Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานคุณธรรมระดับประถม pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานคุณธรรมระดับประถม

ปีงบประมาณ 2549-2550
โครงการที่ศูนยคุณธรรมไดใหการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนหนวยงานและ ..... ทํา อยางไรจึงจะชวยใหนักเรียนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ที่มีการดําเนินการ.
File link: http://datasource.moralce...0140205154424_p9qc8_g.pdf
99%
View Online - ปีงบประมาณ 2549-2550
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ - KM
โครงงาน เศรษฐกิจพอเพียง เลี่ยง. ความยากจน ... 5. ด.ญ. ขนิษฐา แดงน า กรรมการและ เลขานุการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... เพื่อสร้างเครือข่ายโดยมีการส่งเสริมคุณธรรม น้อมน า เศรษฐกิจพอเพียงสู่ ... ระยะที่ 1 การจัดท าโครงงาน อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2554.
File link: http://km.nara1.org/research/1316010970_project.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ - KM
รายงานผลการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับสํานัก - สพป.น่าน เขต 2
สํานักงานเขดดิ์นทึการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานคุณธรรม. ระดับเขตติ์นทึการศึกษา ประจําปิการศึกต่ํ 2554 ธิ์น ในวันทื 2-3 สิงหาคม 2554 ณ ...
File link: http://www.nan2.go.th/old2school5534/data/file/pr%2520pr.pdf
99%
View Online - รายงานผลการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับสํานัก - สพป.น่าน เขต 2
การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน - สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ได้ดาเนินงานเกี่ยวกับ โครงการ ... ดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ...
File link: http://www.kan1.go.th/st54-ss0010.pdf
99%
View Online - การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน - สพป.กาญจนบุรี เขต 1
เรื่อง การสมัครเข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
จะจัดค่าอพัฒนาโครงงานคุณธรรม ให้น๊กเรียนประถมศึกษา ๔-๕. จําบวบ ๑๒๐ .... เพ็อพัฒนา ความรู๊ ความเข้าใจ และปฎิบาิจริงให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาเรืองโครงงาน. คุณธรรม ...
File link: http://www.ret2.go.th/ict...8%25A3%25E0%25B8%25A1.pdf
99%
View Online - เรื่อง การสมัครเข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รายละเอียดการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ร
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คัดเลือกตัวแทนโครงงาน ระดับประถมศึกษาของ เขตพื้นที่. เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...
File link: http://vitheebuddha.com/f...f5f9add153c0ab2393fde.pdf
99%
View Online - รายละเอียดการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ร
สรุปผลการแสดงโครงงานสงเสริมคุณธรรมความดี โ - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช ...
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่5. ที่. รางวัลเกียรติบัตรระดับ. ชื่อโครงงาน. 1 ชนะเลิศเหรียญทอง. จัดโตะและรองเทาใตตรงแถว ดูแลวสบายตา. 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง.
File link: http://www.kc.ac.th/files/adv2/Project%25202556.pdf
99%
View Online - สรุปผลการแสดงโครงงานสงเสริมคุณธรรมความดี โ - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช ...
โครงงาน คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง - โรงเรียนปรีชานุศาสน์
โครงงาน คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง. เรื่อง สมุดลดโลกร้อน. 1. ... ผู้รับผิดชอบโครง งาน. มีจิตส านึกในการลดภาวะโลกร้อน ... นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. จ านวนห้อง : ป.
File link: http://www2.pn.ac.th/projectwork/Bookglobalwarming.pdf
99%
View Online - โครงงาน คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง - โรงเรียนปรีชานุศาสน์
ร่างโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง - โรงเรียนบ้านหนองผือ ...
ตามผังมโนทัศน์ โครงงาน สติ กับ หน้าที่เด็ก นักเรียน กลุ่มเด็กดีโรงเรียนบ้านหนองผือ ... ระดับ ดี และมุ่งพัฒนากิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติที่อยู่ในระดับดี ก็ให้พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ... ๘.๒.๑ นักเรียนกลุ่มเด็กดีและนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน ร่วมกันก าหนดหน้าที่ของตนเอง และ.
File link: http://www.bannongphue.org/buddhism03.pdf
99%
View Online - ร่างโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง - โรงเรียนบ้านหนองผือ ...
ชื่อผลงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“ ร้ (
ชื่อผลงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“ ร้อยรักร้อยดวงใจ ... คุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา พ่อแม่.
File link: http://kmbr1.nitesbr1.org/research/1337585559_09.Jakrit.pdf
99%
View Online - ชื่อผลงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“ ร้ (