Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานคุณธรรมระดับประถม pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานคุณธรรมระดับประถม

โครงงานคุณธรรม www.moralproject.net - การจัดการความรู้ สพท.ปทุมธานี 2
ผูเรียน : หลักสูตรการเรียนรูโครงงานคุณธรรมฉบับนี้เหมาะกับนักเรียนประถมและ มัธยมศึกษา. เวลาเรียน .... ไมจํากัดจํานวนคน เพศ วัย สถานะ ระดับชวงชั้นหรือสายวิชาที่ เรียน ...
File link: http://kmc.ptt2.go.th/download/1303624026_1.pdf
99%
View Online - โครงงานคุณธรรม www.moralproject.net - การจัดการความรู้ สพท.ปทุมธานี 2
ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ - กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2
ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัด ... ของแต่ละจังหวัด ระดับละ ๑ โครง งาน ๕ ประเภทโครงงาน รวมจังหวัดละ ๑๕ โครงงาน ส่งเข้าประกวดใน ... ในหลวง” ของพระ มหาพงศ์นรินทร์ จิตวโส ประธานโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ.
File link: http://www.civilarmy2.net...9%2591%25E0%25B9%2591.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ - กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2
โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง - โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคก ...
กิตติศักดิ์ ยอยโพธิ์สัย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ กรรมการ. ๕) ด.ญ.สกาวเดือน อุทปา ... โครง งาน ๙ กิจกรรมทําดีเพื่อพอ เปนกิจกรรมลักษณะพหุคุณธรรม-พหุกิจกรรมมีจุดหมาย.
File link: http://kokperm.net46.net/pic3/nine.pdf
99%
View Online - โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง - โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคก ...
หลักสูตรการอบรมคุณธรรม (ระดับประถมศึกษา) - ศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม การอบรม ...
การอบรมในระดับประถมศึกษาเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัย ... หลักสูตรการอบรมคุณธรรมสําหรับระดับประถมศึกษา ... ๑) หลักสูตร ค่ายโครงงานคุณธรรม.
File link: http://www.ethics-training.in.th/ckfinder/userfiles/files/book01.pdf
99%
View Online - หลักสูตรการอบรมคุณธรรม (ระดับประถมศึกษา) - ศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม การอบรม ...
เรื่อง การสมัครเข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
จะจัดค่าอพัฒนาโครงงานคุณธรรม ให้น๊กเรียนประถมศึกษา ๔-๕. จําบวบ ๑๒๐ .... เพ็อพัฒนา ความรู๊ ความเข้าใจ และปฎิบาิจริงให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาเรืองโครงงาน. คุณธรรม ...
File link: http://www.ret2.go.th/ict...8%25A3%25E0%25B8%25A1.pdf
99%
View Online - เรื่อง การสมัครเข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รายงานผลการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับสํานัก - สพป.น่าน เขต 2
รายงานผลการประกวดโครงงานคุณธรรม. ระดับสํานักงานเขตธิ์นท็การศึกษา ประจําปืการ ศึกษา 2554. สํานักงานเขตติ์นทีการคึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ...
File link: http://www.nan2.go.th/old2school5534/data/file/pr%2520pr.pdf
99%
View Online - รายงานผลการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับสํานัก - สพป.น่าน เขต 2
โครงงาน คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง - โรงเรียนปรีชานุศาสน์
โครงงาน คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง. เรื่อง สมุดลดโลกร้อน. 1. ... ผู้รับผิดชอบโครง งาน. มีจิตส านึกในการลดภาวะโลกร้อน ... นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. จ านวนห้อง : ป.
File link: http://www2.pn.ac.th/projectwork/Bookglobalwarming.pdf
99%
View Online - โครงงาน คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง - โรงเรียนปรีชานุศาสน์
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม - กองกิจการพลเรือน ...
... ศูนย์การเรียนรู้โครงงานคุณธรรมฯ. ๑๗. ภาพรวมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาค และระดับประเทศ. ๑๘ ... เป็นนักเรียนประถมหรือมัธยม เพราะคุณธรรมและความดีงาม.
File link: http://www.civilarmy2.net...25A3%25E0%25B8%25A156.pdf
99%
View Online - หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม - กองกิจการพลเรือน ...
คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - หน้าแรก
โครงงานคุณธรรม เปิดกว้างส าหรับทุกคน ทั้งระดับประถมและมัธยม เพราะคุณธรรมและ. ความดีงาม เป็นเรื่องที่มีคุณค่าของคนทุกคน. สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วม วางแผนและด ...
File link: http://203.172.183.115/web/2554/index_post/sono.pdf
99%
View Online - คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - หน้าแรก
ชื่อผลงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“ ร้ (
ชื่อผลงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“ ร้อยรักร้อยดวงใจ ... คุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา พ่อแม่.
File link: http://kmbr1.nitesbr1.org/research/1337585559_09.Jakrit.pdf
99%
View Online - ชื่อผลงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“ ร้ (