Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป 4 สสวท pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป 4 สสวท

กลุมสū4;ระกū4;รเรียนรูคณิตŪ44;สตร - โรงเรียนสū4;ธิตมหū4;วิทยū4;ลัย ...
เปนโรงเรียนในโครงกū4;รทŨ4;ลองสอนคณิตŪ44;สตรตū4;มหลักสูตรของ สสวท.เũ4;ื่อ ..... ŧ4;ั้น มัธยมŪ4;ึกษū4;ปᢳ4;ที่4 แผนกū4;รเรียนคณิตŪ44;สตร- วิทยū444;สตร. ภū4;คเรียนที่1. คū4;บ หนวย.
File link: http://mathematics.satitpatumwan.ac.th/2_history/guide%2520book.pdf
99%
View Online - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ...
คู่มือครูและแบบบันทึกกิจกรรม 4 - สำนักงū4;นเขตũ4;ื้นที่กū4;รŪ4;ึกษū4;ประถมŪ4;ึกษū4; ...
ũ4;ุทธŪ4;ักรū44; 2551 คู่มือครูประกอบŨ4;้วย ตัวอย่ū4;งแผนกū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนรู้เũ4;ื่อให้ ... สถū4;บัน ส่งเสริมกū4;รสอนวิทยū444;สตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กระทรวงŪ4;ึกษū4;ธิกū4;ร. กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียน รู้ ..... คณิตŪ44;สตร์ ป. 4. คู่มือครูรū4;ยวิŧ444;ื้นฐū4;นคณิตŪ44;สตร์ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่4 เล่มนี้สสวท.
File link: http://www.rnedu.go.th/mu...97/ipst_talk_02_07-09.pdf
99%
View Online - คู่มือครูและแบบบันทึกกิจกรรม 4 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
แผนฯ คณิต ป.4 เล่ม 1 ส่วนหน้ū4;.indd - บริษัท สำนักũ4;ิมũ4;์วัฒนū444;นิŧ4; จำกัŨ4;
คูมือครูแผนกū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนรู. กลุม สū4;ระ กū4;รเรียน รูคณิตŪ44;สตร. เลม 1. 4 ... หนังส ×อ​เรียน • แบบ½ƒกหัŨ4; • ฉบับสมบูรณแบบ • แผนÏ (CD) Àū4;ษū4;äทย ป. ñ–ö เลม ...
File link: http://www.wpp.co.th/Less...%25E0%25B8%25A1%25201.pdf
99%
View Online - แผนฯ คณิต ป.4 เล่ม 1 ส่วนหน้า.indd - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
รū4;ยงū4;นประจำū4;ปี 2552 Annual Report 2009 - สสวท.
4. สถū4;บันส่งเสริมกū4;รสอนวิทยū444;สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ไŨ4;้ใŧ4;้ ... วิทยū444;สตร์ คณิตŪ44;สตร์ และเทคโนโลยี ในกū4;รŨ4;ำū4;เนินงū4;นที่ผ่ū4;นมū4; สสวท. ...... 1) ควū4;มสำū4;เร็จของกū4;ร เบิกจ่ū4;ยงบประมū4;ณประจำū4;ปีเทียบกับเป้ū4;หมū4;ยตū4;มแผนปฏิบัติงū4;นอยู่ในระŨ4;ับที่ไม่น่ū44;อใจ.
File link: http://www.ipst.ac.th/web/files/AnnualReport_2552.pdf
99%
View Online - รายงานประจำาปี 2552 Annual Report 2009 - สสวท.
รū4;ยกū4;รหนังสือเรียน 8 กลุ่มสū4;ระ ตū4;มหลักสูตรแกน - องค์กū4;รค้ū4;ของ สกสค.
12 มี.ค. 2010 ... AUDIO CD ประกอบแบบฝึกหัŨ4;สัมผัสภū4;ษū4;จีน เล่ม 1 (1 แผ่น). สũ4;ฐ. 69.00 ... 1 2001100051327 หนังสือเรียนรū4;ยวิŧ444;ื นฐū4;น คณิตŪ44;สตร์ป.4. สสวท. 48.00.
File link: http://www.suksapan.or.th/documents/po/8_items_p_m_1-4.pdf
99%
View Online - รายการหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกน - องค์การค้าของ สกสค.
รū4;ยงū4;นประจำปᢳ4;2553 - สสวท.
สถū4;บันสงเสริมกū4;รสอนวิทยū444;สตรและเทคโนโลยี(สสวท.) THE INSTITUTE FOR THE ... ทิŪ4;ทū4;งและแผนกū4;รŨ4;ำเนินงū4;นปᢳ4;งบประมū4;ณ ๒๕๕๔. ๕๗. ภū4;คผนวก. ๕๘ ... คณิต Ū44;สตรและเทคโนโลยีเũ4;ื่อแกไขปญหū4;กū4;รขū44;แคลนครูวิทยū444;สตร ... Page 4 ...
File link: http://www.ipst.ac.th/web/files/AnnualReport_2553.pdf
99%
View Online - รายงานประจำป2553 - สสวท.
ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 1
เทคโนโลยี (สสวท.) และฉบับของส .... 2551 ใŧ4;้ส ū4;หรับ. ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ใน 3 กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้. 2. ... สื่อกū4;รเรียนรู้ รū4;ยวิŧ44;เũ4;ิ่มเติมของส ū4;นักũ4;ิมũ4;์เอกŧ4;นนี้ ส ū4;นักũ4;ิมũ4;์จะเป็นผู้จัŨ4;ท ū4;และตรวจสอบคุณภū44;. เนื้อหū4;โŨ4;ยส ...... 4 หนังสือเรียน คณิตŪ44;สตร์ ป.3 .... สถū4;บันส่งเสริมกū4;รสอนวิทยū444;สตร์และเทคโนโลยี. (สสวท.) กระทรวง Ū4;ึกษū4;ธิกū4;ร.
File link: http://202.143.157.5/downloads/list%2520learning/2555.pdf
99%
View Online - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ũ44;วน์โหลŨ4;ไฟล์แนบ
ที่สอŨ4;คล้องกับũ4;ัฒนū4;กū4;รทū4;งสมอง กลุ่มสū4;ระกū4;รเรียนรู้คณิตŪ44;สตร์ ŧ4;ั้นประถมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 2 ขึ้น ... ตū4;มหลักสูตร ซึ่งจัŨ4;ทำโŨ4;ยสถū4;บันส่งเสริมกū4;รสอนวิทยū444;สตร์และเทคโนโลยี (สสวท. ) ไŨ4;้ตū4;ม ..... 3.2 แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ครูแจกแผ่นตū4;รū4;งร้อยกลุ่มละ 55 แผ่น แล้วให้.
File link: http://km.udn1.net/research/1303791491_P2T1%25201%2520506.pdf
99%
View Online - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนกū4;รสอน52
ŧ4;ั้นมัธยมŪ4;ึกษū4;ปีที่ 5 ... มū4;ตรฐū4;นกū4;รเรียนรู้ŧ4;่วงŧ4;ั้นที่ 4 ค 5.3 ข้อ 1 ใŧ4;้ข้อมูลข่ū4;วสū4;รและค่ū4; สถิติŧ4;่วยในกū4;ร ... หนังสือเรียนสū4;ระกū4;รเรียนรู้ũ4;ื้นฐū4;น คณิตŪ44;สตร์สํū4;นักũ4;ิมũ4;์ สสวท.
File link: http://www.wt.ac.th/~witoo/pancarnson52.pdf
99%
View Online - แผนการสอน52
สū4;รบัญ
กū4;รŪ4;ึกษū4;แนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทū4;งกū4;รเรียนคณิตŪ44;สตร์นū4;นū444;ติ (Trends ... สū4;รบัญ (ต่อ). บทที่. หน้ū4;. 4 ผลกū4;รŪ4;ึกษū4;ค้นคว้ū4;… ... ร้อยละ ที่ไŨ4;้รับกū4;รจัŨ4;กิจกรรมกū4;รเรียนรู้โŨ4;ยใŧ4;้วิธี สอนแบบ สสวท. …… 90 ... 4 จū4;นวนของกū4;รเกิŨ4;อū44;ญū4;กรรมในปีที่ผ่ū4;นมū4;จū4;กสถū4;นีตū4;รวจ ท้องที่………… ... 6 กū4;รสรุปผลกū4;รũ4;ิจū4;รณū4;ระŨ4;ับควū4;มเหมū4;ะสมของแผนกū4;รจัŨ4;กū4;รเรียนรู้ จū4;ก.
File link: http://www.edu.nu.ac.th/s...oad/931180613095734is.pdf
99%
View Online - สารบัญ