Android app on Google PlayAndroid app on Google Play โครงงานขนมไทย pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   โครงงานขนมไทย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา สารสาระชั้นอนุบาล 2 / 4 สัปดา - satitpattana.ac.th
20 ก.ย. 2013 ... หน วย หนูอยากรู เรื่อง ขนมไทย 1. สัปดาห นี้เด็ก ๆ ได เรียนรู เรื่องราวเกี่ยวกับโครงงาน เด็กทุกคนได นําเสนอหัวข อโครงงานที่ตนเองสนใจ เช น.
File link: http://www.satitpattana.a...der2/week16_kinder2_4.pdf
99%
View Online - โรงเรียนสาธิตพัฒนา สารสาระชั้นอนุบาล 2 / 4 สัปดา - satitpattana.ac.th
ง23264ขนมไทย - โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ปฏิบัติงานท าขนมน ้าดอกไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอน. 14. ปฏิบัติงานท าขนมชั้นธัญพืชได้ถูก ต้องตามขั้นตอน. 15. ทักษะเขียนโครงงานขนมไทยตามโครงงานที่เลือกได้ถูกต้องตามขั้น ...
File link: http://www.sb.ac.th/cours...7%25E0%25B8%25A2%2520.pdf
99%
View Online - ง23264ขนมไทย - โรงเรียนศรีบุณยานนท์
5. โครงงานเรื่อง การทำบัวลอย - ค ณ ฑี พิทยาคม
โครงงานเรื่องบัวลอยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าหาวิธีการท าบัวลอยที่ยังไม่มีใครเคย. ท ามาก่อน ... บัวลอย จะเป็นการชักชวนเยาวชนไทยให้หันมาสนใจขนมไทยมากขึ้นด้วย ...
File link: http://www.khontee.ac.th/images/pdf/5bualoi.pdf
99%
View Online - 5. โครงงานเรื่อง การทำบัวลอย - ค ณ ฑี พิทยาคม
โครงงานขนมไทยพื้นบ้าน เรื่อง กลอยหัวหงอก จั 1
โครงงานขนมไทยพื้นบ้าน. เรื่อง กลอยหัวหงอก. จัดท าโดย. 1. เด็กชายสุริยา เบ็งยา เลขที่ 10. 2. เด็กหญิงเกตุนภา สารมะโน เลขที่ 14. 3. เด็กหญิงนารีรัตน์ ทิพโสต เลขที่ 20. 4.
File link: http://www.bophowit.com/image/b4.pdf
99%
View Online - โครงงานขนมไทยพื้นบ้าน เรื่อง กลอยหัวหงอก จั 1
โครงการการจัดทำขนมไทยข้าวต้มมัด
28 พ.ค. 2014 ... ชื่อโครงการ : การจัดท าขนมไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพ(ข้าวต้มมัด). ชื่อนักศึกษา : นายพงศธร วิริยะรัตนากุล. อาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวประภาวัลย์ เพชรประเสริฐ.
File link: http://www.sttheresa.ac.t...8%25B1%25E0%25B8%2594.pdf
99%
View Online - โครงการการจัดทำขนมไทยข้าวต้มมัด
โครงการพัฒนาขนมไทย เพื่อสุขภาพ วิไลลักษณ ศร
โครงการ. พัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพ. ผู รับผิดชอบโครงการ : นส.วิไลลักษณ ศรีสุระ. 10 ส งเสริมการผลิตร านขนมไทยเพื่อสḸขภาพใน. พื้นที่จ.สุมทรสงครามเมื่ḭได สูตร ...
File link: http://www.nutritionthailand.or.th/upload/docpath/Symposium5_2_03.pdf
99%
View Online - โครงการพัฒนาขนมไทย เพื่อสุขภาพ วิไลลักษณ    ศร
โครงงานผลิตและจำหน่ายวุ้นชาววัง
วุ้นชาววัง เป็นขนมไทยสมัยใหม่ซึ่งน ามาดัดแปลงท าให้มีขนมชนิดใหม่มาเพิ่มให้มีความ ... วุ้นชาววัง พร้อมศึกษาความคุ้มค่าโดยการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกโครงการและได้ ...
File link: http://203.144.226.201/ta...%25B1%25E0%25B8%25872.pdf
99%
View Online - โครงงานผลิตและจำหน่ายวุ้นชาววัง
โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากพืชสมุนไพ - ระบบติดตามการ ...
โครงการว์ิจ ยน์ี้มีจุดมุ่งหมายเพ์่อพ์ฒนาผลิตภ์ณฑ ขนมไทยจากพ์ชสมุนไพรพ์้นบ้าน โดย ศึกษาตารบ์. และวิธ์ีการผล์ิตขนมไทย จานวน 8 ชนิด คอ ขนมตะโก้ ขนมหม้อแกง ขนมส งขยา  ...
File link: http://iqa.rmutp.ac.th/evidence/file_attach/2555-3/2555-3-5.3-obt3.pdf
99%
View Online - โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากพืชสมุนไพ - ระบบติดตามการ ...
3. โครงงานเรื่อง การทำขนมวุ้นใส - ค ณ ฑี พิทยาคม
โครงงานการงานเรื่อง การท าขนมวุ้นใส เพื่อทดลองหาว่าสูตรการท าขนมวุ้นใสที่อร่อย ... กัน มากมายหลายวิธีตั้งแต่โบราณมาแล้ว โดยเฉพาะการน ามาปรุงแต่งให้ขนมไทยมีกลิ่น.
File link: http://www.khontee.ac.th/images/pdf/3wunsai.pdf
99%
View Online - 3. โครงงานเรื่อง การทำขนมวุ้นใส - ค ณ ฑี พิทยาคม
โครงงานซาลาเปาทอด - วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ
เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมนุษย์เรานั้นไม่ค่อยนิยมที่จะใช้วัสดุที่ท าจากธรรมชาติและ .... การจัดท าโครงงาน “ขนมซาลาเปาทอด” คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวการ.
File link: http://www.sattc.net/sar/sar_document/55firing_salapoa.pdf
99%
View Online - โครงงานซาลาเปาทอด - วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ