Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play แบบฝึกหัด คำพ้องรูป พ้องเสียง pdf - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   แบบฝึกหัด คำพ้องรูป พ้องเสียง

Download File - the buddhapadipa buddhist sunday school
มุ่งหาคำตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ทักษะ ..... นักเรียนสามารถอ่านและเข้าใจ คำสั่งจากแบบฝึกหัด และ .... นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำพ้องรูปและคำพ้องเสียง.
File link: http://www.thaionsunday.o...1182/manual56page1-76.pdf
99%
View Online - Download File - the buddhapadipa buddhist sunday school
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๑ (อ้างอิงของวพ) ความส - th
ให้นักเรียนทากิจกรรมที่๒ เรื่อง ประโยชน์และพลังของภาษาในหนังสือแบบฝึกทักษะ .... เป็น นาคครุฑยุดเหนี่ยวในเครือวัลย์รูปยักษ์ยันยืนกอดกระบองกุม .... งใช้คาพ้องรูปพ้องเสียง. ๙.
File link: http://www.tta.in.th/uploadfile/1220/TH-12-245-947-1220-doc.pdf
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ที่๑ (อ้างอิงของวพ) ความส - th
บทเรียนสําเร็จรูปการอ่านเข้าใจได้ความรู้ เร - ครูบ้านนอกดอทคอม
เรื่องที่ ๕ การอ่านคําพ้องโดยใช้บริบทในการอ่าน………………………………………......... ...... คําพ้องรูปและพ้องเสียง คือ คําพ้องที่เขียนเหมือนกัน อ่านก็ออกเสียงเหมือนกันแต่จะ.
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p31921241438.pdf
99%
View Online - บทเรียนสําเร็จรูปการอ่านเข้าใจได้ความรู้ เร - ครูบ้านนอกดอทคอม
2/3 สาขางาน ช่างยนต์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยภาษาอังกฤษ
การเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านค าพ้องภาษาอังกฤษ - ไทย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรชั้นปีที่ ..... รูปแบบหนึ่งของการสื่อความหมาย มีการแลกเปลี่ยนความคิด ..... ( ไก่) ขัน คู (ร่องน ้า) กับ (นกเขา) คู และคำพ้องเสียงหมายถึง ค าที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียน ต่างกันและมี.
File link: http://www.kknic.ac.th/web2010/webpage/workAcadamic/2_2554/O23.pdf
99%
View Online - 2/3 สาขางาน ช่างยนต์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยภาษาอังกฤษ
ขอบข่ายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ
สนทนาโต้ตอบได้เหมาะสมแก่เรื่องและจุดประสงค์ เข้าใจถ้อยค า น ้าเสียงที่แสดงออก .... ใช้ ต าพ้องรูปและพ้องเสียงได้อย่างถูกต้องตามความหมายของประโยค. ๑๐. ... จำนวนคำบ. ๑ จากผาแต้ม…สู่อียิปต์. *พยางค์และค า. *การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน. *การน าความรู้ ความ คิดจากการอ่าน .... แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต (ทักษะภาษา).
File link: http://nivais.com/files/s...2520S.Y.2012-2013-Aom.pdf
99%
View Online - ขอบข่ายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ
แบบฝึกการอ่านเป็นคำ ชุดที่ ๑ - สพป.อบ.4
รับผิดชอบดาเนินการโดยคณะทางานจัดทาชุดฝึกแก้ปัญหาการอ่าน ๔ ชุดได้แก่ ชุดรู้รูป ชุด สรุปคา ..... อ่านอกเสียงถูกต้องตาม. เวลา(๑๐ นาที). อ่านได้ภายใน. เวลาน้อยกว่า. ๖ นาที. อ่านได้ภายใน ...... “จริงด้วย น่าจะหานายไว้คุ้มครองป้องกันพวกเรา” กบหลายตัวเห็นพ้อง.
File link: http://202.143.156.3/main/data/reading/skill_p4.pdf
99%
View Online - แบบฝึกการอ่านเป็นคำ ชุดที่ ๑ - สพป.อบ.4
บทเรียนสาเร็จรูป - ครูบ้านนอกดอทคอม
หน่วยที่๑๑ คําซ้อน – คําซ้ํา. หน่วยที่๑๒ คําพ้องรูป – คําพ้องเสียง. หน่วยที่๑๓ คําประสม – คํามูล. บทเรียนสําเร็จรูปหน่วยที่๒ เรื่อง ลักษณะอักษรไทย เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็น.
File link: http://www.kroobannok.com/news_file/p44276631010.pdf
99%
View Online - บทเรียนสาเร็จรูป - ครูบ้านนอกดอทคอม
ความรู้คู่แบบฝึก ความงามในภาษา
หวดเหียงหาดแหนหัน จันทน์จวงจันแจงจิก ปริงปรุงปริกปรูปราง คุยแคคางค้อเค็ด หมู่ไม้ เพล็ด ... ๑) เล่นคําหรือคําพ้องเสียง หมายถึง การนําคําหรือพยางค์ทีมีเสียงเหมือนกัน.
File link: http://www.sb.ac.th/linkthai/userfiles/files/Pasa%2520buety.pdf
99%
View Online - ความรู้คู่แบบฝึก ความงามในภาษา
บรรณานุกรม - มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรณีการ์ ศุกรเวทย์ซิ. การสร้างแบบฝึกการเชืยนสะกคค่ํายากสําหรับน๊กธียนร์นประถมศึกษา. ย่ํ. ... ้ . ขาิรัตน์ ทงษ์ประสงศ์. การสร้างแจูเบฝึกการสอนคู้าพ้องเสียงสําหรบูขู้ ประกูบศึกษาปี ทึ 4่ .... หึธียบการสร้างภาพโดยการใช้และใบ่ใช้เเละใบ่ใช้รูปเรชาคณิตเป็นส์์อ. วิทยานิพนธ์.
File link: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/01984/bibliography.pdf
99%
View Online - บรรณานุกรม - มหาวิทยาลัยบูรพา
ชุดที่3 - นครสวรรค์ เขต 2
คำ นำ . เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ ... วิธีการและสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และแบบฝึก ที่จะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา ..... 6) เขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน คำาที่มีตัวการันต์. และเขียนคำา ตามคำา .... 5.2 บัตรพยัญชนะตัว ง ช ซ บ ข ส ด ค ย และบัตรภาพรูป งู ช้าง โซ่ ใบไม้ ไข่ เสือ เด็ก.
File link: http://www.nsw2.obec.go.th/ld-nsw2/data02/data02-4/data02-4-2.pdf
99%
View Online - ชุดที่3 - นครสวรรค์ เขต 2