Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานขนมไทย pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานขนมไทย

โครงการวิชาชีพ “ ขนมดอกจอก สองสาว ” ศศิธร เริ - technosriracha.ac.th
12 ก.ย. 2012 ... โครงการวิชาชีพ “ ขนมดอกจอก สองสาว ”. ศศิธร เริกสนสารี. สุชาตา พลเทพา. โครงการ วิชาชีพนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.
File link: http://www.technosriracha...8%25B2%25E0%25B8%25A7.pdf
99%
View Online - โครงการวิชาชีพ “ ขนมดอกจอก สองสาว ” ศศิธร เริ - technosriracha.ac.th
หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ใบความรู้ที - kruchada
76 จังหวัดของไทย. 6. โปรแกรมช่วยสอนการทํางานของทรานซิสเตอร์. 7. คอมพิวเตอร์สอน พิมพ์ดีด. 8. ยาไทยและยาจีน. 9. สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ ...
File link: http://kruchada.wikispace...8%25A3%25E0%25B9%258C.pdf
99%
View Online - หน่วยที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ใบความรู้ที - kruchada
โครงการข้าวเกรียบเพื่อสุขภาพ - วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ผู้จัดทาโครงการเห็นว่า ข้าวเกรียบเป็นขนมไทยที่สามารถขายได้ใน. ท้องตลาด จึงสนใจที่จะ ท าและปรับปรุงส่วนผสมโดยการน าผักและ. ผลไม้มาเพิ่มคุณค่าทางอาหาร ...
File link: http://202.143.168.125/php/images/Project/Account/p12.pdf
99%
View Online - โครงการข้าวเกรียบเพื่อสุขภาพ - วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
โครงการพัฒนาขนมไทย เพื่อสุขภาพ วิไลลักษณศร
สูตรขนมṄทยเพื่อสุขภาพ. สค.-. กย.51. พัฒนาสูตรขนมไทยเพื่อสุขภาพตṉนแบบจํานวน 10 สูตร. - วิเคราḰหคุณคา. - ปรับสูตรขนมไทย. - ทดสอบการยอมรับในพื้นที่. โครงการ.
File link: http://www.nutritionthailand.or.th/upload/docpath/Symposium5_2_03.pdf
99%
View Online - โครงการพัฒนาขนมไทย เพื่อสุขภาพ วิไลลักษณศร
โครงการทำขนม - สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนมไทย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวิภาวดีจึงไดรวมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอวิภาวดี. จัดโครงการฝกอาชีพ การทําอาหารและขนมไทย ...
File link: http://surat.nfe.go.th/vipavadee/doc_vipawadee/ac05.pdf
99%
View Online - โครงการทำขนม - สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องการทําขนมไทยจากวัตถุดิบ. ในทองถิ่น กลุ มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.
File link: http://khoon.msu.ac.th/full123/yupha12180/titlepage.pdf
99%
View Online - การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่องก
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงง
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน. เรื่อง การทําขนมไทยจากวัตถุดิบในทอง ถิ่น. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. ชื่อผูวิจัย  ...
File link: http://school.obec.go.th/nongsoong/sutera.pdf
99%
View Online - ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงง
โครงงานผลิตและจำหน่ายวุ้นชาววัง - ดุสิต พณิชยการ
โครงการวุ้นชาววัง เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นมาเพื่อให้วัยรุ่นได้หันมาทานขนมไทยกันมากขึ้น วุ้น. ชาววัง เป็นขนมไทยสมัยใหม่ที่มีผู้ดัดแปลงท าให้มีขนมใหม่หลากหลายมากขึ้น ...
File link: http://203.144.226.201/ta...%25B1%25E0%25B8%25872.pdf
99%
View Online - โครงงานผลิตและจำหน่ายวุ้นชาววัง - ดุสิต พณิชยการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพ
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพ. ความเปนมา. ในปจจุบันปญหาโรคอ วนหรือภาวะโภชนาการเกินยังเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ.
File link: http://pnic.go.th/project/completed_report/2551-007/E-content.pdf
99%
View Online - ชื่อโครงการ การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพ
โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม สาระที่1 การดํารงช
ขนมไทยกับคานิยมใน ... โครงสรางรายวิชา ง 30201กินอยูอยางไทย (ตอ). ลําดับ ...... 2. สามารถปรับปรุง พัฒนาการทํา. ขนมไทย. 4. เทคโนโลยีในการ. พัฒนางานขนมไทย.
File link: http://www.sahavicha.com/UserFiles/File/worked2of4-6.pdf
99%
View Online - โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม สาระที่1 การดํารงช