Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โยงเส้นจับคู่ภาพ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โยงเส้นจับคู่ภาพ

คําชีแจง : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่วันกับภาพ - NOE Plaza
โรงเรียน .................................................................................................................................... ............................................... คําชีแจง : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่วันกับภาพที สัมพันธ์กัน.
File link: http://skc.noeplaza.org/cai/p2/english/sara2/PDF/ex2_3_21.pdf
99%
View Online - คําชีแจง : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่วันกับภาพ - NOE Plaza
คําชีแจง : โยงเส้นจับคู่ประโยคกับรูปภาพที สัม - NOE Plaza
เลขที............... โรงเรียน............................................................................................................ ....................................................... คําชีแจง : โยงเส้นจับคู่ประโยคกับรูปภาพที สัมพันธ์กัน.
File link: http://skc.noeplaza.org/cai/p3/english/sara1/PDF/ex1_3_11.pdf
99%
View Online - คําชีแจง : โยงเส้นจับคู่ประโยคกับรูปภาพที สัม - NOE Plaza
คำชี้แจง : 3 โยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภำพให้ - NOE Plaza
โรงเรียน .................................................................................................................................... ........... .................................... คำชี้แจง : 3 โยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภำพให้ถูกต้อง.
File link: http://skc.noeplaza.org/cai/p1/english/sara2/pdf/ex3_1_21.pdf
99%
View Online - คำชี้แจง : 3 โยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภำพให้ - NOE Plaza
ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
... ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1. ชื่อ………………………………………………………… …..……..ชั้น………….เลขที่….. ค าสั่ง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับชื่อให้ถูกต้อง. 1.
File link: http://krumolticha.files....9e0b8b2e0b899e0b89b-1.pdf
99%
View Online - ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
Page 1 Page 2 245 สู้ คู่มอครู ส่ ยุ่ ปิ คํ คิ ้ ชุดการสอนท3 เรองการสรางเเละ ...
กระควบไว้อยางให้เกถอนใป่บา ไร์คนสอถากเส้นตามขอบของกระทาษรูปเรชาคณค . . 3. .... ม่ํ ะิงโยงเช้ํจับคู่รูปเรชาคณีตทิ|กิดจากการเขียนโดยใร์แบบวูป่บัน ๆ. (1 คะแนน) .
File link: http://digital_collect.li...33/appendix_(245-277).pdf
99%
View Online - Page 1 Page 2 245 สู้ คู่มอครู ส่ ยุ่ ปิ คํ คิ ้ ชุดการสอนท3 เรองการสรางเเละ ...
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
จุดประสงค์การเรียนรู้ อ่านและบอกความหมายเกี่ยวกับผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้. A. Direction : Match the words with the pictures. คาชี้แจง : โยงเส้นจับคู่ภาพกับคาศัพท์ให้ถูกต้อง.
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p34596290920.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
การอ่าน เล่ม3 - นครสวรรค์ เขต 2
ลงชื่อ ..................................................... ผู้ประเมิน. แบบฝึกที่ 2 การอ่านคำที่มีตัวสะกดมาตรา แม่กก. คำชี้แจง นักเรียนดูภาพ อ่านคำแล้วโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำให้ถูกต้อง. นกฮูก. กระดูก.
File link: http://www.nsw2.obec.go.th/ld-nsw2/data02/data02-3/data02-3-3.pdf
99%
View Online - การอ่าน เล่ม3 - นครสวรรค์ เขต 2
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
12 พ.ย. 2009 ... ฝึกการรับรู้มิติสัมพันธ์ (Spatial Relation). นักเรียนได้ฝึกการเรียงภาพเหตุการณ์. ให้นักเรียน เติมรูปร่างทีหายไปให้ถูกต้อง. ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพทีเหมือนกัน ...
File link: http://202.29.212.229/spe.../6f128f912b3d7a552869.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดที่นี่
แจกให้นักเรียนทุกคน แล้วให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพ โดยครูเป็นผู้ตั้งคำถาม เช่น กลุ่มใดมี จำนวน. มากกว่า ให้วงกลมล้อมรอบภาพกลุ่มนั้น ตัวอย่างเช่น. 4) ให้นักเรียนจับคู่ส้ม 2 กอง ...
File link: http://www.pbn2.obec.go.th/sornor/flash/mp1.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์
ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.5. 2. B ให้นักเรียนโยงเส้นจับ คู่ภาพกับข้อความที่ตรงกันข้ามกัน(คะแนนเต็ม 10 คะแนน ค าตอบละ 2 คะแนน). 1. a slim ...
File link: http://www.thaischool.in....717_1_20120303-001413.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์