Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานพืชสมุนไพรไล่ยุง pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานพืชสมุนไพรไล่ยุง

คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน - Puriku
ทรัพยากรพืชและสัตวและทรัพยากรพืชของทั้งสองประเทศมีจํานวนไมนอยที่ ... ได ตระหนักถึงความจําเปนของการรวบรวมขอมูลการใชสมุนไพรไทยและจีนเหลานี้ไว ..... จากการศึกษาดูงานดานการแพทยและสมุนไพรจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีนของนัก วิชาการไทย ..... สเตียรอยด (steroids) เปนสารที่มีสูตรโครงสรางเชนเดียวกับฮอร โมน ...
File link: http://www.puriku.com/dow...8%25B5%25E0%25B8%2599.pdf
99%
View Online - คูมือการใชสมุนไพรไทย-จีน - Puriku
การศึกษาวิจัยเศรษฐกิจสมุนไพรไทย กรณีศึกษา - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
... เป็นต้น สมุนไพรไทยจึง. มีโอกาสในการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญที่สร้างรายได้ให้แก่ ประเทศ ... การประชาสัมพันธ์/จัดงานแสดงสินค้าเพื่อขยายฐานตลาดให้เพิ่มมากขึ้น .... นาไป สู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม แต่การพัฒนาสมุนไพรของไทยในปัจจุบัน ก็ยังขาดฐานข้อมูลด้าน.
File link: http://www.oae.go.th/download/resech/edu_49.PDF
99%
View Online - การศึกษาวิจัยเศรษฐกิจสมุนไพรไทย กรณีศึกษา - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โครงงานสำรวจสมุนไพร - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจําแนกประเภทของพืชสมุนไพร สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ .... วิธีการดําเนินงาน .... สรรพคุณ เปนยาเย็น ใชในการขับพิษไข ใชขับไลแมลง(ทําเปนธูปไลยุง ).
File link: http://school.obec.go.th/mattayommb/document/samunpri.pdf
99%
View Online - โครงงานสำรวจสมุนไพร - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ำมันหอมระเหย สารสกัดจาก พืชสมุนไพรไทย น้ำม - สำนักงานมาตรฐาน ...
เข้ากับกระแสสังคมไทยเราในปัจจุบัน ที่ให้ความสนใจกับเรื่อง- ... ระเหยจากพืชสมุนไพรไทย ซึ่งหลายชนิด สมอ. .... มาตรฐานข้างต้นกำหนดขึ้นโดย ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาค-.
File link: http://www.tisi.go.th/bulletinT/pdf/2545/325Jul02.pdf
99%
View Online - น้ำมันหอมระเหย สารสกัดจาก พืชสมุนไพรไทย น้ำม - สำนักงานมาตรฐาน ...
โครงงานสมุนไพรกำจัดยุง - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ในการศึกษาโครงงาน เรื่อง สมุนไพรกาจัดยุง คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า ... ในทางที่เป็น วิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น ความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้ด้านพืชสมุนไพร จึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง.
File link: /interstitial?url=http://.../attachments/184_pro5.pdf
99%
View Online - โครงงานสมุนไพรกำจัดยุง - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
โครง งาน เทียนไข สมุนไพร ไล่ ยุง - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
1.7.1 สมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้ทาเป็นเครื่องยา สมุนไพรกาเนิดมาจากธรรมชาติและมี ... ใน การศึกษาโครงงานเรื่อง เทียนไขสมุนไพรไล่ยุง คณะผู้จัดทา ได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจาก.
File link: /interstitial?url=http://...attachments/184_pro12.pdf
99%
View Online - โครง งาน เทียนไข สมุนไพร ไล่ ยุง - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
โครงงานการศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงหวี่ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ ...
การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงหวี่. ชื่อผู้ทาโครงงาน. 1. นางสาวกรรณิกา แป้นจันทร์. กศ น.อ าเภอคลองหาด จ.สระแก้ว. 2. นายชัยโย ทุมชะ. กศน.อ าเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว. 3.
File link: /interstitial?url=http://...chments/184_project07.pdf
99%
View Online - โครงงานการศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงหวี่ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ ...
โครงงานกระเพราไล่ยุง - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ที่มาและความส าคัญของโครงงาน ... ต้นมีขนปกคลุม ปลายใบแหลม มีกลิ่นหอมนิยมปลูกเป็น พืชสวนครัว ใบกระเพรามี 2 ชนิด คือ ... สมุนไพรใบกระเพรานั้นน ามาใช้เป็นสารไล่ยุงได้ ...
File link: /interstitial?url=http://...chments/184_project02.pdf
99%
View Online - โครงงานกระเพราไล่ยุง - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
โครงงานสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
โครงงาน. เรื่อง สมุนไพรกาจัดศัตรูพืช. ชื่อผู้จัดทาโครงงาน. 1. นางพรทิพย์ มกราพันธุ์. 2. นางรจนา สุวรรณ. 3. นางนุจรีย์ ผลิวรรณ. 4. นางสาวศิริภัสสร ก้อมมะณี. 5. นางสาวภัทราภรณ์  ...
File link: /interstitial?url=http://.../attachments/184_bb11.pdf
99%
View Online - โครงงานสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
โครงงาน เรื่อง ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ
บทคัดย่อ. โครงงานเรื่อง ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ เป็นการน าพืชสมุนไพรที่มีอยู่มาก ..... ในปะเทศไทยน ามาปลูกบ้างแต่ไม่แพร่หลาย ชอบขึ้นในดินร่วนซุย การระบายน ้าดี.
File link: http://www.anubanwang.tak1.org/download/samunprai.pdf
99%
View Online - โครงงาน เรื่อง ยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ