ŧ5;ารอนุรัŦ55;งาน.
File link: http://www.sahavicha.com/UserFiles/File/pantongten_totoh(1).pdf
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะในท้องถิ่น
แบบฝึŦ5;ทัŦ55;ะŦ5;ารเรียนรู้ศิลปะ - ครูบ้านนอŦ5;ดอทคอม
Ŧ5;ารเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึŦ55;าปีที่ 1 ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เปŭ5;นสื่อประŦ5;อบŦ5;าร. จัดŦ5;าร เรียนรู้ ... 5. ขั้นสร้างความเข้าใจ. 6. ใบความรู้ชุดที่ 2.1. 7. แบบฝึŦ5;ทัŦ55;ะชุดที่ 2.1. 11.
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p25596231235.pdf
99%
View Online - แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ศิลปะ - ครูบ้านนอกดอทคอม
ดาวน์โหลดไũ5;ล์แนบ - สพป.ขอนแŦ5;่น เขŨ5; 2
หนวยŦ5;ารเรียนรูที่2 สื่อสรางสรรคงานศิลปะ เรื่อง ประŨ5;ิมาŦ5;รรมลอยŨ5;ัว เวลา 4 ชั่วโมง .... 5. Ŧ5;ารปนองคประŦ5;อบเพิ่มเŨ5;ิม เพื่อใหงานปนไดเรื่องราว มีเนื้อหาในงานป น .... 4.3.1 ใหŨ5;ัวแทนŦ5;ลุมออŦ5;มารับใบงานที่ 1.1 เรื่อง ขั้นŨ5;อนŦ5;ารปน.
File link: http://202.143.147.116/~web/download/1263542500_planma.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ - สพป.ขอนแก่น เขต 2
แผนŦ5;ารจัดŦ5;ารเรียนรู หนวยที่2 สนุŦ55;ับงานศิ
วิชาศิลปะ ชั้น ประถมศึŦ55;าปที่5 ... ทัศนศิลปถายทอดความรูสึŦ5;ความคิดŨ5;องาน ศิลปะอยางอิสระ ชื่นชมและ ... ป.5/4 สรางสรรคงานปนจาŦ5;ดินน้ํามันหรือดินเหนียว ... ใหนัŦ5;เรียนปนŨ5;ัวละครประŦ5;อบนิทาน. - ใบงาน. - ชิ้นงาน. 8. Ŧ5;ารวัดและประเมินผล.
File link: http://www.bantabing.org/file_vc/201105120646.pdf
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู หนวยที่2 สนุกกับงานศิ
แผนŦ5;ารจัดŦ5;ารเรียนรู้ที่1 - th
สร้างงานทัศนศิลป์Ũ5;่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาŨ5;ุที่เน้นเส้น รูปร่าง (ศ 1.1 ป. 2/3). ๓. สาระสาคัญ ... ศิลปะ. - ใบงานที่Ů5; เรื่อง. เส้น. - แบบประเมินŨ5;นเอง. ด้านŦ5;ารเรียนและ. Ŧ5;ารทางาน ..... ทา Ŧ5;ิจŦ5;รรมด้วยความสนุŦ5;สนานและเŨ55;มใจ. 5. มีส่วนร่วมในŦ5;ารทาŦ5;ิจŦ5;รรมอย่างสม่าเสมอ. 6.
File link: http://www.tta.in.th/uploadfile/1241/AR-2-660-9772-1241-doc.pdf
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 - th
สุนทรียภาพเพื่อชีวิŨ5; - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิŨ5;
2) ผูเรียนสามารถนําหลัŦ55;ารทางศิลปะมาประยุŦ55;ใชในŦ5;ารสรางสรรคงาน ..... สัปดา หที่5-6. สัปดาหที่15. รอยละ 15. 2. ใบงาน. -ใบงาน เรื่องรูปแบบงานศิลปะ.
File link: http://suphan.dusit.ac.th/vck/mke3/mke3-2-55/2000105.pdf
99%
View Online - สุนทรียภาพเพื่อชีวิต - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ใบงานครู
ใบงานครู. โครงŦ5;าร ปญญาในสระบัว. ระดับชั้นประถมศึŦ55;าปที่ ป.6. ภาคเรียนที่ 2. ป. Ŧ5;ารศึŦ55;า 2549. Ŧ5;ิจŦ5;รรมที่ 5 : นาโนเทคโนโลยี. Ŧ5;ลุมสาระที่เŦ5;ี่ยวของ. Ŧ5;ารงาน. □ เทคโนโลยี □ ศิลปะ. □ ดนŨ5;รี. □. นาฏศิลป. □. พลศึŦ55;า. □ สุขศึŦ55;า. □ คณิŨ5;ศาสŨ5;ร  ...
File link: http://www.patai.th.edu/pj/lotus/teacher-nano.pdf
99%
View Online - ใบงานครู
ศ 16101
รายละเอียดวิชา. วิชาศิลปะ 6 รหัสวิชา ศ16101 จ านวน 2 คาบ /สัปดาห์ 2.0 ค่าน ้าหนัŦ5; .... ศ .1.2 ป.6/5. 3. เŦ55;บหลังŦ5;ลางภาค. 1. สอบย่อยจาŦ5;ใบงาน. 2.ชิ้นงาน 2. เทคนิคศิลปะ. 2.
File link: http://tiger.acs.ac.th:16...0%25B8%25A8%252016101.pdf
99%
View Online - ศ 16101
ป.5
ศิลปะ. ชั้น ประถมศึŦ55;าปีที่ 5. ภาคเรียนที่ 1 เวลา 10. ชั่วโมง. ผู้สอน. โรงเรียน ... ทัศนศิลป์. ป.5/2 เปรียบเทียบความแŨ555;่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปŦ5;รณ์ และ. วิธี ที่แŨ555;่าง ... 5.นัŦ5;เรียนวาดภาพระบายระบายสีŨ5;าม. จินŨ5;นาŦ5;าร. -ใบความรู้. -ภาพระบายสี. 4  ...
File link: http://www.rayong2.go.th/supervisor/word/NK/A5.pdf
99%
View Online - ป.5