Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานอาหารเพื่อสุขภาพ

ชื่อโครงงาน - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
5 มิ.ย. 2013 ... Aerobics เพื่อสุขภาพ ... ส าหรับเนื้อหาของโครงงานนี้ค่อนข้างมีความหลากหลายเนื่องจาก นักเรียนสนใจ .... อาหารและโภชนาการ ในโครงงานนี้นักเรียนจะได้ศึกษา.
File link: http://e-school.kmutt.ac.th/Upload/N1_1372127095.pdf
99%
View Online - ชื่อโครงงาน - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
โครงงาน เรื่อง ชาตะไคร้เพื่อสุขภาพ จัดทาโดย - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ ...
19 ก.ค. 2011 ... ปรุง แต่งสีและกลิ่นให้กับอาหารมานานแล้วและยังสามารถใช้ดับกลิ่นได้อีกด้วย ... ทาโครง งานครั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ที่รักสุขภาพเพราะตะไคร้ ...
File link: http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/attachments/184_pro02.pdf
99%
View Online - โครงงาน เรื่อง ชาตะไคร้เพื่อสุขภาพ จัดทาโดย - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ ...
โครงการน้ำมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ(อาชีพ) - โรงเรียนบ้านดอยคำ
จากการสังเกตสภาพแวดล้อมการบริโภคอาหารของนักเรียนและผู้ปกครองในปัจจุบัน จะเห็น ว่ามีการ ... ดังนั้นพวกเราจึงได้คิดท าโครงงานมหัศจรรย์น ้าดื่มเพื่อสุขภาพขึ้น ...
File link: http://www.doikham.ac.th/download/doc5.pdf
99%
View Online - โครงการน้ำมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ(อาชีพ) - โรงเรียนบ้านดอยคำ
กิจกรรมโครงงานอาหารแปรรูปจากพืชผักสมุนไพร น - โรงเรียนบ้านตะโกโคก
จุดมุงหมายของโครงงานอาหารแปรรูปประเภทการทําน้ําพริกปลาดุกลงทุงนี้เพื่อคิดหา ... ไทยนิยมอยางน้ําพริกมาเปนอาหารเพื่อสุขภาพที่มีสวนประกอบของผักสมุนไพรและ ...
File link: http://www.tagokhok.ac.th/pdf/1386566617.pdf
99%
View Online - กิจกรรมโครงงานอาหารแปรรูปจากพืชผักสมุนไพร น - โรงเรียนบ้านตะโกโคก
โครงงาน เรื่อง ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงงานขึ้นเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ... ปราศจากสาร เคมี เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาให้ความส าคัญกับสุขภาพปากและฟัน .... บริโภคสามารถผลิต ได้จากน ้าทะเลหรือดินเค็ม เป็นเครื่องปรุงอาหารที่ให้รสเค็มที่มีมา. ตั้งแต่โบราณ ...
File link: http://www.pcschool.ac.th/pc/mainfile/hunsa/image/pic555.pdf
99%
View Online - โครงงาน เรื่อง ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ
โครงการ “อาหารปลอดภัย” - เด็ก ไทย ปลอดภัย
เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี ... 5. ประชุม กรรมการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ... จึงทําใหนักเรียนสุขภาพดีระบบขับถายดี.
File link: http://www.safedekthai.com/school/safe/04.pdf
99%
View Online - โครงการ “อาหารปลอดภัย” - เด็ก ไทย ปลอดภัย
โครงงาน - กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
... และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย. ผลจากการศึกษา โครง งาน เรื่องอาหารปลอดภัยจากจิ้งหรีด พบว่า นักศึกษาได้ท าตาม ... เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ .
File link: http://www.bangphonua.com/private_folder/Project_Work/Project_Work.pdf
99%
View Online - โครงงาน - กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ
ผักเปลี่ยนวิถี - โครงการ อาหาร กลางวัน แบบ ยั่งยืน
ได้ชิม และยังเป็นทางเลือกใหม่ในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ... เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ พืชผักที่พวกเราปลูก ในการทาโครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์สาเร็จลุล่วง.
File link: http://lp.vec.go.th/weblp..._chaiyapoom_doccument.pdf
99%
View Online - ผักเปลี่ยนวิถี - โครงการ อาหาร กลางวัน แบบ ยั่งยืน
ตัวอย่างหัวข้อโครงงานสุขภาพ - สสจ.กำแพงเพชร - กระทรวงสาธารณสุข
หากได้นำมาเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อการทำโครงงานด้านสุขภาพก็จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนา กิจกรรม .... พฤติกรรมการบริโภค เช่น การกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การงดเว้นสิ่งที่ไม่.
File link: http://kpo.moph.go.th/webkpo/news_file/0006220131106132505.pdf
99%
View Online - ตัวอย่างหัวข้อโครงงานสุขภาพ - สสจ.กำแพงเพชร - กระทรวงสาธารณสุข
โครงงาน วิทยาศาสตร์
จากการที่คณะผู้จัดทําโครงงาน เรื่องขนมจีนสมุนไพรเพื่อเ ป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อถิ่น ... ผสมทําให้ขนมจีนมีสีสันที่สวยงาม อีกทั้งขนมจีนที่ออกมาก็เป็นขนมจีนเพื่อสุขภาพอีกด้วย ... ขนมจีนเป็นอาหารที่มีอยู่คู่ชาวไทยในทุกๆภาคมาช้านาน โดยเฉพาะชาวภาคอีสาน ไม่ว่า.
File link: http://www.torychem.com/allhtml/allstudent/pdf/12.kanomjeen.pdf
99%
View Online - โครงงาน วิทยาศาสตร์