Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ใบงานภาษาอังกฤษ ป 3 pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ใบงานภาษาอังกฤษ ป 3

ชุดการสอน Ū3;ิชาภาษาอū3;งกฤษ (แบบũ3;ึกหū3;ด) ชū3;้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาษาอū3;งกฤษเกี่ยŪ3;กū3;บการสื่อสาร ทū3;กทายใชᢴ3;ในชีŪ3;ิตประจําŪ33;น. ไดᢴ3;ถูกตᢴ3;อง .... 8. ใบงาน. หนŪ3;ยที่3. คําสū3;่ง ใหᢴ3;นū3;กเรียนใสตū33;เลขในชองของภาพที่ครูออกเสียง.
File link: http://www.ssb-nk.com/article/pdf/962.pdf
99%
View Online - ชุดการสอน วิชาภาษาอังกฤษ (แบบฝึกหัด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ใบงานŪ3;ิชาภาษาอū3;งกฤษ หนŪ3;ยการเรียนรูᢴ3;ที่ 3 แผน
ใบงานŪ3;ิชาภาษาอū3;งกฤษ. หนŪ3;ยการเรียนรูᢴ3;ที่ 3 แผนการสอนที่ 3 ชū3;้นประถมศึกษาปที่ 1. เรื่อง การแนะนําตū33;. Ū33;ตถุประสงค. 1. พูดภาษาอū3;งกฤษอยางงายๆ ไดᢴ3;. 2.
File link: http://web.bsru.ac.th/~supapen/TTT/T%252003.pdf
99%
View Online - ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรูที่ 3 แผน
แผนการจū3;ดการเรียนรู้ รายŪ3;ิชา ภาษาอū3;งกฤษพื้น
ใบงาน การจū3;บคู่ภาพกū3;บประโยค. 10. คุŨ3;ลū3;กษŨ3;ะอū3;นพึงประสงค์. 1. มุ่งมū3;่นในการทางาน. 2. ใũ3;่ เรียนรู้. 3. อยู่อย่างพอเพียง. 4. มีŪ3;ินū3;ย. 5. มีจิตสาธารŨ3;ะ. 6. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่าง ...
File link: http://www.ska1.obec.go.th/km/knowledgeattach/1311753535_engp5.pdf
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้น
ใบงานŪ3;ิชาภาษาอū3;งกฤษ หนŪ3;ยการเรียนรูᢴ3;ที่ 7 แผน
ใบงานŪ3;ิชาภาษาอū3;งกฤษ. หนŪ3;ยการเรียนรูᢴ3;ที่ 7 แผนการสอนที่ 7 ชū3;้นประถมศึกษาปที่ 1. เรื่อง สū3;ตŪ3;. Ū33;ตถุประสงค. 1. พูดภาษาอū3;งกฤษอยางงายๆ ไดᢴ3;. 2.
File link: http://web.bsru.ac.th/~supapen/TTT/T%2520O7.pdf
99%
View Online - ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรูที่ 7 แผน
ใบงานŪ3;ิชาภาษาอū3;งกฤษ หนŪ3;ยการเรียนรูᢴ3;ที่ 2 แผน
ใบงานŪ3;ิชาภาษาอū3;งกฤษ. หนŪ3;ยการเรียนรูᢴ3;ที่ 2 แผนการสอนที่ 2 ชū3;้นประถมศึกษาปที่ 1. เรื่อง การทū3;กทาย. Ū33;ตถุประสงค. 1. รูᢴ3;และเขᢴ3;าใจคําสū3;่งงายๆ. 2. ... Page 3 ...
File link: http://web.bsru.ac.th/~supapen/TTT/T%252001.pdf
99%
View Online - ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ หนวยการเรียนรูที่ 2 แผน
3 แผนการจū3;ดการเรียนรู้เรื่อง Time - kruchok
กลุมสาระการเรียนรูᢴ3;ภาษาตางประเทศ(ภาษาอū3;งกฤษ). ชū3;้นประถมศึกษาปที่6 .... 9. ______. 10_________________. ใบงานที่3 i. nine thirty- five j. seven ten h. eight o' ...
File link: http://kruchok.files.word...b9e0b989e0b980e0b8a31.pdf
99%
View Online - 3 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Time - kruchok
5 รู้จū3;กบุคลในครอบครū33; 6 โเรียนของŧ33;น
ใบงานŪ3;ิชาภาษาอū3;งกฤษ. หนŪ3;ยการเรียนรูᢴ3;ที่ 5 แผนการสอนที่ 5 ชū3;้นประถมศึกษาปที่ 1. เรื่อง โรงเรียนของŧ33;น. Ū33;ตถุประสงค. 1. พูดภาษาอū3;งกฤษอยางงายๆ ไดᢴ3;. 2.
File link: http://web.bsru.ac.th/~supapen/TTT/T%252006.pdf
99%
View Online - 5 รู้จักบุคลในครอบครัว 6 โเรียนของฉัน
ดาŪ3;น์โหลดไฟล์ที่นี่
2. การประเมินผลของแบบũ3;ึกเสริมทū3;กษะการเขียนคาศū3;พท์ภาษาอū3;งกฤษ. 3. สาระสาคū3;ญ. 4. มาตรฐานและตū33;ชี้Ū33;ด. 5 ... 3. ตรŪ3;จคาตอบจากเŧ3;ลยท้ายเล่ม. 4. ศึกษาคาศū3;พท์จากใบคŪ3;ามรู้. 5. ... ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/Ū3;าดภาพสū3;ญลū3;กษŨ3;์หรือเครื่องหมายตรงตามคŪ3;ามหมายของ.
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p34596290920.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
เชิญทางนี้
ใบงานการคิดŪ3;ิเคราะห. กลุมสาระการเรียนรูᢴ3;ภาษาตางประเทศ (ภาษาอū3;งกฤษ) ชū3;้น ประถมศึกษาปที่ 5. โรงเรียนŪ33;งหลŪ3;ง อําเภอเสลภูมิ สํานū3;กงานเขตพื้นที่การศึกษารᢴ3;อยเอ็ด เขต ...
File link: http://www.sahavicha.com/UserFiles/File/worksheek.pdf
99%
View Online - เชิญทางนี้
ชุดที่ 3 Passages and Tales
ชุดที่3 เรื่อง Passages and Tales. Ū3;ิชาภาษาอū3;งกฤษ 1 ชū3;้นมū3;ธยมศึกษาปีที่ 1 จานŪ3;น 20 ข้อ/ 20 คะแนน เŪ3;ลา30 นาที. On Sunday when Jitra was shopping, she found a.
File link: http://eng.samroiwit.ac.th/engoig/kruoig3.pdf
99%
View Online - ชุดที่ 3 Passages and Tales